Zoekresultaat:    -1800     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00131  
Onderzoek duinen
Opmerkelijke berichten           (27 Juni 1797)   
Zo wegens de gesteldheid der duinen als de uitgestrektheid der respective Eigendommen , zal hiertoe vaceren in de volgende districten. Wijk aan Duin, Wijk aan Zee, Heemskerk , Castricum, Castricum, Bakkum, Egmond aan den hoef, Wimmenum, Bergen, Schoorl, Harge en Camp, van de 17 tot den 20 Juli ingesloten, eerstkomende ; en zal de eigenaars van Duingronden in deze districten, door de Schouten en Secretarissen van het District , onder welke hunne Duinen zijn gelegen zijn, nader te bepalen dag worden aangezegd, op welken de Commissie zich op hunne gronden zal bevinden; wordende de voorn. Eigenaars verders heen gewezen naar de Publieke Annonces van 1 en 2 Mei jj
 

2. Database nr.: 00210  
Burger Minister.
Slag om Castricum           (8 Oktober 1799)   
Slag om Castricum in duinen. De voorhoede bezet thans Bakkum, Castricum en Limmen.
Wij hebben eergisteren van s, morgens vijf tot "acht uren gevochten;zelfs ten tien uren schoot men nog met klein geweer in de duinen, De vijand heeft alle zijne macht op de Fransen gericht; de divisie van Dumoncean heeft zich wel gedragen. De Linie van Alkmaar te bezwaarlijk wordende,heb ik die van de Beverwijk genomen. De aftocht is in beste orde geschied, ofschoon een weinig belemmerd door de onnodige Rij en Voertuigen. Ik heb het bevel gegeven om zulks voortaan te beletten. Ik denk weldra aanvallenderwijze te kunnen ageren.
Republykijnse Groet. (Getekend) BRUNE.
De positie van het leger is het volgende; Het Hoofdkwartier van den Generaal en Chef is in de Beverwijk; de linkervleugel strekt zich tot Wijk-op-Zee; het Hoofdkwartier van het centrum is te Knollendam . en die van de Luitenant - Generaal Daendels is te Purmerend . De voorhoede bezet thans Bakkum, Castricum en Limmen

 

3. Database nr.: 00240  
Woensdag s,middags te 4 uren precies tot Noorddorp
Verkoop Duin           (3Juni 1767)   
Jan Doeble; Makelaar te Haarlem, en Gebrand Ryland, Makelaar te Alkmaar, zullen op Woensdag, den 3 Juni 1767,'s namiddags 4 uren precies, tot Noorddorp, ten Huize van A.verwey , publiek veilen en daar op immediaat bij den Afslag verkopen . Een extra groot welgelegen en met Konijnen welgepopuleerd DUIN (zijnde allodiaal) met het Duinmayershuis , Houtgewas. Beplanting en Beporinge, gelegen in de Banne van Bakkum, met een stuk land,
genaamd de VYF- Kregten. groot 5 Morgen 100 Roeden, gelegen in Bakkum, te samen in huur gebruikt wordende bij Klaas Hendriksz. Duin, om f 940, doch opde vervaltijd om f 4000 op dit perceel te laten, mits jaarlijks f 1000 af te lossen, met de interest van 3.half per cent. De bewijzen van eigendom zullen, benevens de Veil- Conditie 8 dagen voor de verkoping in voornoemd in voornoemde Herberg. iemand nader onderricht begerend adresserend, zich aan bovengemelde makelaars.

 

4. Database nr.: 00472  
Onderzoek duinen de gesteldheid der duinen.
Duinen           (27 juni 1797)   
De Commissie van Superintendentie over het onderzoek der DUINEN van HOLLAND, DOOR oculaire inspectien zich trachtende te informeren, zo wegens de gesteldheid der DUINEN,als de uitgestrektheid der respective Eigendommen, zal hiertoe vaceren in de Districten van Wijk aan Zee aan Duin, Wijk aan Zee, Heemskerk, Castricum, Bakkum, Egmond Binnen en Egmond op de Hoef, Wimmenum, Bergen, Groet, schoorl, Harge en Camp, van den 4 tot den 7 July ingesloten, en van den 17 tot den 20 July ingesloten, eerstkomende; en zal aan de Eigenaars van Duingrondenin deze districten, door de Schouten of Secretaristen van het District, onder welke hunne Duinen gelegen zijn, nader bepaalde dag worden aangezegd, op welke de commissie zich op hunne gronden zal bevinden; wordende de voon. van 1 en 2 Mei.
 

