Zoekresultaat:    1855-1860     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 46   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00015  
Kofschip Toeval gestrand.
Strandingen           (3 December 1856)   
Vrijdag is onder het ressort Castricum een scheepje met haver en boonen gestrand, waarvan de equipage, uit vijf man bestaande, door de Egmonder reddingsboot behouden aan wal gebracht.
De naam van dit vaartuig is het kofschip Toeval, kapitein D. Graafhuis, van Harlingen naar Yarmouth bestemd, Schip en lading zijn waarschijnlijk verloren.

 

2. Database nr.: 00024  
Strandvonderij het BRIKSCHIP Wiliam Packet.
Strandvonderij           (13 April 1858)   
STRANDVONDERIJ.
De Burgemeester van Velzen,als belast met het beheerder strandvonderij in die gemeente is voornemens ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag
13 April 1858, des voormiddags ten elf ure, te Wijk aan Zee, om contant geld te doen verkopen.
1. HET BRIKSCHIP William Packe, liggende op het strand der gemeente Velzen met inbegrip der lading Steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zo verre die in hetzelve tonnen mocht aanwezig zijn:
2. de van voormeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN, ZEILEN, SCHEEPSBOTEN, WATERVATEN,
IJZER- EN TOUWWERK.
3.de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velzen, Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen bestaande in ene partij NIEUWE WERKHOUT, ROND - EN WRAKHOUT, IJZER EN KOPERWERK, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.

 

3. Database nr.: 00030  
BEVERWIJK . Veiling voorwerpen van gestrand Barkschip Wihelmina Frederica te Castricum
Strandvonderij           (17 September 1860)   
& BEVERWIJK, 7 oktober. De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer f 3300 opgebracht.Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip,dat, op de hoogte
van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voeden dat hij nog in volzee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee juist had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was. Tegen den middag het om de Noord gewend hebbende, was schip omstreeks 4 uren weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen , enen bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan de oog onttrok. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slechts een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

4. Database nr.: 00037  
Strandvonderij. Het Brikschip Wiliam Packet. Verkoop van stukgoederen te Castricum
Strandvonderij           (13 April 1858)   
De Burgemeester van Velsen, als belastmet het beheer der strandvonderij in die gemeente, is voornemens ten verstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag, de 13 April 1858, des voormiddags ten elf ure te Wijk aan zee, om contant geld, te doen verkopen;
1e HET BRIKSCHIP Wiliam Packet, liggend in zee of op strand der gemeente Velsen, met inbegrip der lading steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zoverre die in hetzelve nog mocht aanwezig zijn.
2e; van vermeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN, ZEILEN, SCHEEPSBOTEN,WATERVATEN, IJZER en TOUWWERK.
3e;de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velsen,Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen bestaande in ene partij NIEUW-WERKHOUT, ROND- en WRAKHOUT, IJZER-EN KOPERWERK,en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Zegt het voort.

 

5. Database nr.: 00070  
STRANDVONDERIJ
          (13-4-1858)   
De Burgemeester van Velsen, als belast met het beheer der strandvonderij in die gemeente is voornemens ten verstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag, den 13. April 1858, des voormiddags ten elf ure, te Wijk aan Zee, om contant geld , te doen verkopen
1o HET BRIKSCHIP William Packet, lggend in zee of op het strand der gemeente Velsen, met inbegrip der lading Steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zo verre die in hetzelve nog mocht aanwezig zijn.;
2o de van voormeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN ZEILEN, SCHEEPSBOTEN, WATERVATEN, IJZER- en TOUWWERK.
3o; de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velsen, Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen, bestaande in ene partij NIEUW-WERKHOUT, ROND- en WRAKHOUT,
IJZER- en KOPERWERK, en het hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Zegt het voort

 

