Zoekresultaat:    1835-1840     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00110  
Bezoek van de Koning aan de duinen van Castricum
Opmerkelijke berichten           (30 Juli 1839)   
Beverwijk 30 Juli. gisteren hadden deze bewoners het geluk om onze Koning in hun midden te zien, Reeds voor de aankomst van Z.M. waren de publieke, gebouwen, een groot aantal particuliere huizen met de nationale vlag versier, en stonden onze plaatselijke autoriteiten gereed om den koning te begroeten. Ten kwartier over 8 ure reed Z.M. vergezeld door twee hoge officieren in ene open kales deze gemeente binnen, waarop de Heer Burgemeester namens allen Z.M. verwelkomde, hetwelk door Hoogstdezelfde op minzaamste wijze werd beantwoord. Na zich, te midden ener grote menigte onzer ingezeten, die Zr. Ms. rijtuig omringden ruim 10 minuten met den Burgemeester onderhouden te hebben, vervolgde de Koning zijnen weg naar Castricum, alwaar onze Burgemeester, die tevens burgemeester van Castricum is, andermaal het geluk had Z.M. te begroeten, waartoe hij zich langs kortere weg derwaarts had gespoed.
Zo hier, als te Castricum, hadden benevens de plaatselijke autoriteiten ook de Heren Geestelijken der onderscheidende gezindheden, de eer Z.M. te verwelkomen.
Hoogst aandoenlijk was het, ter laatstgemelde plaats ook toen de goede vorst, te midden ener menigte landbouwers daar stond, en met vriendelijkheid de belangen ener arme vrouw aanhoorde,die aan Z.M. een verzoekschrift aanbood. Goedhartige welwillendheid was op het gelaat des Konings zichtbaar, tranen bevochtigden de ogen der omstanders. Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan, en aldaar plaats hebbende ontginningen bezichtigd had, vertrok Z.M. onder het gejuich der vergaderde menigte.
Deze dag, waarop de Koning als een liefderijk vader onder zijne kinderen stond, zal door Beverwijk en Castricum steeds met innige vreugdegevoel worden herdacht

 

2. Database nr.: 00140  
Aanbesteding van de Noordzeekust
Duinen           (22 April 1840)   
Op Woensdag den 22sten April 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadre approbatie, door den staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten in bijzijn van de Hoofd- Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het gouvernement van Noord-Holland, te Haarlem, wordt aanbesteed:
1e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten. der Noordzee, van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten der Noordzee, op het Eiland Texel.
Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke bovengemelde werken zulle worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het lkaal van het gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffiehuizen, als: te Haarlem in de Kroon en in het Noord-Hollandse Koffiehuis; te Amsterdam in het Noord-Hollands Koffiehuis ; te Amsterdam in het Noord- Hollandse koffiehuis, in de Kalverstraat , en in het Wpen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk Bij Bruyns; te Wijk aan Zee bij de Weduwe Kiekenkamp; te Castricum bij Rommel; te Alkmaar
in den Roden Leeuw; te Bergen , Schoorl, Schoorldam, en te Groet in de dorpsherbergen; te
Schagerbrug in het Wapen van de Zijpe; aan het Zand bij den Kastelein te Bergen; aan edn Helder in het Heren- logement; te Nieuwe Diep bij Ihnen en in den Burg, en den Hoorn in de dorpsherbergen. Zullende de vereiste informatien te bekomen zijn bij den Hoofdingenieur P.T. Grinswis, te Haarlem, bij den ingenieur J.Ortt, te Alkmaar, en bij den OPzichter C. van der ster, aan den Helder

 

3. Database nr.: 00147  
De Brabandsche Landbouw
Brabandsche Landbouw           (25 April 1837)   
OM JONGE PAARDEN OF JONG VEE, voor een kleine prijs, van af half Mei tot augustus of November, in de besloten Weiden te besteden,van de Duinen der BRABANTSE LANDBOUW,onder Castricum; vervoege men zich aan J. van DIEPEN, OP DE WONING van die naam, of aan G. WILLEMS, op Joanna"s-hof in Zr.Ms. Duin-ontginning - Inlichting is te verkrijgen bij den Heer J . Kros, te Spaarndam.
 

4. Database nr.: 00236  
Publieke verkoping
Duin-ontginning           (2 Mei 1838)   
Te Sassenheim, op Woensdag, den 2 den Mei 1838 des morgens ten 10 ure, in het logement het Bruine paard , aldaar ( te betalen op Dag): Van ene partij zeer schoon TUIG- of ZADEL-PAARDEN, van vreemd ras, oud 3 tot 6 jaren, geteeld in de Duinontginningen te Castricum (Noord-Holland); daags voor de verkoping te zien.
 