5. Database nr.: 00527  
Tegenwoordige staat der Duinen.
Duinen           (1798)   
Ligging der duinen van Particulieren de Binnenlanden tot aan het strand eindigt. In gelijke rechte lijnen, ter breedte van omtrent 400 Roeden, is hier naast gelegen het derde stuk, zijnde van C.E.Huysman, Wed.Abbink c. f. Amsterdam; hier aan grenzen het vierde en Vijfde stuk, naast elkander liggende, beide behorende aan A.A. Deuts te Amsterdam, en nog geheel onder Castricum, omtrent 150 Roeden van ban-scheiding van Castricum en Heemskerk eindigde. Alle deze opgegeven limieten zijn aangewezen met gestippelde lijnen op een grote gedrukte Kaartvan de Heerlijkheid van Castricum, uitgegeven A. 1737. bij J. Covens en Morder. Van de drie overige der voortijds Marquetter Duinen heeft de gemelde Burger A.A.Deutz nog een stuk duin, en de twee anderen zijn het eigendom van G. de Graaf te Amsterdam; gelijk dit laatste Duin van Deutz niet naast zijne twee vorige onder Castricum gelegen is, zo ook zijn de twee stukken van den Burger de Graaf van elkander afgescheiden. liggende het laatstgenoemde Duin van Deutz daar tussen beide. Het zesde stuk is dus een van de Duinen van G. de Graaf, ten Noorden belendende aan het vijfde stuk, liggende voor een gedeelte nog onder Castricum, en strekkende zich uit over de Banscheiding onder Heemskerk tot op de hoogte van Noord Dorper Buurt; en aan de binnenzijde voor een klein gedeelte over den Postweg naar Alkmaar.
 

6. Database nr.: 00540  
De Commissie van Superintendentie over
Duinen           (27 Juni 1797)   
Over het onderzoek der DUINEN van HOLLAND, door de oculaire inspectien zich tragtend
 

7. Database nr.: 00557  
Verstuiving der duinen
Duinen           (1799)   
Hoedanig Gij hierop ook mocht beslissen, welke spoed. Gij moet oordelen , dat het belang dezer zaak vordert. wij menen onze taak te hebben volbracht. En zullen wij de Som tot dit onderzoek ter onzer disp.fictie gesteld ten bedrage van f 10.000, waarvan Wij maar f 4000 op rekening verzocht hebben, het restant restueren; en van de som door ons besteed, ene nauwkeurig Rekening en Verantwoording doen aan de Finantiele Commissie over het voormalig Hollands gewest:terwijl wij verzoeken van U aanwijzing te ontvangen, aan welk College of personen wij de kaarten , Papieren en verdere. Documenten tot deze Commissie behorende, zullen moeten ter hand stellen.- Nog twee afzonderlijke Rapporten op Requesten in onze handen gesteld om te dienen van consideratien, zullen wij de Eer hebben binnen kort bij U intezenden. En wegens de last, ons opdragen, om de verstuiving te Castricum te doen.
 

8. Database nr.: 00735  
VERMITS TOT CASTRICUM , gelegen in Noord-Holland
          (19 Juli 1780)   
Van ouds en heden nog gerenommeerd zijn, de schulpen tot het maken van de allerbeste KALK, is daar aangelegt een KALK- BRANDERIJ, onder de firma van JAN SWITZER, verzoekt hy by deze ieders gunst, met Belofte van beste kalk te zullen leveren en tot een civiele Prijs, nader adres bij bovengenoemde Persoon, of aan den Heer Van Veen, schout tot Castricum.
 