6. Database nr.: 00071  
Weldadig Landgenooten
Landgenoten           (27 September 1860)   
Alhoewel zo menigmaal uwe mededeelzaamheid wordt ingeroepen, om door geldelijke bijdragen rampen te lenigen, die deze of gene in verscheidene betrekkingen of omstandigheden zij overkomen; de ondergetekende gevoelen zich genoopt, ook tot herstel van een zeer betreurenswaardig geldelijk verlies, uwe hulp in te roepen - Op den dezer strandde door buitengewone oorzaken onder de gemeente Castricum het Barkschip Wilhelmina Frederika, Kapt. F. Beekhuis van Suriname naar Amsterdam, aan boord hebbende als passagiers, ene weduwe met drie minderjarige Kinderen, die alhier, nevens, de equipage zijn gehuisvest moeten worden - weduwe sedert twee jaren van een verdienstelijk onderofficier bij de koloniale landmacht, die zich deze twee jaren van weduwe staat had ten nutte gemaakt , om door een klein winkelnering zo veel te besparen, dat zij ( steeds met hare kinderen aan landziekte laborende) zich in staat meende naar vaderland terug te keren, met het voornemen, daar met hare Bespaarde gelden een soortgelijke bedrijf voort te zetten, ziet zij zich in al hare hoop en vooruitzichten teleurgesteld, daar hare bezitting van die gespaarde gelden ( circa f 600, benevens hare
klederen en lijfsieraden ter waarde van (circa f 300) is verloren geraakt, en zij bijkans naakt nog het leven heeft mogen redden, en dat van hare kinderen, door de welwillende medewerking van de gezagvoerder en verder schepelingen en enige ingezetenen van Wijk aan Zee waarbij bij loffelijke vermelding toekomt aan de personen van A. Wagenaar, J. van der Mey, P. van der Mey, C. de Boer, F.Bol, A.van Zijlen, J. Snijder benevens, C. Wijker van Castricum- Deze weduwe en hare drie kinderen nu van alles ontbloot, roepen uw hulp in, Weldadige landgenoten ! Het gezegde " wie spoedig geeft, geeft dubbeld is hier uitnemend van toepassing want dit gezin kost
dagelijks onderhoud, en de kosten daarvan, hoe zuinig ook geconditioneerd zouden eerst van het bedrag uwer bijdrage af moeten, om haar met meerdere in staat te stellen, haar plan te volvoeren, door iets bij de hand te nemen, om voor het bestaan van haar en hare kinderen te kunnen zorgen.
De ondergetekenden willen zich gaarne belastenmet uwe giften in ontvangst te nemen, en zullen daarvan in dit blad dankbaar melding maken.
WIJK aan ZEE 19 SEPTEMBER 1860
j. Rendorp van Marquette Burgemeester van Castricum
C. Stumphius Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin
H. Luessen, Predikant
N. Vredeveld Pastoor
C. Karshoff Secretaris en Substituut Strandvonder
Aan ons bureau is opnieuw ontvangen en aan de eersten ondergetekenden overgemaakt:van de arme weduwe met 3 Kinderen te Castricum: F 2.50 van H." voor de ongelukkige weduwe te Castricum", een muntbiljet van F 10- makende met de vroeger ontvangen F 11.48.5, de somma van 33.98.50

 

7. Database nr.: 00099  
Afgraving van de duinen t.b.v. de aan te leggen spoorlijn Amsterdam door de Zaanstreek tot het Nieuwe Diep
Spoorweg           (18 Augustus 1860)   
Aan de memorie van toelichting ontlenen wij het volgende:
Art. 2 van de wet 18 Augustus 1860 ( staatsblad No 45 bepaalt dat een spoorweg zal worden gemaakt naar Amsterdam door de Zaanstreek of van Haarlem langs Alkmaar, tot het Nieuwe Diep.Bij het tegenwoordige wets-ontwerp wordt eest genoemde richting voorgesteld.
De gronden dezer keuze liggen voor de hand. Het belang van Amsterdam en dat van de Zaanstreek gaan hier samen ter gunste van de lijn, welke kortste verbinding verbinding van Noord- Holland met de Hoofdstad zal zijn. Overigens lijdt het geen twijfel, dat wordt de weg door de Zaanstreek gelegd, de verbinding met Haarlem door medewerking van bestaande maatschappij met het minst bezwaar kan worden verzekerd. Het onderzoek is niet verder dan de overzijde van het IJ, in verband met de werken van het gegraven kanaal en de verbinding met de bestaande spoorwegen bij Amsterdam, maakt nog een punt van overweging uit, hetwelk velerlei en tijdrovende opnemingen en nasporingen nodig maakt. De richting ten Zuiden van Alkmaar is in de hoofdzaak bepaald door de ligging der plaatsen aan de Zaan en de gesteldheid van het terrein ten oosten van Uitgeest en Castricum. Hierbij komt, dat voor een gedeelte der lijn in de Zaanstreek ene aanzienlijke hoeveelheid zand zowel tot het maken der baan als tot instandhouding daarvan wordt bevorderd, en dat de nabijheid der duinstreek gelegenheid geeft die grondsoort met aanzienlijke besparing van kosten op de plaats te bekomen. Van daar de ombuiging ten Westen langs Castricum, welke door dit belang ten volle schijnt te zijn gewettigd .Stations en halten zij ontworpen: bij Castricum, zuidelijk van van der kom der gemeente en Westelijk van de straatweg naar Haarlem ; bij Uitgeest, zuidelijk van den kom der gemeente van de weg naar Assum; bij Krommenie naar Assendelft, westelijk van den weg van Krommenie naar Assendelft; bij Wormerveer , oostelijk van de Noordersluissloot ; tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan, naar het Guispad ; Bij Zaandam in het verlengde van het Haringpad. Voor een halte, welke te Heilo nodig kan blijken te zijn, is op het nodige terrein gerekend.

