Zoekresultaat:    Verkoping   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00254  
CRISTIAAN STUMPHIUS, Makelaar
Verkoping           (22 Augustus 1829)   
CRISTIAAN STUMPHIUS, zal ten overstaan van Not. Jan de la Chambre Karshoff, op zaterdag den vijf ure, in het logement de Zon, te Beverwijk, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen: No 1. Een Perceel DUINEN, met daarop staand huis, met stalling, Schuur enz. , en annex Wei- Teel- en Boschland, genaamd HET ZEEVELD., staande en gelegen te Bakkum, in de Gemeente Castricum, te samen groot ruim 490 bunder. No.2. Een dito Perceel Duinen, met daarop staand Huis, stalling enz. en annex Wei-en Teelland, genaamd HET ZEEDUIN, , staande en gelegen in de gemeente castricum, te zamen groot 180 Bunders. No. 3. Een stuk bosland, genaamd JAN BLOMMENKROFT, leggende als voren annex het Perceel No.2., groot 1 Bunder, 45 Roeden en 90 Ellen zijnde deze drie Percelen extra geschikt voor de Jacht gelegen.
 

2. Database nr.: 00269  
PUBLIEKE VERKOPING
VERKOPING           (7 November 1844)   
Op Dag, te Castricum (om betaald te worden op 7 den November 1844), op Donderdag den 11den
April 1844, des voormiddags ten 10 ure, in de nieuwe woning genaamd Johanne's hof, staande in de duinen aan de Hoepbeekse Vaarten den Groenenweg, bewoond door G.Willems ,
welke woning ook met rijtuig gemakkelijke te naderen is: Van 20 KALFSKOEIEN , 1 GELDE SCHOTTER, 8 KALF-SCHOTTERS, en enige jonge PAARDEN van differente jaren

 

3. Database nr.: 00429  
PUBLIEKE VERKOPING
Verkoping           (6 November 1864)   
Te Castricum op DONDERDAG 19 NOVEMBER 1864, van een hecht sterk HERENHUIS,TUIN, en LAND ; bestaande ui 13 arbeiderswoningen Onder een dak ;1 DITO van 4 woningen en ene Werkplaats onder een dak; ERVEN,van TUIN,en MOESGRONDEN ter grote 1b ., 14 r., 98 e., zeer geschikt
tot bloembollen grond.
De voornoemde percelen zijn sedert 3 jaren nieuw gebouwd en genieten vrijdom van grondlasten tot 1873.
Op DONDERDAG 26 NOVEMBER van ene zeer grote aanzienlijke partij STOOMWERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN, als: locomotieven, locomobielen, centrifugaalpomp, draaibank, wagons, dommekrachten, partijen koper-, tin- metalen -, ijzer-, lood-, en touwwerken; alles gediend hebbende bij den aanleg der spoorwegen, lijnen Helder, Alkmaar, Castricum, Uitgeest, Zaandam, en nog zeer dienstbaar tot aanleg van spoorwegen en grote openbare werken. In de bovengenoemde percelen zal ook gehouden worden ene verkoping van een zeer netten INBOEDEL. Huisraad van gladhouten en andere meubelen, Pendule,Brandkast, Bedden en toebehoren en zo voorts; alles breder volgens biljetten en gedrukte notitien, te bekomen op Franco aanvrage, bij den NOTARIS C. SCHREUDER, te Velsen

 

4. Database nr.: 00712  
De Heren D.C Rietbergen te Rotterdam , J.C.v.d.Poll en J.Goedkoop Dzn.,
Verkoping           (13 Januari 1882.)   
Wonende alhier , zullen op last van Kapt. M.C. Disper voerend het schip Kinderdijk, thans op het strand zittende bij Castricum, presenteren te Verkopen, ten overstaan van den Heer DUPONT NOORDBEEK, Deurwaarder alhier, op VRIJDAG 13 JANUARI, voormiddags 11 uur in het Entrepot-pakhuis Winter, de navolgende door zeewater beschadigde goederen:
22 kisten Manufacturen.
25 vaten dw.Draadnagels.
12 vaten Verfwaren.
14 kistjes Pomm.Spiritus.
2 vaatjes Boter.
Te bezichtigen daags voor en op den Verkoopdag.

 

5. Database nr.: 00777  
PUBLIEKE VERKOPING
Verkoping           (2 Mei 1838)   
Te Sassenheim, op Woensdag 2 Mei 1838, des morgens ten 10 ure, in het logement het Bruine paard, aldaar (te betalen op Dag),: Van ene partij zeer schoon TUIG- of ZADELPAARDEN, van een vreemd ras, oud 3 tot 6 jaren geteeld in de Duin-ontginningen te Castricum, (Noord-Holland); daags voor de verkoping te zien.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2020