9. Database nr.: 00817  
BURGER MINISTER
Slag om Castricum           (1799)   
Wij hebben eergisteren van s,morgens vijf tot s,avonds acht uren gevochten; zelfs ten uren schoot men nog met klein geweer in de duinen. De vijand heeft alle zyne macht op de Fransen gericht; De linie van Alkmaar te bezwaarlijk wordende, heb ik die van de Beverwijk genomen. De aftocht is in beste orde geschied, Schoon een weinig belemmerd door de onnodige Ry- en Voertuigen. Ik heb het bevel gegeven om zulks voortaan te beletten. Ik denk weldra weder aanvallenderwijze te kunnen ageren.
Republikeinse Groet, getekend Brune.
De politie van het leger is de volgende : Het Hoofdkwartier van den Generaal en Chef is in Beverwijk; de linkervleugel strekt zich tot Wijk aan Zee; het hoofdkwartier van het centrum is te knollendam, en die van den Luitenant- Generaal Daendels is te Purmerend. De voorhoede bezet thans Bakkum, Castricum en Limmen.

 

10. Database nr.: 00822  
Aangaande de lossing van de schulpen aan de schepen
Schulpen           (1771)   
Op de meer legende zullen de schulpboerbers van Akersloot
 

11. Database nr.: 00824  
Dat 30 heel Schulpboerberg zullen aangesteld worden
Schulpen           (1771)   
Als nodig worden geoordeelt
 

12. Database nr.: 00827  
Tegenwoordige staat der duinen
Duinen           (1797)   
In de wandeling gewoon is te noemen de eerste en tweede Duin van de Graaf;tweede en Derde Duin van Deutz. Hieraan volgen de Wijker Duinen in twee verdeeld naar de twee Districten van Wijk aan Duin, liggende aan de binnenkant, en van Wijk aan Zee, daar tegen strekkende naar de Zeeduinen toe, vinden de beide Duinen hunne belendingen in de banscheidingen van hunne
Districten. Van het eerste is Eigenaar Pieter de Veer , wonende op de Hofstede Westerhout daar bij gelegen, naar welke plaats deze Duinen meermalen genoemd worden. Die onder Wijk aan Zee, zijn in bezit van Cornelis Munter te Amsterdam, wordende een strook langs het strand
Dorpsduinen genoemd, om dat die staan ter bezorging van de ingezetenen van Wijk aan Zee

 

13. Database nr.: 00828  
Tegenwoordige staat der duinen
Duinen           (1798)   
Ligging duinen van Castricum. de Binnenlanden tot aan het strand eindigt.In gelijke rechte lijnen, ter breedte van omtrent 400 Roeden, is hier naast gelegen het derde stuk,
zijnde van C. E. Huysman, Wed. Abbink c.f. te Amsterdam; hier aan grenzen het vierde en vijfde stuk, naast elkander liggende, beide behorende aan A. A. Deutz te Amsterdam,en nog geheel onder Castricum, omtrent 150 Roeden van de Banscheiding van Castricum en Heemskerk eindigende. Alle deze opgegeven limieten zijn aangewezen met
gestippelde lijnen op ene grote gedrukte kaart van de Heerlijkheid van Castricum,
uitgegeven Ao. 1737. bij J. Covens en Morder. Van de drie overige stukken der voortijds MarquetterDuinen heeft de gemelde burger A.A. Deutznog een stuk Duin, en de twee anderen zijn het eigendom van G. de Graaf te Amsterdam; maar gelijk dit laatste
Duin van Deutz niet naast de zijne twee vorige onder Castricum gelegen is, zo ook zijn de twee stukken van den Burger de Graaf van elkander afgescheiden, liggende het laatstgenoemde Duin van Deutz daar tussen beide.