5. Database nr.: 00239  
Om JONGE PAARDEN of JONG VEE
Duinontginging           (16 April 1836)   
Voor ene kleine prijs, gedurende den Zomer, in de besloten Weiden te besteden, van de Duinen der Brabandse Landbouw, onder Castricum, vervoege men zich aan J. van Diepen. op de woning van die naam, of G. Willems op Johanna's Hof in Zr, Mts, Duinontginning. Inlichting is te verkrijgen bij den Heer J.Kros, te Spaarndam.
 

6. Database nr.: 00243  
VERKOPING van alle soorten HAKHOUT.
Verkoping Hakhout           (8 December 1835)   
Uit Zr. Ms. Duinontginning der Bossen Brabantse Landbouw allen onder Castricum, en die welke gelegen zijn aan de straatweg, alles onder Castricum, op den 8sten December 1835, des morgens ten tien ure, in de Herberg de Rustend jager, aldaar
 

7. Database nr.: 00268  
In de DUINEN onder Castricum , is gelegenheid
Koningsduinen           (28 Maart 1835)   
Om des Zomers te weiden JONG VEE en Paarden in besloten Landen, en goedkoop. nader te bevragen bij den Heer Burgemeester van Castricum, of bij G.WILLEMS, wonende in 's Konings Duinen op de woning Johanna's Hof.
 

8. Database nr.: 00328  
Verkoping van alle soorten Hakhout
Ontginning           (30 December 1839)   
Duinontginning, de bossen der Brabantse Landbouw,en die welke gelegen zijn aan den straatweg, allen onder Castricum, op Maandag den 30sten December 1939, des morgens ten tien ure, in de Herberg de Rustende Jager, aldaar.
 

9. Database nr.: 00414  
PUBLIEKE VERKOPING te Sassenheim
Duinen           (2 Mei 1837)   
Dinsdag den 2 den Mei 1837, 's morgens ten tien ure in het logement het Bruine paard, (te betalen op Dag ZADEL-PAARDEN, van vreemd Ras, oud van 3 tot 6 jaren, gefokt in de Duin-ontginningen te Castricum, (Noord-Holland) daags te voren te zien
 

10. Database nr.: 00479  
Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan
Duinen           (2 Augustus 1839)   
BEVERWIJK 30 Juli. Gisteren hadden de inwoners dezer gemeente het geluk onze Koning in hun midden te zien. Reeds voor aankomst van Z.M. waren de publieke gebouwen, en een groot aantal particulieren huizen met de nationale vlag versierd, en stonden onze plaatselijke autoriteiten gereed om de Koning te begroeten. Ten kwartier over 8 ure reed Z.M. vergezeld door twee hoge officieren in een open kales deze gemeente binnen, waarop de Heer Burgemeester namens allen Z.M. verwelkomde, hetwelk door Hoogstdezelve op de minzaamste wijze werd beantwoord. Na zich, te midden ener grote menigte onzer ingezeten, die Zr.Ms. rijtuig omringden, ruim 10 minuten met den Burgemeester onderhouden te hebben, vervolgde de Koning zijnen weg naar Castricum, alwaar onze burgemeester, die tevens burgemeester van Castricum is, andermaal het geluk had Z.M. te begroeten, waartoe waar hij zich langs korteren weg derwaarts had gespoed.
Zo hier, als te Castricum , hadden benevens de plaatselijke autoriteiten ook de Heeren Geestelijken der onderscheidende gezindheden, de eer Z.M. te verwelkomen .
Hoogst aandoenlijk was het, ter laatstgemelde plaats, ook toen de goede vorst te midden ener menigte landbouwers daar stond, en met vriendelijkheid de belangen ener armen vrouw aanhoorde, die aan Z.M. een verzoekschrift aanbood. Goedhartig welwillendheid was op het gelaat des Konings zichtbaar, tranen bevochtigden den ogen der omstanders.
Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan, en aldaar plaats hebbende ontginningen bezichtigd had, vertok Z.M. onder het gejuich der vergaderde menigte .
Deze dag, waarop de Koning als een liefderijke vader onder zijne kinderen stond,zal door Beverwijk en Castricum steeds met innig vreugd gevoel worden herdacht.

