Zoekresultaat:    1870-1875     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00026  
Stranding van Fradestrando van Kapitein Aasulden (Zweden)
Strandingen           (9 Juli 1875)   
Velzen 23 Oktober De Zweedse bark ,, Henriette" , kapitein Aasulden, van Fradestrande (Zweden) naar Londen. De Reddingsboten van Wijk aan Zee en Zandvoort werden in zee gelaten om te trachten de bemanning bestaande uit 11 personen, te te redden.De eerste had tevergeefs gepoogd het wrak te bereiken, toen dit met buitengewone krachtsinspanning aan de mocht gelukken. al de schipbreukelingen gered.Het schip was onderweg van Fradestrande (Zweden) naar Londen.
 

2. Database nr.: 00027  
Scheepsrampen. October en December
Scheepsrampen           (12-12-1874)   
Egmond-Binnen 22 oktober De Deense schoener ,,Lene Marie'', kapitein Albertsen met rogge van Nerca naar Schiedam. DE equipage, bestaande uit 5 man werd met de reddingsboot gered. 22 Oktober. De Noorse schoener ,,Stourbridge'', kapitein Muckensie, met haring vam Madcuff naar Rotterdam. De vier opvarenden zijn door de reddingsboot gered. 16 December. De door het volk verlaten Noorse Bark ,,Soblomsten.''
Schoorl. 8 December De Engelse schoener,,Alfred Charles'', Kapitein John Crawen met pijpaarde van Parr naar Hamburg. De bemanning bestaande uit 3 personen is behouden van wal gekomen. 10 December De Noorse bark,, Syria'', Kapitein F. Christenson, met hout geladen. Het schip is stuk geslagen en met de lading aangespoeld. Van de bemanning is geen spoor ontdekt

 

3. Database nr.: 00198  
Te Castricum zijn op 16 dezer aangedreven twee scheepsboten .
Aanspoelsels           (20 September 1870)   
De een bruin, met zwarten en witten rand,waarop Harmony- Newcastle, de andere zwarte rand, gemerkt
luke Hall New Castle; nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen, waarop niets gevonden is tot herkenning zoude kunnen leiden

 

4. Database nr.: 00215  
LIJN AMSTERDAM - NIEUWEDIEP
Duinen           (20 Augustus 1871)   
Sectie Nieuwediep-Alkmaar en Alkmaar- Uitgeest . Door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij werd voor Rijksrekening aanbesteed: Het bouwen van een wachterswoning nabij post 43 te Alkmaar.
Sectie Uitgeest- Zaandam . De afgegraven gedeelte der duinen voor de zandhaling te Castricum werden met helm beplant en tevens een gedeelte sloot, tot verbeterden waterafvoer ten westen van den spoorweg gegraven. Door de aannemers van de werken aan de Voorzaan, volgens het bestek 363 werd het tweede spoor van Castricum tot Zaandam, voor zandvervoer bestemd te onderhouden

 

5. Database nr.: 00216  
STRANDVONDERIJ opbrengst.
Strandvonderij           (4-7-1873)   
In 1872 hebben de burgemeesters der navolgende gemeenten voorschotdeclarties ingediend voor het doen begraven van op het strand dier gemeenten aangespoelde of uit zee opgeviste lijken:Callantsoog 2, Helder 3, Marken 1, Terschelling 4, Texel 2, Velzen 1, Vlieland 1, Wijdenes 1. Totaal 15 lijken.
Terwijl in dat jaar door den Burgemeester van Velsen nog zulke ene declaratie is ingediend voor een reeds in 1871 aangespoeld lijk.
In 1872 is als zuivere opbrengst van verkochte ongereclameerde strandvonderijgoederen
in Rijkskas gestort:Castricum f263.o3.5.Zandvoort308.47.5. Te zamen f. 1833.03.
Uit het verslag der Noord-Zuidhollandse reddinsmaatschappij blijkt dat de boten dier Maatschappij in 1872 19 pogingen tot redding hebben gedaan,doch ene met het gewnste gevolg, Bij welke redding 6 personen aan de dood werden ontrukt. Deze redding had niet op de Noord Hollandse plaats. Sedert de oprichting zijn alzo 2055 mensen gered. Bij de meeste der bovenvermelde pogingen tot redding werd de assistentie der reddingsboot niet vereist, omdat andere vaartuigen reeds waren te hulp gesneld.

 

6. Database nr.: 00376  
Strandvonderij
Strandvonders           (7 Juli 1870)   
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend, dat op het strand aldaar en geborgen:Een scheepsboot rood met witte rand. zijnde aan de binnenzijde op den achtersteven met witte letters geschilderd: Joseph Ancher; een dito, geheel teer- en verfloos en zonder merken; vier kleine en ene grote Riem, enige stukken mast, waarvan 2 met ijzeren Schijven, 3 stengen, waarvan een met Schijf en touw, enige Visserstonnetjes,een ledig vat en dito Ton, 2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een boei , een barkoen, 20 vishouders, gemerkt HEWETT, een stuk Zeil, waarin geknoopt enige stuk zeil en einden touw, ene partij Wrak en rondhout een boorpaal met Ijzeren puntboor, Pijp, stang, Ketting en verder een ijzerwerk (gebroken) enige spalkhouten en sparren en eikenpaal, 130 Grenen balken, gedeeltelijk gemerkt CP, en 286 Noorse delen waarvan 91 gemerkt B 62, 53 WHK, 30 B, 25 H, 9 C+K, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder, die tot deze voorwerpen vermeent gerechtigd te zijn, wordt opgeroepen, om zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd CAREL, H.MOENS.

