Zoekresultaat:    Spoorwegen   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00214  
Volgens de bepalingen van het bestek der spoorlijn Zaandam Hoorn.
Spoorwegen           (30 November 1861.)   
27 Nov. Volgens de bepalingen van het bestek der spoorlijn Zaandam-Hoorn moet het werk voor augustus 1883 worden opgeleverd. Ofschoon de gestelde termijn korter is dan die, nodig voor het vervoer van 1.500,000 kub. meter zand uit de duinen te Castricum het leggen van 37,000 kub. meter grint en ballast en nagenoeg 51.000 strekknede meter spoor benevens het bouwen en geheel van 17 wachterswoningen schijnt er wegens de tot dusver door de aannemer Carl Vering uit (Hannover) genomen flinke maatregelen, gegronde verwachting te bestaan dat het werk tijdig zal gereed zijn.
 

2. Database nr.: 00323  
Sectie Alkmaar - Amsterdam
Spoorwegen           (9 Augustus 1866)   
A. Gedeelte Alkmaar- Zaandam. Met een eigenaar in de gemeente Alkmaar, twee eigenaren in Heiloo, drie eigenaren in Castricum, een eigenaar in Wormerveer, een in Zaandijk en een in Koog a/d. Zaan, is over den afstand van voor den spoorwegaanleg benodigde eigendommen niet in de minne overeengekomen. Inzake de drie eerste eigenaren is vonnis gewezen,terwijl het geding aanhangig is tegen de zes andere eigenaren. Voor de uitvoering der werken is dit oponthoud niet zonder bezwaar. De aardebaan is thans grotendeels gereed tot piket No. 122 en verder onderhouden tot nabij piket No. 185.
Merendeels werd de baan van grond uit de bermsloten gemaakt; alleen op het station Castricum.

 

3. Database nr.: 00325  
Processen- vebaal
Spoorwegen           (28 Augustus 1851)   
Gezien de processen-verbaal van de zittingen der commissie uit de gedeputeerden van Noord-Holland, welke, ingevolge art.10 der wet van 28 Augustus 1851(staatsblad No 125), in de gemeenten Alkmaar, Heilo,limmen, Castricum,Heemskerk, Uitgeest, Assendelft,Wormerveer, Zaandijk, Koog aan De Zaan,en Zaandam zitting heeft gehouden, ten einde de bezwaren der bezwaren der belanghebbenden aan te horen, nadat aan de bepalingen van art: 11 en 12 der wet was voldaan,
Hebben besloten en besluiten:
ten behoeve van den aanleg van den spoorweg van Alkmaar naar IJdijk, zullen ten algemenen nutte, in het publiek belang en ten name van den Staat, ter uitvoering van de wetten van 18 Augustus 1860 (Staatsblad no.45) en van 11 Juni 1864 (staatsblad'no. 75) worden onteigend de eigendommen in de gemeenten Alkmaar, Heilo, Limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest,Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam, aangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolg art.12 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125) ter inzage van een ieder hebben gelegen, en vermeld op den op de staat bij dit besluit gevoegd. Onze Minister van Binnenlandse aken is belast met de uitvoering van dit besluit, 't welk in de Staatscourant, en in de Haarlemse en Alkmaarse Courant zal worden geplaatst.
WILLEM.
De minister van Binnenlandse zaken,
Thorbecke.

 

4. Database nr.: 00388  
Spoorwegen
Spoorwegen           (20.02.1886)   
Sectie Alkmaar-Zaandam. Over het sedert ! mei in exploitatie zijnde gedeelte van Alkmaar tot Uitgeest, in
 

