Zoekresultaat:    1875-1880     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00004  
Ingezonden brief over aantijgingen tegen de Reddingscommissie van Egmond bij stranding van een schip tussen Bakkum en Egmond.
Strandingen           (1 April 1878)   
Zie ook 00005 en 00006.
Nogmaals wenschen wij terug te komen op de droevige Die den 8sten Maart j.l. plaats gehad te Egmond a/zee. Wij zoude de pen hebben laten rusten, doch nu men goedgevonden heeft ons eerste bericht verdacht te maken en ons te beschuldigen van boosaardige inzichten mogen wij zulks niet doen.
De protesterenden heren beginnen met te zeggen, dat wij ons schuldig gemaakt hebben aan schandelijke aantijgingen tegen de Reddingscommissie ingebracht. Het is verschrikkelijk! Intussen hebben wij ons vorig bericht de Reddingscommissie niet eens genoemd, maar alleen den verantwoordelijken hoofdpersonen dier Commissie. Het waren overigens gene schandelijke aantijgingen ,)) die uit onze pen voortkwamende, maar gegronde grieven.- De protesterende heren, die de vraag niet willen beslissen, of bij deze schipbreuk nog redding mogelijk was, hadden dan ook maar liever moeten zwijgen, want daarop kwam het hier juist aan. Zij hadden moeten bewijzen, dat de redding in de gegeven omstandigheden

 

2. Database nr.: 00006  
Vervolg van 0005
Strandingen           (1 April 1878)   
Zie ook 00004. Stranding van de Amalia de reddingsboot in gereedheid laten brengen en beschikbaar gesteld?De Bevoegde autoriteit was toch reeds vroeg genoeg opmerkzaam gemaakt op hetgeen er stond te geschieden. Onze protesterende mannen zeggen nu we, dat de reddingsboot zich in de onmiddellijke in de schuur stond,die, het valt niet te ontkennen,niet ver van het strand verwijderd is.Waarom heeft men slecht twee vuurpijlen afgeschoten? Hier verzuimen onze protesterende heren te zeggen, dat van den tweeden Pijl de lijn brak. Zouden zij misschien daarbij hunne bedoeling hebben? Wij vragen: Zijn tien mensenlevens dan geen vuurpijl meer waard? Het komt ons haast zo voor, want of bij de schipbreuk nog redding was mogelijk geweest, wil men niet eens beslissen; dat schijnt dus een quaestie van ondergeschikt belang zijn
 

3. Database nr.: 00007  
Stranding Amalia
Strandingen           (1 April 1878)   
omstandig onmogelijk was, welke pogingen men ook zou hebben aangewend. Zij hadden moeten bewijzen dat men alle mogelijke middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weer en de zee onstuimig was, Behoeft niet gezegd te worden, want bij mooi weer stranden de schepen gewoonlijk niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn, valt niet te betwijfelen. Toen de hier de ULYSSES strandde, was de ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip vrij wat dieper in zee dan de AMALIA en toch toch heeft men de gehele bemanning gered. Het behoort zeker wel tot de zeldzaamheden, dat een schip aan de vaste wal, op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat,gelijk wij dat hier moeten beleven.
De feiten in ons eerste bericht medegedeeld heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen uitgewist. Wij vragen wederom heeft men niet reeds voor, of althans tijdens de

 

4. Database nr.: 00026  
Stranding van Fradestrando van Kapitein Aasulden (Zweden)
Strandingen           (9 Juli 1875)   
Velzen 23 Oktober De Zweedse bark ,, Henriette" , kapitein Aasulden, van Fradestrande (Zweden) naar Londen. De Reddingsboten van Wijk aan Zee en Zandvoort werden in zee gelaten om te trachten de bemanning bestaande uit 11 personen, te te redden.De eerste had tevergeefs gepoogd het wrak te bereiken, toen dit met buitengewone krachtsinspanning aan de mocht gelukken. al de schipbreukelingen gered.Het schip was onderweg van Fradestrande (Zweden) naar Londen.
 

5. Database nr.: 00087  
Onder Castricum is aan gedreven een barkas.
Aanspoelsels           (30 December 1877)   
Van buiten wit en van binnen blauw geschilderd, waarop met zwarte letters Cucurador- london. Op het strand alhier zijn aangespoeld twee zware balken, gem. A. C.
 