 

14. Database nr.: 00829  
Castricum Heemskerker en Wijker duinen
Duinen           (1798)   
In de duinen van Castricum is het konijn het enige product en vrij talrijk; en onaangezien de bekende nadelen,die hetzelve aan alle landen veroorzaakt, heeft dit gedierte deze gronden niet geheel kunnen bederven, daar derzelve ene schone groene oppervlakte behouden hebben. Van de verdere Heemskerker Duinen zijn die van Deutz geheel konijnloos, en die van de Graaf,als ook de Wijker Duinen, kunnen tegenwoordig bijna niet meer de naam van Konijn Duinen dragen.---En het in de Duinen van Deutz, dat men van het Noorden afkomende, en moede van niet dan onbebouwde en onbebouwde streken doorkruist te hebben, zich voor het eerst kan verheugen en proeven te zien, die aldaar tot eigenlijke Cultuur genomen zijn. Wij zullen vervolgens in dit rapport de Ondernemingen van enig aanbelang bij elkander voegen en gezamlijk doen kennen; het zij thans genoeg berichten dat in het derde Duin van Deutz (a)niet ver van de Hoepbeek ene schone uitgestrekte en alleszins welslaagende BouwBoerderij gevonden wordt, ruim 25 jaar geleden opgericht; terwijl een groot aantal jong Rundvee en enige
schapen op de overige nog onberoerde gronden geweid worden. Verder treft men hier en ginds enige kleine bebouwde stroken aan, waar uitnemend Rogge, Haver en Gerst worden gebouwd.

 

15. Database nr.: 00833  
Tegenwoordige staat der Duinen
Duinen           (1798)   
Den landlieden langs de duinen op zware boeten geordoneerd wierde, hunne sloten aan de zijde der Widernis met gene recht opstaande, maar sterk afhellende wallen te maken, op dat het Konijn niet zou verdrinken: hier door wierdt het gemakkelijk gemaakt voor dit wild, om aan de overzijde der sloten op de weilanden. In het grootste gedeelte van Noord Holland werd het Konijn wel door een algemene Konijn-heining, ook de Harte -Heining genoemd, van de Binnenlanden afgehouden; maar deze heining die tot aan het midden dezer Eeuw schoon zeer vervallen, nog in wezen was, moest door de Ingezetene der Dorpen onderhouden worden
 

16. Database nr.: 00883  
Duinen
Duinen           (27 juni 1797)   
De Commissie van Superintendentie over het onderzoek der DUINEN van HOLLAND, door oculaire inspectien zich trachtende te informeren, zo wegens de gesteldheid der Duinen,
als de uitgetrektheid der respective Eigendommen, zal hiertoe vaceren in de Districten
van Wijk aan Duin, Wijk aan Zee, heemskerk, Castricum, Bakkum, Egmond Binnen, en Egmond op de Hoef, Wimmenum, Bergen, Groet, Schoorl,Harge en Camp, van den 4 tot den 7 July ingesloten, en zal aan de eigenaars van Duingronden in deze Districten, door de Schouten of Secretarissen van het District, onder welke hunne Duinen gelegen zijn, nader de bepaalde dag worden aangezegd, op welken de Commissie zich op hunne gronden zal bevinden; wordende de voor Eigenaars verders heen gewezen naar de Publieke Annonces van 1 en 2 Mey ll.

 

17. Database nr.: 00897  
Hoedanig Gij hierop ook moogt beslissen
Duinen           (1799)   
Welke spoed Gij moogt oordelen,dat het belang dezer zaak vordert. Wij menen onzen taak te hebben volbracht. En zullen wij de Som tot dit onderzoek ter onzer disp. fictie gesteld een bedrag van f 10.000 waarvan Wij maar f 4000 op rekening verzocht hebben, het restant rectificeren en van de som door ons besteed, ene nauwkeurige Rekening en verantwoording doen aan de Verantwoording
doen, aan de Financiele over het voormalig Hollands Gewest: terwijl wij verzoeken van u aanwijzing te ontvangen, aan welk College of personen wij de Kaarten, papieren en verdere Documenten tot deze Commissie behorende, zullen moeten ter hand stellen.- Nog twee afzonderlijke Rapporten, op Requesten in onze handen gesteld om te dienen van
consideratien, zullen wij de Eer hebben binnen kort bij U in te zenden. En wegens de last, ons opgedragen om de verstuiving te Castricum te doen

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 februari 2020