Zoekresultaat:    Opmerkelijke berichten   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00001  
Steen uit de ijstijd gevonden, in voorhistorische tijden uit het Noorden aangevoerd.
Opmerkelijke berichten           (1932-07-15)   
Donderdag. Bij een dezer dagen gehouden proefboring ten behoeve van het Provinciaal Waterleiding-bedrijf op het provinciaal landgoed, alhier, is men op een diepte van 40 meter en op ongeveer 1 K.M. afstand van het strand gestuit op een z.g. zwerfsteen uit de ijsperiode. Niettegenstaande bijzondere maatregelen met stalen beitels, om door dien steen heen te boren, is dat niet gelukt, ondanks dat de hei-inrichting, waarmede dat getracht werd, een zwaarte heeft van 40 K.G. en een val-hoogte van meer dan 50 meter. Volgens inlichtingen van deskundige zijde, is dit in de geschiedenis van de waterleidingen in Nederland de tweede maal, dat bij boringen gestuit is op een dergelijken steen uit de voor-historische tijden. Deze steen, van Noorsch graniet, moet met een ijsberg uit het hoge Noorden zijn aangebracht. Dat deze steen zich op meer dan 1 K.M. uit het strand bevindt, wordt verklaard, doordat de strand-lijn zich onder Castricum naar zee verzet. Er is o. a. geconstateerd, dat de strandlijn zich sedert het jaar 1850 ongeveer 16 meter naar zee heeft verlegd. Hieruit kon men afleiden sedert wanneer deze steen is aangevoerd.
 

2. Database nr.: 00110  
Bezoek van de Koning aan de duinen van Castricum
Opmerkelijke berichten           (30 Juli 1839)   
Beverwijk 30 Juli. gisteren hadden deze bewoners het geluk om onze Koning in hun midden te zien, Reeds voor de aankomst van Z.M. waren de publieke, gebouwen, een groot aantal particuliere huizen met de nationale vlag versier, en stonden onze plaatselijke autoriteiten gereed om den koning te begroeten. Ten kwartier over 8 ure reed Z.M. vergezeld door twee hoge officieren in ene open kales deze gemeente binnen, waarop de Heer Burgemeester namens allen Z.M. verwelkomde, hetwelk door Hoogstdezelfde op minzaamste wijze werd beantwoord. Na zich, te midden ener grote menigte onzer ingezeten, die Zr. Ms. rijtuig omringden ruim 10 minuten met den Burgemeester onderhouden te hebben, vervolgde de Koning zijnen weg naar Castricum, alwaar onze Burgemeester, die tevens burgemeester van Castricum is, andermaal het geluk had Z.M. te begroeten, waartoe hij zich langs kortere weg derwaarts had gespoed.
Zo hier, als te Castricum, hadden benevens de plaatselijke autoriteiten ook de Heren Geestelijken der onderscheidende gezindheden, de eer Z.M. te verwelkomen.
Hoogst aandoenlijk was het, ter laatstgemelde plaats ook toen de goede vorst, te midden ener menigte landbouwers daar stond, en met vriendelijkheid de belangen ener arme vrouw aanhoorde,die aan Z.M. een verzoekschrift aanbood. Goedhartige welwillendheid was op het gelaat des Konings zichtbaar, tranen bevochtigden de ogen der omstanders. Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan, en aldaar plaats hebbende ontginningen bezichtigd had, vertrok Z.M. onder het gejuich der vergaderde menigte.
Deze dag, waarop de Koning als een liefderijk vader onder zijne kinderen stond, zal door Beverwijk en Castricum steeds met innige vreugdegevoel worden herdacht

 

3. Database nr.: 00131  
Onderzoek duinen
Opmerkelijke berichten           (27 Juni 1797)   
Zo wegens de gesteldheid der duinen als de uitgestrektheid der respective Eigendommen , zal hiertoe vaceren in de volgende districten. Wijk aan Duin, Wijk aan Zee, Heemskerk , Castricum, Castricum, Bakkum, Egmond aan den hoef, Wimmenum, Bergen, Schoorl, Harge en Camp, van de 17 tot den 20 Juli ingesloten, eerstkomende ; en zal de eigenaars van Duingronden in deze districten, door de Schouten en Secretarissen van het District , onder welke hunne Duinen zijn gelegen zijn, nader te bepalen dag worden aangezegd, op welken de Commissie zich op hunne gronden zal bevinden; wordende de voorn. Eigenaars verders heen gewezen naar de Publieke Annonces van 1 en 2 Mei jj
 

4. Database nr.: 00144  
Achteruitgaang van groenten en aardbeien
Opmerkelijke berichten           (22 maart 1930)   
In de laatst gehouden vergadering van de Algem. voor bloembollencultuur heeft de voorzitter er de aandacht op gevestigd, dat de uitbreiding van de bloembollencultuur zich niet tot Brabant beperkt,maar dat men zichook in Noordelijke provincieen op de teelt van bloembollen toelegt.
Wij zullen nu buiten beschouwing laten of of het juist gezien is van de tuinders, dat zij zich gelokt door de hoge prijzen van de bloembollen, in zo grote getale op de bollenteelt werpen: een feit is het, dat mennig tuinder het oude vertrouwde bedrijf
grotendeels, soms zelfs geheel, heeft aan de kant gedaan om bollenkweker te kunnen worden. Vooral in de streek tussen het Noordzeekanaal en Castricum treedt deze wijziging in de cultuur sterk aan de dag.
Men spreekt van deze streek nog gaarne als van het aardbeien-centrum; maar sinds enige jaren is daar een zo belangrijke wijziging in gekomen, dat de veilingverenigingen den achteruitgang van den aardbeien-en groenten teelt niet zonder bezorgdheid constateren