 

7. Database nr.: 00451  
Onderzoek Suikerfabricage
Duinen           (9 Juli 1870)   
Men onderzoekt intussen of het ook voor de suiker-fabricage geschikt is. Te Castricum zijn op enkele hoge bouwgronden in de duinen Geldersche aardappelen (Wolkammers) gepoot, die goed hebben voldaan; men acht het product hoger dan de zandaardappelen.
 

8. Database nr.: 00454  
Het overige zand wordt verkregen uit de duinen bij Castricum.
Spoorweg           (3 Augustus 1875)   
De werken voor het maken en voltooien van de aardebaan voor den spoorweg van de Voorzaan tot het Smallepad, met inbegrip van het leggen van de spoorbaan en ophogen tot 5.50 m + AP. van het stationsemplacement in het Westerdok en het Open havenfront, aanbesteed den 29 April jl., zijn in volle gang. Een gedeelte van het voor dat werk benodigde zand wordt verkregen uit de verbreding en verdieping van het Noordzeekanaal tussen de Noordzeesluizen en de draaibrug in den straatweg te Velzen; met het verbreden en verdiepen van dit kanaal en het aanvoeren van zand naar het Open havenfront is een aanvang gemaakt. Het overige zand wordt verkregen uit de duinen te Castricum en zal naar Amsterdam worden vervoerd over de bestaande hulpspoor langs de exploitatie zijnde spoorbaan Castricum - Zaandam.
 

9. Database nr.: 00500  
In 1872 is als zuivere opbrengst
Strandvonderij           (4 Juli 1872)   
Van verkochte ongereclameerde strandvonderij goederen in 's Rijks kas gestort: door de burgemeester van Castricum f 263.03.5, Schoorl 223.30. Terschelling 432.69, Texel f 483.55, Vlieland 10.01.
 

10. Database nr.: 00510  
Scheepstijdingen
Strandingen           (20 januari 1875)   
WIJK AAN ZEE, Het wrak van het onder Castricum gestrande Noorse schip soblomsten, kapt. Ramsland onderweg van Grimstad naar Antwerpen heeft in publieke veiling opgebracht f 530
en de inventaris p. m. f 1600

 

11. Database nr.: 00520  
WIJK AAN ZEE, 17 SEPT.
Aanspoelsels           (17 September 1870)   
Te Castricum zijn op 10 September aangedreven twee scheepsboten de een bruin, met zwarten en witte rand waarop Harmony Newcastle, de andere bruin met zwarten rand, gemerkt Luke Hall- Newcastle; nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen waarop niets gevonden is wat tot herkenning zoude kunnen leiden.
 

12. Database nr.: 00530  
Scheepstijdingen
Strandvonderij           (23 Januari 1873)   
WIJK aan ZEE 20 Januari 1873. het wrak van het Castricum gestrand Noors schip Soblomsten, Kapt.Ramsland, van Grimstad naar Antwerpen heeft in publieke veiling opgebracht f 530, en de inventaris p. m. 1600
 

13. Database nr.: 00669  
Na een bijeenkomst op het Castricumse strand tussen de Burgemeesters-strandvonders 22van Castricum en Egmond aan Zee,
Strandvonders           (22 December 1874)   
Een vertegenwoordiger van betrokken Amsterdamse assuradeuren den kapitein der gestrande bark ,,Soblomsten,'' een deurwaarder uit Beverwijk enz.enz. hebben de Egmonders zich teruggetrokken en zal de lading van genoemd schip niet naar het vijf palen (1000 meters) van de strandingplaats gelegen Egmond aan Zee, maar met negen palen daarvan verwijderd Wijk aan Zee, vevoerd worden.
De kapitein Iver Ramsland verklaarde terecht, dat 't hem niets aanging of het schip onder Castricum of onder Egmond op het strand zat, omdat het even goed zijn eigendom bleef, waarvoor hij met de assuradeurs had te zorgen op de wijze die hun het best dacht. De Egmonder strandvonder werd gesommeerd al wat van het schip was gehaald voor Zondag te doen terug bezorgen.

 

14. Database nr.: 00764  
Tijdtafel
Tijdtafel           (1875)   
Castricum 1880 en Limmen 710 twee dorpen, bekend door dat bij 't eerste de Engelsen en Russen in 1799 geslagen zijn, en bij 't laatste een verdrag gesloten is, waarmee de inval dezer beide legers eindigde. Castricum drijft schelpvisserij.
Heiloo 1000 met schone omstreken, de Willebrordsput. Hier wordt veel rogge verbouw.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 februari 2020