 

8. Database nr.: 00114  
Oproeping ter Reclame .
Oproepingen           (4 November 1858)   
Van de rechthebbenden op de STRANDGOEDEREN : 18 Collins Turfmolm Griendtveen en de z. opbrengst
van 7 Boeken, 2 pakken Emballagepapier, een ledig vat, 4 Palen en enig Wrak en sloophout.
De Burgemeester van Castricum.
J.MOOY

 

9. Database nr.: 00119  
STRANDVONDERIJ
          (29-1-1855)   
 

10. Database nr.: 00241  
STRANDVONDERIJ
Strandvonderij           (25 September 1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM, zal als lasthebbende van de Kapt. BEEKHUIS, door het ministerie van den den te BEVERWIJK residerende Notaris C.Jz PRINS OP Donderdag den 4 October 1860, om contant geld, aan de meestbiedende presenteren te Verkopen: het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN van het op den 17 September 1860, bij paal 45, onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam, met suiker, Rum, katoen; een Scheepsboot, 1 Anker, Masten, Stengen, RA,s en andere rondhouten, Zeilen,staand en lopend Want enz- Voorts 15 a 20 vaten Rum en ruim 20 Balen Katoen, alles daags voor den verkoopdag te zien.
De verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies aan de plaats van de stranding, circa 1/half uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip, en ene grote partij wrakhout; en voorts vervolgd worden in het dorp Wijk aan Zee met de rum. de katoen, het rondhout,
want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

11. Database nr.: 00305  
Scheepstijdingen.
Strandingen           (18 September 1860)   
In de nacht van 16 op 17 september is alhier gestrand de gekoperde bark Wilhelmina Frederica, kapt. Beekhuizen met suiker en rum onderweg naar Amsterdam. De equipage is behouden aan wal gebracht.
 

12. Database nr.: 00310  
Scheepstijdingen Amsterdam 4 December 1856
Gezonken           (29 november 1856)   
Het schip Het toeval van Kapt. Grafthuis van Harlingen naar Yarmouth, is den 29sten November bij Castricum verongelukt, doch het volk werd gered
 

13. Database nr.: 00322  
Wijk aan Zee. 30 november
Strandingen           (30 November 1856)   
Ten Noorden van ons dorp is gisteren, onder de ban van Castricum, een vaartuig gestrand, geladen met haver en paardebonen. de bemanning is door de Egmonder boot aan wal gebracht
 

14. Database nr.: 00331  
Strandvonderij Castricum gestrande Wilhelmina Frederika
Stranding           (17-9-1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM,zal als lasthebbende van den Kapt. F.Beekhuis, door het Ministerie van den te Beverwijk residerende Notaris C. Jz. Prins, op Donderdag 4 den October 1860, om contant geld, aan de meestbiedenden presenteren te Verkopen: Het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN , van het op den 17 den September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam met Suiker, Rum, en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker, Masten, stengen,Ra,s en andere Rondhouten, zeilen, staand en lopend Want enz, - voorts 15 a 20 vaten Rum, en ruim 20 Balen katoen, alles daags voor den verkoopdag te zien.
de verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, circa ander half uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip , de Boot, en ene grote partij Wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de Katoen, het rondhout, Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

15. Database nr.: 00343  
Pinksterstorm
Aanspoelsels           (13 Juni 1860)   
Sedert den Pinksterstorm zijn aan het strand van Castricum en Heemskerk aangespoeld Drie lijken.Van manspersonen, een 25 a 30 jaar oud, lang 1 el 6 palm, met lang krullend haar, een rose baard onder de kin door, aanhebbende blauw gestreept overhemd, wit flanelle hemd en onderbroek en grijze kousen met witte toonen, alles ongemerkt; een naar gis om en nabij de 20 jaar, slank van persoon , lang 1 el 7 pal, met blond kort stekelachtig haar, geen baard, neus en mond klein, doch anders geen kenbare tekenen, zijnde van alles ontbloot, en een lang 1el 9 palm, met blond haar en een moustache aan de kin, zijnde verder het gelaat onkenbaar, aanhebbende een zwarte borstlap, 2 blauw gestreepte hemden rode wollen onderbroek, grijs lakensbroek blauwe kousen, en een geoliede kiel en zuidwester, en een midden vinger der rechterhand een gouden ring, waarin gegraveerd : a. Hillebrandt, aandenken,; 7 Januari 1858.
 

