Zoekresultaat:    1865-1870     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00022  
Aangespoelde Lijken in Castricum .Declaratie
Aanspoelsels           (1869)   
Te Wijk aan Zee en Duin 1 lijk, Zandvoort 3 lijken. Verder zijn nog in dat jaar declaratien ingediend voor reeds in 1869 aangespoelde, door den Burgemeester van Castricum voor 4 lijken , van Egmond aan Zee voor 5 lijken van Velzen 1 lijk.
 

2. Database nr.: 00074  
Onder de gemeente castricum Opperstrandvonder voornoemd H.Zaalberg
Strandvonderij           (29 April 1868)   
Onder de gemeente Castricum: Een stuk van een schip bij aanspoeling dadelijk verkocht voor F 7.25,drie vaten teer, ene partij touwwerk, ene partij houtwerk en ene scheepsboot gemerkt YAUNOUTH,negentien Noordse delen gemerkt RT,een Dekbalk en enig wrakhout.
Castricum en Heemskerk 29 April 1868.
De Burgemeester Opperstrandvonder voornoemd,
H.ZAALBERG

 

3. Database nr.: 00093  
De Regering geeft de voorkeur van den spoorweg.Castricum Amsterdam.
Aanleg spoor           (11 Januari 1865)   
Door de Zaanstreek naar Alkmaar boven die van Haarlem naar Alkmaar met welke gevoelen de tweede kamer zich heeft verenigd. Het is bepaald, dat de spoorweg zal lopen door de gemeenten Alkmaar,Heiloo , limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam; van Alkmaar is genoegzaam rechte richting ten westen langs Heiloo naar Castricum met ene bocht westelijk langs deze plaats, van van daar weder recht door ten zuiden langs Uitgeest tot nabij Krommenie recht over de Nauernaschse vaart en met ene bocht zuidelijk langs Zaandijk en Koog aan de Zaan, om met ene bocht westwaarts en verder in rechte richting westelijk langs Zaandam tot aan de IJdijk bij laatstgenoemde plaats door te gaan.
Stations en halten zijn ontworpen bij Castricum bij Uitgeest, bij Krommenie, Bij Wormerveer, tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan en bij Zaandam, terwijl voor ene halte halte, welke te Heiloo nodig kan blijken te zijn, op het nodige terrein is gerekend.

 

4. Database nr.: 00097  
Afgraving van de duinen te Castricum
Afgraving           (8 Augustus 1866)   
De aardebaan is thans grotendeels gereed tot piket no. 122 en verder onderhouden tot nabij piket no. 185. Merendeels werd de baan van grond uit de bermsloten gemaakt; alleen op het station Castricum werd met handkarren zand uit de duinen aangevoerd, waardoor tevens ene afgraving van die duinen werd verkregen, die dienen kan om het hulpspoor aan het leggen, zodra de voorlopige spoorbaan, die tot ongeveer bij piket no 90 is gevorderd, zo ver is gelegd en het aanvoeren van materialen over de spoorbaan kan plaats hebben.
Het zodenwerk volgde het aardewerk zoveel mogelijk op den voet. Op ongeveer 70 el voorbij piket no 186 werd aangevangen met het maken van het rijzenbed, waarop de spoorbaan in de slappe terreinen wordt aangelegd, en werd over ongeveer 1700 el lengte, tot uit de sloten afgedekt.

 

5. Database nr.: 00174  
Scheepsboten
Aanspoelsels           (20-9-1870)   
Wijk aan Zee, 17 Sept. Te Castricum zijn op 16 dezer aan gedreven twee scheepsboten de een bruin met zwarten en witten rand waarop Harmony Newcastle, de andere bruin met zwarten, gemerkt Luke Hall/ Newcastle, nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen , waarop niets gevonden is wat tot herkenning zoude kunnen leiden.
 

6. Database nr.: 00198  
Te Castricum zijn op 16 dezer aangedreven twee scheepsboten .
Aanspoelsels           (20 September 1870)   
De een bruin, met zwarten en witten rand,waarop Harmony- Newcastle, de andere zwarte rand, gemerkt
luke Hall New Castle; nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen, waarop niets gevonden is tot herkenning zoude kunnen leiden

 

7. Database nr.: 00237  
Zwaar HAKHOUT staande in de duinontginning.
Duinen           (5 Januari 1869)   
OP Dinsdag 5 Januari 1869, in de herberg de Rustende Jager te Castricum, van allerlei soorten zwaar HAKHOUT, staande in de duin- ontginning van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlander aldaar, en in de duinen van Jonkh. Mr. D.T. Gevers van Endegeest, onder Heemskerk
 

8. Database nr.: 00271  
Aangespoeld
Aanspoelsels           (26-11-1869)   
CASTRICUM, 24 Nov. In de laatste dagen is alhier veel drijfhout aangespoeld, benevens drie lijken, die zich kenmerkten door hun reusachtige bouw; zij werden onmiddelijk ter aarde besteld, zonder dat men enige merkbare tekenen bij hen had kunnen vinden
besteld, zonder dat men enige merkbare tekenen bij had kunnen vinden.