6. Database nr.: 00088  
Lijk aangespoeld
Drenkeldoden           (28 October 1926)   
Te Castricum is aan het strand aangespoeld het in staat van ontbinding verkerend lijk van een onbekend zeeman, leeftijd ongeveer 40 jaar lang 1.90 m., flink gebouwd, zonder baard of knevel. het haar is lang en blond; kleding korte oliekiel, bruine manchester bovenbroek, met molton hemd en onderbroek, lange zwarte zeelaarsen ( een keer gezoold). Hij had een koperen houder voor lucifersdoosjes bij zich waarin een doosje merk zwaluw.
 

7. Database nr.: 00116  
Strandvonderij De Burgemeester Boreel
Strandvonderij           (15 Augustus 1878)   
De BURGEMEESTER van CASTRICUM, roept ter Reclame op Rechthebbenden op de zuivere Opbrengst der volgende op het strand zijner gemeente aangespoelde en verkochte VOORWERPEN, ALS: 46 Noorse Delen gemerkt FCD; 102 dito B!H ; en voorts 3 Noorse delen, 1 Eiken Balk, 8 Grenen Balken, 1 tros, 14 lege tonnen, 3 bos Hoepels, 1 koperen Plaat en een wrak - Rondhout alles ongemerkt.
 

8. Database nr.: 00125  
Wijk aan Zee 27 December 1877 Onder Castricum is aan gedreven een barkas
Strandingen           (30 December 1877)   
Onder Castricum is aangedreven een barkas van buiten wit en van binnen blauw geschilderd, waarop met zwarte letters CUcurador- londen.
- Op het strand alhier zijn aangespoeld twee zware balken. gemerkt. A. C.

 

9. Database nr.: 00162  
Verkoop Soblomsten te Wijk aan Zee.
Strandingen           (17-1-1875)   
Kapitein IVER. R. RAMSLAND, van het het Noorse Schip Soblomsten, daartoe geautoriseerd door de Heren DE VOS en Zoon, Agenten van Noorse Assuradeuren is voornemens op Maandag
den 18 Januari 1875, des voormiddag te 11uren, ten overstaan van den Deurwaarder J. A.M. Janssen te Beverwijk, Publiek te verkopen, De van genoemd Schip, te Wijk aan Zee geborgene ANKERS, KETTINGEN hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarna het HOL of CASCO van het genoemde schip, zoals het op het strand bij Castricum is zittende. Nadere informatie bij de Heren DE VOS en Zoon, Hartenstraat KK 596 te Amsterdam en bij bovengenoemde deurwaarder.

 

10. Database nr.: 00186  
Strandvonderij
          (30-4-1875)   
De Burgemeester van CASTRICUM roept ter reclame op elk, die gerechtigd vermeent te zijn tot de ZUIVERE OPBRENGST van de volgende op het strand dier gemeente sedert 25 oktober
1874, successivelijk AANGESPOELDE GOEDEREN, als: 47 Noorse Delen, gemerkt K B X; 28 dito gemerkt WB CT; 104 dito gemerkt XXX; een roer met koperwerk; 2 Noorse Balken;
2 Tonnetjes; een partij Wrakhout en een scheepsra.
De Burgemeester voornoemd:
MOENS.

 

11. Database nr.: 00276  
Strandgoederen
Strandvonderij           (27-4-1880)   
De BURGEMEESTER- STRANDVONDER der gemeente Castricum roept Rechthebbenden ter reclame op, op de zuivere opbrengst van de hieronder vermelde STRANDGOEDEREN, den 10den Maart jl te Castricum in het openbaar verkocht:
270 Battings, 3 stukken mast, 1 nieuwe Ra, 10 Dekbalken. 22 luiken, een partij Dekdelen, enige Deuren en Rondhout, enig Wrakhout, acht grote en acht kleine Vaten, een partij Eiken Duigen, een partij Eiken Hoepels, twee stel Riemen, een partij Koper en IJzerwerk
een Palmbomen Lessenaar,drie vaten Machine-olie, drie Trappen.
De Burgemeester- Strandvonder,
BOREEL.