5. Database nr.: 00389  
Zand aanvoer vanuit de duinen bij Castricum
Spoorwegen           (20 Februari 1886)   
Verbinding met de zijtak, door de Hollandse IJzeren spoorweg maatschappij van Uitgeest naar
Haarlem aangelegd, heeft tevens voortdurend zandaanvoer plaats gehad uit de duinen van Castricum langs Uitgeest naar de Zaanstreek, en wel over het gedeelte spoorweg opzettelijk daartoe gelegde tweede spoor. Met eigenares der duinen te Castricum is ene nadere overeenkomst gesloten, waarbij in de voorwaarden en de wijze van zandhaling enige wijziging is gebracht. De onteigening is geheel afgelopen, met uitzondering van slechts een uitzondering van een enkel perceel, zijnde de overgang van den Kalkovensweg. Vermoedelijk zal deswege nu weldra ene overeenkomst met het gemeentebestuur van Alkmaar
kunnen getroffen. Voorbij Uitgeest zijn alle kunstwerken voltooid; het rijzenbed is geheel doorgetrokken en de baan opgehoogd, waarbij de zakking steeds regelmatig plaats gehad, en blijkbaar zamendrukking en gene wegpersing van de veenlagen werd verkregen.
Hoofdzakelijk op de station te Zaandam moet nog enig zand tot ophoging worden aangevoerd.

 

6. Database nr.: 00884  
Door de Regering is thans de voorkeur gegeven aan de richting van den spoorweg van Amsterdam
Spoorwegen           (21 Mei 1864)   
Door de Zaanstreek naar Alkmaar, met welke gevoelen de Tweede Kamer zich heeft verenigd. Het is bepaald, dat de spoorweg zal lopen door de gemeenten Alkmaar, Heilo, Limmen, Castricum, Heemskerk,
Uitgeest, Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam; van Alkmaar in genoegzaam rechte richting ten westen langs Heiloo naar Castricum, met een bocht westelijk langs deze plaats van daar weder recht door ten zuiden langs Uitgeest tot nabij Krommenie, recht over de Nauernasche vaart en met een bocht langs Wormerveer, dan met zuidwaarts en verder ten westen langs Zaandijk en Koog aan De Zaan,om met met ene bocht westwaarts en verder in rechte richting westelijk langs Zaandam tot aan den IJdijk bij laatstgenoemde plaats door te gaan. Stations en halten zijn ontworpen Bij Castricum bij Uitgeest, bij Krommenie, bij Wormerveer, tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan en bij Zaandam, terwijl voor een halte, welke te Heiloo nodig kan blijken te zijn, op het nodige terrein is gerekend.

 

7. Database nr.: 00924  
Sectie Alkmaar-Amsterdam. Gedeelte Alkmaar- Castricum.
Spoorwegen           (1-1-1863)   
Nadat voorlopige terreinsopnemingen hadden plaats gehad, deed de Commissie een voorstel omtrent de richting, die voor dit gedeelte van den spoorweg naar hare mening zou behoren gekozen worden, zij deed daarbij opmerken, dat welke ook de richting moge zijn die voor het verdere gedeelte van de lijn mocht vastgesteld worden, deze op het trace van het gedeelte tussen Alkmaar en Castricum van geen invloed is. Zij deed daarbij tevens der redenen kennen, die haar noopten om de richting ten oosten van Castricum te kiezen in tegenovergestelde van enen ten westen van dat dorp welke welke zich door de nabijheid van de duinen voor de gemakkelijken aanvoer van zand aanbeveelt.
Hoofdzakelijk was zij hiertoe overgegaan,omdat bij mogelijke voortzetting der richting door naar de Zaanstreek deze weg daardoor ongeveer 1500 el korter zou worden en te gelijker tijd ene aansluiting met Haarlem langs Beverwijk gemakkelijker wordt gemaakt. Naar aanleiding van Uwer Exellenties missieve van 22 Augustus no. 3312 nadere inlichtingen gegeven betrekkelijk het voordelige van de voorgestelde richting voor de aansluiting aan de Hollandse ijzeren spoorweg bij Haarlem.'s Gravenhage , den eersten januari 1863. De Commissie voor de Staatsspoorwegen vak Meuks, Voorzitter. G.J.G Klerck,
Secretaris.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020