16. Database nr.: 00378  
Strandvonderij
Strandvonderij           (8 Juni 1860)   
De Rechthebbenden op een SCHEEPSBOOT gemerkt----
Ene RODE VLAG of WIMPEL met Wit gemerkt EARL TALBOT; enige Noorse Delen en Planken, sommige gemerkt H.R.K, of K,; of met twee strepen Rood; 4 Grenen Balkjes; 2 Roeren; 9 Watervaten; 1 Scheepspomp; 1 Vat Teer; een Vat met enige Boter; 3 Makreelnetten, en enige Beddegoed, alles van 29 tot 31 Mei 11.aan het strand der Gemeenten Castricum, Heemskerk en Wijk aan Zee aangespoeld, en te wijk aan Zee geborgen, worden bij dezer voor den EERSTEMAAL opgeroepen om, voorzien van de vereiste bewijzen van reclame, zich daartoe binnen bij de wet bepaalde tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier Gemeenten.
J.RENDORP VAN MARQUETTE
C. STUMPHIUS.

 

17. Database nr.: 00391  
Aan de commissie belast met het uitbrengen
Waterlozing           (18 Juli 1857)   
Van rapport op een adres van het polderbestuur van den Groot-limmerpolder, waarbij de tussenkomst
der Staten wordt gevraagd tot regeling van de waterlossing en den waterstand van de duinontginningen onder Castricum en Bakkum.

 

18. Database nr.: 00393  
Wilhelmina Frederika
Strandingen           (13-10-1860)   
7 oktober. De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer f 3300 opgebracht
 

19. Database nr.: 00483  
Het adres van het bestuur van de Groot-limmerpolder,
Waterleiding           (9 Juli 1857)   
Het adres van het bestuur van de Groot-Limmerpolder, waarbij de tussenkomst der vergadering wordt gevraagd ter regeling van de waterleiding en den waterstand van Duinontginningen onder Castricum en Bakkum.
Het bij monde van de heer Scheltinga Winterberg uitgebrachte verslag, nopens het aan de commissie opgedragen onderzoek wegens het plaatsen van rietschuttingen langs de zeeduinen.

 

20. Database nr.: 00496  
Strandvonderij
Strandvonderij           (27 September 1860)   
CASCO of de daar afkomende wrakken van het op den 17den September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande BARKSCHIP WILHELMINA FREDERICA van Suriname naar Amsterdam, met Suiker, Rum, en Katoen, 1 Scheepsboot, 1 Anker,Masten, Stengen, Ra's en andere Rondhouten Zeilen, staand en Lopende Wand, enz. en andere Rondhouten Zeilen, Staand en lopend wand enz. Voorts 15 a 20 Vaten Rum en ruim 20 Balen katoen. Alles daags voor den Verkoopdag te zien. De verkoop zal aanvangen des Morgens om 10 ure precies, aan de plaats van de stranding, circa 1.5 uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip de boot en ene grote partij Wrakhout, en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee,
 

21. Database nr.: 00517  
Castricum
Jacht           (12 Maart 1859)   
Onlangs heeft zich zekere W.K., opziener der Jagt, terwijl hij bezig was met het stropen , zodanig met zijn geweer verwond, dat hij voor weinig dagen aan de gevolgen is overleden.
 

22. Database nr.: 00702  
Beverwijk 18 September
Strandingen           (18 September 1860)   
Gisteren avond werd alhier gevankelijk binnengebracht Jan Scheerman
 

23. Database nr.: 00733  
Scheepstijdingen
Strandingen           (18 September 1860)   
Heden nacht van 16 op 17 is alhier gestrand de de gekoperde bark Wilhelmina Frederica. Kapt. Beekhuizen met suiker en rum naar Amsterdam De equipage is behouden aan wal gebracht.
 

24. Database nr.: 00736  
AMSTERDAM
Strandingen           (18 September 1860)   
De Nederlandse bark Wilhelmina Frederika, Kapt. Beekhuis, van Suriname, met suiker en rum, herwaarts gedestineerd, is gisteren avond in de nabijheid van Castricum gestrand, op zijde gevallen en zal waarschijnlijk: weg zijn; het volk en de passagierzijn gered.
 