 

12. Database nr.: 00430  
Openbare verkoping
Strandvonderij           (26 Maart 1879)   
OPENBARE VERKOPING van STRANDGOEDEREN, te Castricum op Woensdag den 26en Maart 1879, ten huize van de substituut-strandvonder K.VAN DE BERG, aan de duinzijde aldaar, bestaande in ongeveer honderd Battings of Delen, een massa Wrak- en Rondhout en wat verder te Koop zal worden aangeboden.
De Burgemeester-strandvonder,
BOREEL.

 

13. Database nr.: 00434  
Geen zand meer uit de duinen
Vervoer zand.           (1 Augustus 1877)   
Sedert enige weken wordt ten behoeve van het Centraal-station alhier geen zand gereden Uit Castricum . Aanvankelijk meende men, dat dit geschiedde, opdat de aangevoerde massa eerst wat tot rust moest komen. Wij horen echter, dat de zaak in verband staat met de uitbaggering in het kanaal. Om der kanaalmaatschappij zoveel mogelijk behulpzaam te wezen, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken gelast, den aanvoer van zand uit Castricum vooreerst te staken en zand te bergen uit het kanaal afkomstig. Men kan natuurlijk slechts toejuichen, dat ook de Regering medewerkt om het Kanaal zoo spoedig mogelijk de bodembreedte en diepte te brengen. Intussen wordt beweerd, dat aldus de onkosten van het Centraal-station belangrijk zullen worden verhoogd, daar het zand uit Castricum sneller en goedkoper ia aan te voeren.
 

14. Database nr.: 00435  
DE MOFFEN VREEZEN DE INVASIE
Oorlog           (15 October 1942)   
Voor het maken van tankvallen in het duingebied bij Castricum en Bergen zijn vanuit de Zaanstreek 5 a 6000 arbeiders te werk gesteld. Te Zandvoort zu=ijn met dit soort werk pl.m. 2000 arbeiders bezig .
Bij Woerden wordt eveneens aan versterking gewerkt.
Het parool is: zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet!

 

15. Database nr.: 00454  
Het overige zand wordt verkregen uit de duinen bij Castricum.
Spoorweg           (3 Augustus 1875)   
De werken voor het maken en voltooien van de aardebaan voor den spoorweg van de Voorzaan tot het Smallepad, met inbegrip van het leggen van de spoorbaan en ophogen tot 5.50 m + AP. van het stationsemplacement in het Westerdok en het Open havenfront, aanbesteed den 29 April jl., zijn in volle gang. Een gedeelte van het voor dat werk benodigde zand wordt verkregen uit de verbreding en verdieping van het Noordzeekanaal tussen de Noordzeesluizen en de draaibrug in den straatweg te Velzen; met het verbreden en verdiepen van dit kanaal en het aanvoeren van zand naar het Open havenfront is een aanvang gemaakt. Het overige zand wordt verkregen uit de duinen te Castricum en zal naar Amsterdam worden vervoerd over de bestaande hulpspoor langs de exploitatie zijnde spoorbaan Castricum - Zaandam.
 

16. Database nr.: 00456  
Zandafgraving in de duinen bij Castricum
Zandafgraving           (5 Augustus 1877)   
Na onderzoek vernamen wij thans over de zaak der zandberging van Kanaalmaatschappij nader het volgende; Gelijk indertijd door ons werd medegedeeld, besloot de Regering in 1875 het zand voor de aanplemping in het open haven front aan te voeren uit het kanaal en uit Castricum. Het zand, dat uit de schuiten gestort worden kon, zou komen uit het kanaal. het andere voor ophoging boven water zou worden aangereden uit Castricum. In het belang van de spoorweg aanleg werdtoen door den Staat van de Maatschappij het gehele kanaalpand overgenomen tussen de Noordzeesluizen en Velzen , ter afwerking door de afdeling aanleg van staatsspoorwegen. Onder afwerking werd bedoeld verbreding met 8 meter en wegruiming van ongeveer 30 centimete, die nog aan de diepte ontbraken; het laatste mede door de afdeling aanleg enz. niet twee aannemers in hetzelfde kanaalpand konden werken.
Daarbij ondervond de genoemde afdeling aanleg enz. hetzelfde wat der Maatschappij wedervoor buiten de sluizen. De oevertaluds blijven onder water niet staan in de geraamde helling van 2 op 1, ten gevolge waarvan de boorden inkalven (instorten). De Maatschappij heeft, om dit tegen te gaan op haar gedeelte,derhalve buiten de sluizen, ene oeverbescherming doen maken uit zinkstukken en stenglooiing, kostende 2 a 3 ton gouds.

