Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00071
 
Titel : Weldadig Landgenooten
Datering : 27 September 1860
Beschrijving : Alhoewel zo menigmaal uwe mededeelzaamheid wordt ingeroepen, om door geldelijke bijdragen rampen te lenigen, die deze of gene in verscheidene betrekkingen of omstandigheden zij overkomen; de ondergetekende gevoelen zich genoopt, ook tot herstel van een zeer betreurenswaardig geldelijk verlies, uwe hulp in te roepen - Op den dezer strandde door buitengewone oorzaken onder de gemeente Castricum het Barkschip Wilhelmina Frederika, Kapt. F. Beekhuis van Suriname naar Amsterdam, aan boord hebbende als passagiers, ene weduwe met drie minderjarige Kinderen, die alhier, nevens, de equipage zijn gehuisvest moeten worden - weduwe sedert twee jaren van een verdienstelijk onderofficier bij de koloniale landmacht, die zich deze twee jaren van weduwe staat had ten nutte gemaakt , om door een klein winkelnering zo veel te besparen, dat zij ( steeds met hare kinderen aan landziekte laborende ) zich in staat meende naar vaderland terug te keren, met het voornemen, daar met hare Bespaarde gelden een soortgelijke bedrijf voort te zetten, ziet zij zich in al hare hoop en vooruitzichten teleurgesteld, daar hare bezitting van die gespaarde gelden ( circa f 600, benevens hare
klederen en lijfsieraden ter waarde van (circa f 300) is verloren geraakt, en zij bijkans naakt nog het leven heeft mogen redden, en dat van hare kinderen, door de welwillende medewerking van de gezagvoerder en verder schepelingen en enige ingezetenen van Wijk aan Zee waarbij bij loffelijke vermelding toekomt aan de personen van A. Wagenaar, J. van der Mey, P. van der Mey, C. de Boer, F.Bol, A.van Zijlen, J. Snijder benevens, C. Wijker van Castricum- Deze weduwe en hare drie kinderen nu van alles ontbloot, roepen uw hulp in, Weldadige landgenoten ! Het gezegde " wie spoedig geeft, geeft dubbeld is hier uitnemend van toepassing want dit gezin kost
dagelijks onderhoud, en de kosten daarvan, hoe zuinig ook geconditioneerd zouden eerst van het bedrag uwer bijdrage af moeten, om haar met meerdere in staat te stellen, haar plan te volvoeren, door iets bij de hand te nemen, om voor het bestaan van haar en hare kinderen te kunnen zorgen.
De ondergetekenden willen zich gaarne belastenmet uwe giften in ontvangst te nemen, en zullen daarvan in dit blad dankbaar melding maken.
WIJK aan ZEE 19 SEPTEMBER 1860
j. Rendorp van Marquette Burgemeester van Castricum
C. Stumphius Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin
H. Luessen, Predikant
N. Vredeveld Pastoor
C. Karshoff Secretaris en Substituut Strandvonder
Aan ons bureau is opnieuw ontvangen en aan de eersten ondergetekenden overgemaakt:van de arme weduwe met 3 Kinderen te Castricum: F 2.50 van H." voor de ongelukkige weduwe te Castricum", een muntbiljet van F 10- makende met de vroeger ontvangen F 11.48.5, de somma van 33.98.50
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Wilhelmina Frederika
Rubriek : Landgenoten
Naam krant : Nieuws Amsterdams Handelsblad
Jaargang nr. : 1860
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 april 2018