 

9. Database nr.: 00286  
STRANDVONDERIJ
Strandvonders           (9-1-1870)   
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend, dat op het strand aldaar zijn aangespoeld en geborgen: Een SCHEEPSBOOT, rood met witten band, zijnde aan de binnenzijde op den achtersteven met witte letters geschilderd: JOSEPH Ancher; een dito geheel teer-en verfloos en zonder merken; vier kleine en een grote Riem, en enige stukken Mast, waarvan 2 met IJzeren Schijven, 3 Stengen, waarvan een met schijf en Touw, enige Visserstonnetjes, een ledig Vat dito Ton, 2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een Boei, een Barkoen, 20 Vishouders, gemerkt HEWETT. EEN STUK Zeil waarin geknoopt enige stukken Zeil en einden Touw, ene partij Wrak- en Rondhout een Boorpaal met IJzeren Puntboor. Pijp, stang,Ketting en verder IJzerwerk
(gebroken) enige Spalkhouten en Sparren en Eiken Paal, 130 Grenen Balken, gedeeltelijk gemerkt CP, en 286 Noorse Delen, waarvan 91 gemerkt B 62,53 WHK,30 B, 25 H, 9 C*K, 7 C, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder, die tot deze voorwerpen gerechtigd te zijn, wordt te zijn, wordt opgeroepen, om zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd
CAREL H.MOENS.

 

10. Database nr.: 00323  
Sectie Alkmaar - Amsterdam
Spoorwegen           (9 Augustus 1866)   
A. Gedeelte Alkmaar- Zaandam. Met een eigenaar in de gemeente Alkmaar, twee eigenaren in Heiloo, drie eigenaren in Castricum, een eigenaar in Wormerveer, een in Zaandijk en een in Koog a/d. Zaan, is over den afstand van voor den spoorwegaanleg benodigde eigendommen niet in de minne overeengekomen. Inzake de drie eerste eigenaren is vonnis gewezen,terwijl het geding aanhangig is tegen de zes andere eigenaren. Voor de uitvoering der werken is dit oponthoud niet zonder bezwaar. De aardebaan is thans grotendeels gereed tot piket No. 122 en verder onderhouden tot nabij piket No. 185.
Merendeels werd de baan van grond uit de bermsloten gemaakt; alleen op het station Castricum.

 

11. Database nr.: 00376  
Strandvonderij
Strandvonders           (7 Juli 1870)   
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend, dat op het strand aldaar en geborgen:Een scheepsboot rood met witte rand. zijnde aan de binnenzijde op den achtersteven met witte letters geschilderd: Joseph Ancher; een dito, geheel teer- en verfloos en zonder merken; vier kleine en ene grote Riem, enige stukken mast, waarvan 2 met ijzeren Schijven, 3 stengen, waarvan een met Schijf en touw, enige Visserstonnetjes,een ledig vat en dito Ton, 2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een boei , een barkoen, 20 vishouders, gemerkt HEWETT, een stuk Zeil, waarin geknoopt enige stuk zeil en einden touw, ene partij Wrak en rondhout een boorpaal met Ijzeren puntboor, Pijp, stang, Ketting en verder een ijzerwerk (gebroken) enige spalkhouten en sparren en eikenpaal, 130 Grenen balken, gedeeltelijk gemerkt CP, en 286 Noorse delen waarvan 91 gemerkt B 62, 53 WHK, 30 B, 25 H, 9 C+K, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder, die tot deze voorwerpen vermeent gerechtigd te zijn, wordt opgeroepen, om zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd CAREL, H.MOENS.

 

12. Database nr.: 00380  
De schelpvisserij heeft opgeleverd
Schelpvisserij           (8 Juli 1868)   
De schelpvisserij heeft opgeleverd: te Oude Schild, Oosterend en de Cocksdorp op Texel 24.000 kubiek el,te Huisduinen 140 kubiek el, te Callantsoog onbekend, te Petten 50 kubiek el. te Castricum 3980 kubiek el, te Velzen 400 kubiek el. In de gemeente Wijk aan Zee en Duin is de verzamelde hoeveelheid schelpen, sedert den aanleg der werken voor her Noordzee-kanaal van weinig betekenis. Over het geheel is de uitkomst dezer visserij niet gunstig geweest.
 