 

17. Database nr.: 00463  
Zandvervoer
          (22-6-1877)   
Omtrent de werken in het NoordzeeKanaal verneemt men, dat aanvankelijk is besloten tot verbreeding van het Zuiderhoofd tot 12 M. In verband hiermede wordt het zandvervoer van Castricum naar Amsterdam gestaakt en zal het nog benodigde uit het Noordzeekanaalgeleverd worden.
 

18. Database nr.: 00482  
Na onderzoek vernemen thans over de zaak
Zand Afgraving           (5 Augustus 1877)   
Der zandberging van Kanaalbergingsmaatschappij nader het volgende. Gelijk indertijd door ons werd medegedeeld, besloot de Regering in 1875 het zand voor de aanplemping in het open havenfront aan te voeren uit het kanaal en uit Castricum. Het zand, dat uit de schuiten gestort worden kon, zou komen uit het kanaal. Het andere voor ophoging boven Water zou worden aangereden uit Castricum. In het belang van de spoorwegaanleg werd toen door den staat van de Maatschappij het gehele kanaalpand overgenomen tussen de Noordzeesluizen en Velsen, ter afwerking door de afdeling aanleg van staatsspoorwegen. Onder afwerking werd bedoeld verbreding met 8 meter en wegruiming van ongeveer 30 centimeter, die nog aan de diepte ontbraken; het laatste mede door de afdeling aanleg enz, omdat niet twee aannemers in
hetzelfde kanaalpand konden werken

 

19. Database nr.: 00510  
Scheepstijdingen
Strandingen           (20 januari 1875)   
WIJK AAN ZEE, Het wrak van het onder Castricum gestrande Noorse schip soblomsten, kapt. Ramsland onderweg van Grimstad naar Antwerpen heeft in publieke veiling opgebracht f 530
en de inventaris p. m. f 1600

 

20. Database nr.: 00511  
WIJK AAN ZEE,
Strandingen           (27 December 1877)   
Onder Castricum is aangedreven een barkas, van buiten wit en binnen blauw geschilderd, waarop met zwarte letters Cucurador- London. Op het strand alhier zijn aangespoeld twee zware gem. A.C.
 

21. Database nr.: 00734  
Openbare Verkooping
          (26-3-1879)   
OPENBARE VERKOOPING van STRANDGOEDEREN, te Castricum, op Woensdag den 26en Maart 1879, ten huize van den subsituut-Strandvonder K VAN DEN BERG, aan de duinzijde aldaar, bestaande in ongeveer honderd Battings of Delen een massa Wrak- en Rondhout en wat verder te Koop zal worden aangeboden.
De Burgemeester- Strandvonder, BOREEL

 

22. Database nr.: 00742  
VERSLAG omtrent de aanwinsten van het Koninklijke penningkabinet gedurende het jaar 1876
Munten           (1876)   
NEDERLANDSE MUNTEN.
Halve stuiver van Karel V, v.d. Chys, pl XX, no 9.
Kruisrijksdaalders van Philippus II 1567 en 1570, a.v. pl XXVII,
Deze vier stukken gevonden in het zand uit Bakkum bij Castricum aangevoerd tot demping van het Westerdok te Amsterdam.

 

23. Database nr.: 00764  
Tijdtafel
Tijdtafel           (1875)   
Castricum 1880 en Limmen 710 twee dorpen, bekend door dat bij 't eerste de Engelsen en Russen in 1799 geslagen zijn, en bij 't laatste een verdrag gesloten is, waarmee de inval dezer beide legers eindigde. Castricum drijft schelpvisserij.
Heiloo 1000 met schone omstreken, de Willebrordsput. Hier wordt veel rogge verbouw.