 

5. Database nr.: 00145  
Kamers van Arbeid voor de Bloementeelt
Opmerkelijke berichten           (29 November 1903)   
Voor de Gemeenten Beverwijk, Wijk aan Zee en duin, Heemskerk , Uitgeest Castricum en Limmen wordt ene Kamer van Arbeid opgericht.voor de bloemenhandel te Beverwijk bepaalt dat art. 1 van het desbetreffende Kon. besluit dd. 20 Juni 1902 zal worden gelezen als volgt:
Voor de gemeenten Beverwijk , Wijk aan Zee-en-Duin, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Limmen wordt een kamer van Arbeid opgericht, waarin wordt ene kamer van Arbeid opgericht, waarin vertegenwoordiger zal zijn het bedrijf der bloembollenteelt." Het derde lid van artikel 7 van genoemd besluit zal worden gelezen als volgt:
Dit is het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen gebruik maken van openbare middelen van vervoer ter hunner keuze tussen Beverwijk Wijk aan Zee-duin Heemskerk Uitgeest, Castricum of Limmen.

 

6. Database nr.: 00146  
Boren bij Caastricum
Opmerkelijke berichten           (24 Mei 1982)   
Het boren naar olie en gas in de Noordzee gaat onverminderd voort en zelfs vlak voor de Nederlandse kust.Voor Castricum is nu dit platform neer gezet, waarop intussen het werk al is begonnen. Met helder weer kan men het gevaarte vanaf het strand zien staan. Dergelijke bieden werk-en verblijfsruimte aan plm. 40 personen. Rechts ziet men het landingsdek voor helicopters met dergelijke toestellen wordt een belangrijk deel van de bevoorrading verzorgd
 

7. Database nr.: 00175  
Gemengd nieuws
Opmerkelijke berichten             
Een vreemde geschiedenis.
Onze berichtgever te IJmuiden meldt, dat het in ons nummer van 13 dezer voorkomend bericht omtrent de vreemde geschiedenis met een vlet, welke vanaf het strand te Castricum was gezien, schijnbaar veel onschuldiger is dan vermoed werd.
Met de goede haringvisserij gaan tegenwoordig vele vletten vlak langs de kust met een zegen vissen, waarbij afwisselend geroeid word of gedreven wordt. Hier betrof het vermoedelijk het vaartuig P.T.1, dat vanaf Petten vlak langs het strand naar IJmuiden ging. Het laat zich dus goed verklaren dat men de inzittenden aanvankelijk niet, doch later weer wel aan de riemen zag zitten.
De resultaten met deze visserij zijn zeer uiteenlopend voor sommigen bijzonder goed. Een IJmuider vlet ving ten minste voor ongeveer duizend gulden waarde.

 

8. Database nr.: 00193  
Agentschap
Opmerkelijke berichten           (16.Juli 1931)   
J. Stuifbergen Duinkant 93
--- Abonnementen ETC.

 

9. Database nr.: 00200  
Onverantwoorde laksheid
Opmerkelijke berichten           (8 Juni 1946)   
In ,,de Waarheid van ! Juni las ik dat 3 jongens uit Alkmaar zijn verongelukt door het spelen met een granaat.In dat stukje stond, dat men zulk een projectiel vindt er aangifte van moet doen bij de bevoegde autoriteiten. Nu breekt mijn klomp. Ik heb maandenlang als voorman in Castricum aan Zee gewerkt, en heb daar bunkers met verschillende projectielen moeten laten dichtgooien. Er zijn echter nog verscheidene bunkers met projectielen open daar daar kan iedereen inkomen Ik heb bijna iedere dag gevraagd, wanneer deze gevaarlijke inhoud weggehaald kan worden en iedere dag kreeg ik ten antwoord; Wij weten het niet, we hebben het aangevraagd bij de Marine in Den Helder. Maar nu, na tien maanden liggen de projectielen er nog. de Gezagstroepen spelen er me, maar opruimen kan niet. Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom men de Duitsers of NSB-ers die boel niet laat opruimen.
K.DOEVENDANS

 

10. Database nr.: 00731  
Admiraal Hughes
Opmerkelijke berichten           (30 Mei 1934)   
Overleden. Admiraal Hughus, die tot 1930 opperbevelhebber van de vloot der Verenigde Staten
is geweest, is overleden. (Charles Frederick Hughes werd 1864 geboren en is dus 68 jaar oud geworden. Hij kwam in 1890 in dienst bij de marine, nam in 1898 in den Spaans- Amerikaanse oorlog deel aan de slag bij Manila, maakte in 1912 tijdens de Mexicaanse revolutie van Diaz deel uit van de Amerikaanse gewapende macht te Vera-Cruz en eveneens bij de inneming der stad in 1914. Na chef van den staf der Atlantische vloot te zijn geworden werkte hij tijdens de wereldoorlog i 1917-1918 in de Noordzee samen met de Engelse vloot. Hij lom op tot Admiraal en ging in 1930 met pensioen.

 

11. Database nr.: 00784  
Wij kunnen echter niet laten de weduwe nog bij deze. in het gunstig aandenken
Opmerkelijke berichten           (24 September 1860)   
Aan te bevelen,van nog bij zo velen die onze eerste oproeping in dit blad van 11. vrijdag
niet mochten hebben opgemerkt, teneinde zo mogelijk haar gehele verlies vergoed te zien.
Wijk aan Zee 24 september 1860.
J.RENDORP van MARQETTE, Burgemeester van Castricum
C.STUMPHIUS Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin.
H. LUeSSen, Predikant.
N.Vredeveld, Pastoor.
C.Karshoff , Secretaris en Substituut Strandvonder.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 december 2019