13. Database nr.: 00400  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (12 Januari 1867)   
De rechthebbenden op 10 Noorse delen M.B.; 4 dito E.L.B. en 4 dito K.L. en enig Wrakhout, onder ressort van Heemskerk; op 5 Noorse delen M.B., enige eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond- en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de
Ondergetekende Burgemeesters dier gemeenten
J.RENDORP VAN MARQETTE J.J. DELRUEL.
Zaterdag den 12den Januari 1867.

 

14. Database nr.: 00451  
Onderzoek Suikerfabricage
Duinen           (9 Juli 1870)   
Men onderzoekt intussen of het ook voor de suiker-fabricage geschikt is. Te Castricum zijn op enkele hoge bouwgronden in de duinen Geldersche aardappelen (Wolkammers) gepoot, die goed hebben voldaan; men acht het product hoger dan de zandaardappelen.
 

15. Database nr.: 00453  
Strandvonderij
Strandvonderij           (29 April 1868)   
Onder de gemeente Castricum: Een stuk van een schip bij aanspoeling dadelijk verkocht voor f 7.2, drie vaten bruine teer ene partij Touwwerk, ene partij Touwwerk, ene partij Rondhout, ene scheepsboot gemerkt YAUNOUTH,negentien Noorse delen, gemerkt RT, een dekbalk en enig Wrakhout,
De Burgemeester Opperstrandvonder voornoemd,
H.ZAALBERG

 

16. Database nr.: 00520  
WIJK AAN ZEE, 17 SEPT.
Aanspoelsels           (17 September 1870)   
Te Castricum zijn op 10 September aangedreven twee scheepsboten de een bruin, met zwarten en witte rand waarop Harmony Newcastle, de andere bruin met zwarten rand, gemerkt Luke Hall- Newcastle; nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen waarop niets gevonden is wat tot herkenning zoude kunnen leiden.
 

17. Database nr.: 00664  
Op Dinsdag in de herberg de Rustende jager te Castricum
Duinontginging           (5 Januari 1869)   
Verkoop van allerlei soorten zwaar HAKHOUT, staande in de duinontginning van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden aldaar, en in de duinen van Jonkheer Mr. D. T. Gevers van Endegeest, onder Heemskerk.
 

18. Database nr.: 00700  
Jagt
Jacht           (2 Augustus 1867)   
De Jagt in de gemeente Castricum wordt voor dit jaar verhuurd bij inschrijving. Informatie te bekomen bij het Algemeen Armbestuur, bij 't welk voor 10 Augustus e. k.
de inschrijvings-brieven worden ingewacht

 

19. Database nr.: 00728  
STRANBVONDERIJ
Strandvonders           (12 Januari 1867)   
De Rechthebbenden op 10 Noorse deln M. B.; 4 dito E. L. B. en 4 dito K. L. en enig wrakhout onder het ressort van Heemskerk; op 5 Noorse Delen M. B., enig eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond-en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om te voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier gemeenten.
Zaterdag den 12den Januari 1867. J. RENDORP VAN MARQUETTE.
J. J. DELRUEL.

 

20. Database nr.: 00750  
DE NIEUWE KAART
Kaart Polders           (29 December 1866)   
De voorgestelde droogmaking van het IJ en doorgraving van Holland op zijn Smalst
 

21. Database nr.: 00775  
De Officier van Justitie bij de Arrondissement Rechtbank te Haarlem,
Onteigening           (17 Juli 1866)   
Ter voldoening aan de wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125 ter kennis van belanghebbenden, dat bij vonnis van gemelde Rechtbank van den 17 den Juli 1866, in de zaak van den Heer Commissaris
des Konings in de provincie Noord-Holland, PIERTJE VENNIK, weduwe van Jan Muys c. s. te Castricum, is uitspraak gedaan en daarbij is beslist: dat van de gedaagden, ten behoeve van den Staats-spoorwegen van Alkmaar naar de IJdijk, zijn verklaard te zijn onteigend de navolgende percelen, gelegen onder de gemeente Castricum en bekend bij het kadaster als:
62 ellen van sectie C no. 249, 5 roeden als boven no 207, 23 roeden, 50 ellen als boven no 206,
43 roeden, 98 ellen als boven, no 205, 45 roeden, 78 ellen als boven: no 202., en alzo te zamen
1 bunder, 18 roeden en 88 ellen en zulks tegen betaling: van f3090 voor de waarde van den grond van f 5640 voor de waarde-vermindering van de gronden, die niet in deze onteigening zijn inbegrepen en 3o van f 400 voor voor het daarstellen en het onderhouden der hekken. En is alzo de onteigening bevolen voor f 9130, een hoger bedrag, dan was aangeboden, zodat de eiser is veroordeeld in de kosten. Tegen dit vonnis is cassatie aangetekend, dan bij acte van 28 Juli 1866 is daarvan afstand gedaan.
Haarlem, den 30sten Juli 1866.