 

24. Database nr.: 00869  
Vervolg van 868
Strandingen           (1 April 1878)   
Zij hadden moeten bewijzen dat men alle mogelijk middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weer en de zee onstuimig was, behoeft niet gezegd te worden, want bij mooi weer stranden de schepen niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn, valt niet te betwijfelen. Toen hier de Ulyszes strandde, was de zee ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip vrij wat dieper in zee dan de Amalia, en toch heeft men de gehele bemanning gered. Het behoort zeker tot de zeldzaamheden, dat een schip aan den vasten wal, op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat, gelijk wij dat hier hebben moeten beleven.
De Feiten, in ons eerste bericht medegedeeld, heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen worden uitgewist. Wij vragen wederom: Waarom vragen heeft men niet reeds voor, of althans tijdens de

 

25. Database nr.: 00870  
Vervolg van 869
Strandingen           (1 April 1878)   
Stranding van de Amalia de reddingsboot in gereedheid laten brengen en beschikbaar gesteld? De bevoegde autoriteiten was toch reeds vroeg genoeg opmerkzaam gemaakt op hetgeen er stond te geschieden. Onze protesterende mannen zeggen nu wel, dat de reddingsboot zich onmiddelijke nabijheid bevond, doch dat wil zeggen, in de schuur stond, die het niet te ontkennen, niet ver van het strand verwijderd is. Waarom heeft men slechts twee vuurpijlen afgeschoten? \\\\\\\hier verzuimen onze protesterende heren te zeggen, dat van de tweede pijl de lijn brak. Zouden zij misschien daarbij hunne bedoeling hebben? Wij vragen: Zijn tien mensen levens dan geen vuurpijl meer waard? Het komt ons haast zo voor, want of bij de schipbreuk nog redding was mogelijk geweest, wil men niet eens beslissen; dat schijnt dus een quaestie van onder- geschikt belang te zijn
 

26. Database nr.: 00871  
Vervolg 870
Strandingen           (1 April 1878)   
Liever wil men mannen in bescherming nemen en trachten te verdedigingen, die de verontwaardiging van alle weldenkende hebben opgewekt. ook is het in "t geheel niet waarschijnlijk, dat omstreeks kwartier voor zevenen de gehele bemanning reeds een prooi der golven was geworden, aangezien men nog lange tijd daarna de noodkreten der ongelukkigen wil gehoord hebben. Dat de hoofdpersonen gedurende zijn langdurig bestuur vele mensenlevens gered heeft, strekt hem tot eer, doch jammer dat de man den 8en Maart jl.zijn ouden roem niet beter heeft gehandhaafd.
Ten slotte willen wij de protesterend heren verzekeren, dat wij ons bij ons schrijven niet lieten leiden door ene ogenblikkelijke opwelling van gevoel, nog veel minder door antipathie tegen wie ook, of door boosaardige inzichten, maar louter door plichtbesef, om dergelijke rampen in de toekomst

 

27. Database nr.: 00952  
Zandtrein
Ongelukken           (1-7-1876)   
Sedert enige dagen rijden zandtreinen van Castricum komende, over de viaduct langs Haarlemmer Houttuinen en blijft het mede gevoerde zand in de gedaante van een brede weg in het droog gemaakte gedeelte van het Wester dok achter.
Gisteren-avond is bij het aankomen van de zandtreinen aldaar, een jongen genaamd
Cornelis Peperzeel oud 13 jaar tussen de buffers van twee wagens was geraakt en heeft een belangrijke verwondingen aan de rechterarm bekomen.
Men deelt ons mede, dat er voortdurend honderden jongens bij de aankomst en het afrijden der treinen aanwezig zijn, en dat de werklieden soms tijds de aardigheid hebben de jongens mee naar Castricum te nemen,waardoor sommige ouders niet weinig in ongelegenheid komen.

 

28. Database nr.: 00995  
OPENBARE VERKOOP, TE WIJK aan ZEE.
          (17-1-1875)   
Kapitein IVER R. RAMSLAND, van het Noorse Schip Soblomsten, daartoe geantoriseerd door de heren DE VOS en ZOON, Agenten van Noorse Assuradeuren, is voornemens op Maandag den 18den Januari 1875, des voormiddags te 11 uren, ten overstaan van den Deurwaarder J.A. JANSSEN te Beverwijk , Publiek te verkopen: De van genoemd schip te
Wijk aan Zee geborgen ANKERS, KETTINGEN en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarns het HOL of CASCO van het genoemd Schip, zoals het op het strand bij Castricum is zittende. Nadere informatie bij de heren DE VOS en ZOON , Hartenstraat, KK 596 te
Amsterdam en bij bovengenoemde Deurwaarder.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2020