 

11. Database nr.: 00521  
Provincie Noord-Holland Aanbesteding.
          (9-4-1840)   
Op Woensdag den 22 sten April, de namiddags ten 2 ure zal onder approbatie door de staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten, in bijzijn van de Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem worden aanbesteed.
1o, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kuststrook der Noordzee van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2o, het beplanten met Helm en Stro van de Duinen langs de kusten der Noordzee op het eiland Texel.
Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken,op welke de bovengemelde werken zullen worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste

 

12. Database nr.: 00663  
Om JONGE PAARDEN OF JONG VEE,
Brabantse Landbouw           (25 APRIL 1837)   
In besloten WEIDEN van de Duinen der Brabantse Landbouw onder Castricum, vervoegeN men zich aan J. van DIEPEN, op de Woning van die naam, of aan G.WILLEMSE, op Johanna's Hof in Zr Mts Duinontginning. Inlichtingen is te verkrijgen bi den Heer J.KROS, te Spaarndam.
 

13. Database nr.: 00777  
PUBLIEKE VERKOPING
Verkoping           (2 Mei 1838)   
Te Sassenheim, op Woensdag 2 Mei 1838, des morgens ten 10 ure, in het logement het Bruine paard, aldaar (te betalen op Dag),: Van ene partij zeer schoon TUIG- of ZADELPAARDEN, van een vreemd ras, oud 3 tot 6 jaren geteeld in de Duin-ontginningen te Castricum, (Noord-Holland); daags voor de verkoping te zien.
 

14. Database nr.: 00780  
Om Jonge paarden of jong vee,
Brabantse Landbouw           (16 April 1836)   
Voor een kleine prijs, gedurende de zomer, in de Duinen der Brabantse landbouw, onder Castricum, vervoegen men zich aan zie 00781
 

15. Database nr.: 00781  
J. van Diepen, op de Woning van die naam,
Duinontginning           (16 April 1836)   
J.van DIEPEN, op de woning van die naam, of aan G. WILLEMS, op Johanna's Hof in Zr. Mts Duin-ontgining. Inlichting is te verkrijgen bij den Heer J. KROS, TE Spaarndam. vervolg 00780
 

16. Database nr.: 00788  
Om JONGE PAARDEN of JONG VEE
Duinontginging           (16 April 1838)   
Voor een kleine prijs,van af half Mei tot Augustus of November, in de besloten weiden te besteden, van de duinen der Brabantse Landbouw, onder Castricum; vervoege men zich aan J. van Diepen, op de woning van die naam, of aan G. Willemis, op Johanna's hof in Zr Ms. Duin- ontginning- Inlichtingen is te verkrijgen bij den Hrr J.Kros, te Spaarndam.
 

17. Database nr.: 00789  
Verkooping
Duinontginging           (16 April 1835)   
Van 2 KALF-EN 2 GElDEKOEIJEN, 36 stuks KALF/SCHOTTEN en VAARSEN, GELDE/SCHOTTEN, 7 PAARDEN ,van een tot zes jaren oud , allen fijn en vlug en van schoon Ras,maar waaronder zich een span bijzonder ondercheid en 19 SCHAPEN alles gekweekt in de Duinontginning onder de gemeente Castricum,en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag den 16den April 1835. des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna┬┤s Hof, staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op dag, na verkiezing der Kopers.
 

18. Database nr.: 00792  
In de duinen onder Castricum
Duinontginging           (28 Maart 1835)   
Is gelegenheid om des Zomers te Weiden JONG VEE en PAARDEN in gelegenheid om des Zomers in
besloten Landen en goedkoop.Nader te bevragen bij den Heer Burgemeester van Castricum, of
bij G. WILLEMS , wonende in konings Duinen op de Woning Johanna┬┤s Hof.

 

19. Database nr.: 00902  
VERKOOPING (op Dag)
          (7 April 1835)   
Ten Huize van Dirk Bruin te Castricum,op Dinsdag 7 April 1835 des morgens ten tien ure, van 16 Kalfkoeien, 6 Hokkelingen, een bruin MERRIE-PAARD oud 4 a 5 jaren, een DITO oud 8 a 9 jaren, en 4 WINTER-VARKENS; benevens 10,000 pond best gewonnen HOOI,- voorts om contant geld een BOERENWAGEN,en allerlei soorten van BOEREN- en BOUW-GEREEDSCHAPPEN, merendeels onlangs nieuw aangekocht.
 

20. Database nr.: 00905  
Verkoping
Duinontginning           (2-4-1835)   
Van 2 KALFS- en 2 GELDE KOEIEN , 36 stuks KALF-SCHOTTEN en VAARSEN ,4 GELDE-SCHOTTEN, 7 PAARDEN, van een tot zesjaren oud, (allen fijn en vlug en van schoon Ras, maar waaronder zich een span bijzonder onderscheid) en 19 SCHAPEN; alles aangekweekt in de Duinontginning, onder de Gemeente Castricum, en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag de 16 den April 1835, des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna,s Hof staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op de dag, na verkiezing der Koopers.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 april 2020