25. Database nr.: 00740  
Strandvonderij
Strandvonderij           (13 April 1858)   
De Burgemeester van Velzen, als belast met het beheer der strandvonderij op Dinsdag des middags ten overstaan van een bevoegde ambtenaar te WIJK AAN ZEE om contant geld te doen verkopen : HET BRIKSCHIP William Packet liggende in zee of op het strand der gemeente Velzen.3e de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velzen, Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen bestaande in ene partij NIEUW WERKHOUT, ROND en WRAKHOUT IJZER en KOPERWERK, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Zegt het voort

 

26. Database nr.: 00744  
Zij leverden onder ABERCROMBIE tegen Brune in de Zijpe (in 1561 en 79 drooggemalen) een veldslag, en behaalden
Veldslag           (1855)   
Enig voordeel (10 Sept)hetwelk door laatst genoemden Bevh. in de omstreken van Bergen op het Eng-russ. leger werd gewroken(17sept). Er was namelijk ene versterking gekomen van 10 d. Engelsen onder 's Konings2 z. Frederik (15 sept, geb. 1763 overleden 1827), Hertog van York, 13 d. russen onder Gen. Herman (17 sept). Een 3'maal waren zij gelukkiger (3 oct) Doch 3 dagen later ontvingen zij bij Castricum en Bakkum de nederlaag,en werden gedwongen terug te trekken (6 oct). Den laatsten october was dit leger ingescheept en vertrokken.- Zo mislukte deze inval tot herstel van het stadhouderschap, waarbij men over het vertrek, wegens hunne onbegrensde verwoestingen, algemene vreugde betoonde; en zich zekerlijk niet voorstelde, dat onze rampen onder de Fransen tot zulk ene verbazende hoogte zouden klimmen, evenmin als dat later diezelfde Prins, die men destijds bestreed,
als de eerste Koning van Nederland zou ingehuldigd worden.

 

27. Database nr.: 00746  
Beverwijk, 7 Oktober 1860. De veiling der gedeeltelijke ladingen voorwerpen van het onder Castricum gestrande wilhelmina Frederika
Strandingen           (17-9-1860)   
Barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer F 3300 opgebracht. Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip dat, op de hoogte van Wijk aan Zee, in gevaar was.
koers zettende om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voedden dat hij nog op volle zee zou
kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee juist had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was. tegen de middag het om de Noord gewend hebbende, was het schip omstreeks 4 ure weder voor Wijk aan zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar
nog rustig heen zeilen, enen bijna wissen ondergang te gemoed gaande, tot de vallende duisternis het aan het oog ontrok. Met ontzetting vernam des avonds ten 10 ure onder Egmond was gestrand. Van de 13 ongelukkigige mocht slechts een jongen zijn leven redden
terwijl de 12 0verigen allen zijn omgekomen

 

28. Database nr.: 00747  
Scheepstijdingen
Verongelukt           (4 December 1856)   
Het schip het TOEVAL.
 

29. Database nr.: 00752  
Amsterdam De Nederlandse bark Wilhelmina Frederika,
Strandingen           (18 September 1860)   
Kapt. Beekhuis, van Suriname, met suiker en rum, herwaarts gedestineerd, is gisterenavond in de nabijheid van Castricum gestrand, en zal waarschijnlijk weg zijn, het volk en de passagiers zijn gered
 

30. Database nr.: 00770  
PUBLIEKE VERKOPING
Publieke verkoping           (28 Oktober 1858)   
Op Johanna,s Hof in de duinontginning van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, te Castricum, op Donderdag den 28sten October 1858, 's morgens ten 10 ure,ten overstaan van den Notaris C. SCHREUDER, residerende te Velsen, van: 30 stuks KALFKOEIEN, sCHOTTERS en GELDEVAARSEN, 10 KALVEREN , PINKEN, STIEREN, OSSEN en 3 SPRINGRAMMEN, Engelsen gecroiseerd RAS,6 diverse zoo RUIN- als MERRIEPAARDEN, een eenjarige MERRIEVEULEN; voorts
BOERENWAGENS, PLOEGEN, EGGEN, KRUIWAGENS, GIERBAKKEN en diverse BOEREN en BOUWGEREEDSCHAPPEN, een groot DORS-of ZAADKLEED en een VLETSCHUIT met 2 zeilen en verder Toebehoren, enz.enz.. Het Vee om betaald te worden met 1 Mei 1859,( mits onder soliede
Borgtocht) en het a contant geld.'

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 april 2020