 

22. Database nr.: 00778  
De Officier van Justitie bij de Arrondissement Rechtbank te Haarlem,
Onteigening           (17 Juli 1866)   
Brengt ter voldoening aan de wet van den 28 Augustus 1851,Staatsblad No, 125 tegen P.A. van der Laan Predikant te Castricum; is uitspraak gedaan en daarbij is beslist: dat van gedaagde
 

23. Database nr.: 00785  
De nieuwe kaart vande
Droogmaking           (1866)   
Haarlemmermeerpolder en omstreken
 

24. Database nr.: 00807  
Strandvonderij
          (12 Januari 1867)   
De Rechthebbenden op 10 Noorse Delen M.B.; 4 dito E.L.B. en 4 dito K.L. en enige Wrakhout
onder ressort van Heemskerk; op 5 Noorse delen M.B., enige eiken em]n grenen Balken, 2 Vaten enig Zeilwerk en Rond-en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld , worden voor de eerste maal opgeroepen om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen de bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeester dier gemeenten.
Zaterdag J.Rendorp van Marquette.
den 12den Januari 1867 J.J.Delruel.

 

25. Database nr.: 00834  
Rijnbezie, en R. Frangula L., Sporkenhout ,
Duinen           (1 Januari 1869)   
Zijn in de duinen zeldzaam ; de tweede soort vond ik in de bossen op de lage duinvlakte van Castricum; elders enkele exemplaren verwilderd. Uit den bast van beide soorten kan een goede verfstof verkregen worden; uit de bladen van de eerste soort een groene kleurstof, die aan het beroemde Chinese-groen ( Lu- Kao) wordt gelijk gesteld; de bast van de tweede soort levert door onzer beste purgeermiddelen. Het hout kan als dat van Evonymus bewerkt worden. Dat van de tweede soort levert door uitvoer naar Engeland in sommige streken van Gelderland voordelen op De houtskool schijnt voor het maken van jagtkruid te dienen. (Verslag landhh. Congr.XX. Blz.177) Kweking door zaad of zaad of afleggers en vooral door de uit zich zelf opslaande boompjes, in de laagste vochtigste duinvlakken
 

26. Database nr.: 00919  
Schelpenvisserij
          (6-7-1868)   
De schelpenvisserij heeft opgeleverd: te oude schild, Oosterend en de Cocksdorp op Texel
24,000 kubiek el te Huisduinen 140 kubiek el, te Callantsoog onbekend, te Petten 50 kubiek, el, te Castricum 3980 kubiek el, te Velzen 400 kubiek el,In de gemeente Wijk aan Zee en Duin is de hoeveelheid schelpen, sedert de aanleg der werken voor het Noordzeekanaal van weinig betekenis. Over het geheel is dezer visserij niet gunstig geweest.

 

27. Database nr.: 00949  
Strandvonderij
Strandvonderij           (29 April 1868)   
De Burgemeester Opperstrandvonder van de Gemeenten Castricum en Heemskerk ROEPT bij deze reclame op, elk en een eigelijk die vermenen mocht gerechtigd te zijn tot na te melden aan het strand der Noordzee aangespoelde en geborgene Goederen. Onder de gemeente Castricum:
Een stuk van een schip bij aanspoeling dadelijk verkocht voo f 7.25, drie vaten bruine teer. Ene partij Touwwerk, ene partij Rondhout, ene Scheepsboot, gemerkt YAUNOUTH, Negentien Noorse delen, gemerkt RT, een dekbalk en enig wrakhout.
De Burgemeester Opperstrandvonder voornoemd
H.ZAALBERG

 

28. Database nr.: 00997  
STRANDVONDERIJ
          (12 Januari 1867)   
De Regthebbenden op Noorse Delen.; M.B. 4 dito E.L.B. en dito K.L.en enige Wrakhout oder
het ressort van Heemskerk; op 5 Noorse Deelen M.B. enige eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond- en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich
daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeester dier gemeente. J.Rendorp van Marquette.
J.J. Delruel.
Zaterdag den 12den Januari 1867

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 april 2020