Zoekresultaat:    1860-1865     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 50   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00030  
BEVERWIJK . Veiling voorwerpen van gestrand Barkschip Wihelmina Frederica te Castricum
Strandvonderij           (17 September 1860)   
& BEVERWIJK, 7 oktober. De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer f 3300 opgebracht.Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip,dat, op de hoogte
van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voeden dat hij nog in volzee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee juist had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was. Tegen den middag het om de Noord gewend hebbende, was schip omstreeks 4 uren weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen , enen bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan de oog onttrok. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slechts een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

2. Database nr.: 00034  
Strandvonderij Heemskerk en Castricum. J.RENDORP VAN MARQUETTE HEEMSKERK EN CASTRICUM
Strandvonderij           (15 Januari 1862)   
Strandvonderij de regthebbenden op 77 Noorse Delen, merendeels gemerkt C en 1 Ra, onder het ressort van Heemskerk; op 1 Mast, 2 stukken Mast, 2 Balken en Noorse Delen,onder ressort van Castricum; en op 30 Noorse delen, gemerkt C en 1 watervat onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden bij deze voor de tweede maal opgeroepen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij ondergetekende Burgemeester dier Gemeente
Heemskerk en Castricum
30 December 1862. J.RENDORP VAN MARQETTE.
J.J.DELRUEL

 

3. Database nr.: 00071  
Weldadig Landgenooten
Landgenoten           (27 September 1860)   
Alhoewel zo menigmaal uwe mededeelzaamheid wordt ingeroepen, om door geldelijke bijdragen rampen te lenigen, die deze of gene in verscheidene betrekkingen of omstandigheden zij overkomen; de ondergetekende gevoelen zich genoopt, ook tot herstel van een zeer betreurenswaardig geldelijk verlies, uwe hulp in te roepen - Op den dezer strandde door buitengewone oorzaken onder de gemeente Castricum het Barkschip Wilhelmina Frederika, Kapt. F. Beekhuis van Suriname naar Amsterdam, aan boord hebbende als passagiers, ene weduwe met drie minderjarige Kinderen, die alhier, nevens, de equipage zijn gehuisvest moeten worden - weduwe sedert twee jaren van een verdienstelijk onderofficier bij de koloniale landmacht, die zich deze twee jaren van weduwe staat had ten nutte gemaakt , om door een klein winkelnering zo veel te besparen, dat zij ( steeds met hare kinderen aan landziekte laborende) zich in staat meende naar vaderland terug te keren, met het voornemen, daar met hare Bespaarde gelden een soortgelijke bedrijf voort te zetten, ziet zij zich in al hare hoop en vooruitzichten teleurgesteld, daar hare bezitting van die gespaarde gelden ( circa f 600, benevens hare
klederen en lijfsieraden ter waarde van (circa f 300) is verloren geraakt, en zij bijkans naakt nog het leven heeft mogen redden, en dat van hare kinderen, door de welwillende medewerking van de gezagvoerder en verder schepelingen en enige ingezetenen van Wijk aan Zee waarbij bij loffelijke vermelding toekomt aan de personen van A. Wagenaar, J. van der Mey, P. van der Mey, C. de Boer, F.Bol, A.van Zijlen, J. Snijder benevens, C. Wijker van Castricum- Deze weduwe en hare drie kinderen nu van alles ontbloot, roepen uw hulp in, Weldadige landgenoten ! Het gezegde " wie spoedig geeft, geeft dubbeld is hier uitnemend van toepassing want dit gezin kost
dagelijks onderhoud, en de kosten daarvan, hoe zuinig ook geconditioneerd zouden eerst van het bedrag uwer bijdrage af moeten, om haar met meerdere in staat te stellen, haar plan te volvoeren, door iets bij de hand te nemen, om voor het bestaan van haar en hare kinderen te kunnen zorgen.
De ondergetekenden willen zich gaarne belastenmet uwe giften in ontvangst te nemen, en zullen daarvan in dit blad dankbaar melding maken.
WIJK aan ZEE 19 SEPTEMBER 1860
j. Rendorp van Marquette Burgemeester van Castricum
C. Stumphius Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin
H. Luessen, Predikant
N. Vredeveld Pastoor
C. Karshoff Secretaris en Substituut Strandvonder
Aan ons bureau is opnieuw ontvangen en aan de eersten ondergetekenden overgemaakt:van de arme weduwe met 3 Kinderen te Castricum: F 2.50 van H." voor de ongelukkige weduwe te Castricum", een muntbiljet van F 10- makende met de vroeger ontvangen F 11.48.5, de somma van 33.98.50

 

4. Database nr.: 00081  
Het Lijk van den visschersmatroos. aangespoeld op het strand van Castricum.
Aanspoelsels           (31 Juli 1862)   
Is aangespoeld op het strand van Castricum het lijk van de vissersmatroos Cornelis Kuiper die op den 11 den dezer voor Noordwijk over boord is geslagen en verdronken en aangespoeld op het strand van Castricum aangespoelde is alhier begraven
 

5. Database nr.: 00093  
De Regering geeft de voorkeur van den spoorweg.Castricum Amsterdam.
Aanleg spoor           (11 Januari 1865)   
Door de Zaanstreek naar Alkmaar boven die van Haarlem naar Alkmaar met welke gevoelen de tweede kamer zich heeft verenigd. Het is bepaald, dat de spoorweg zal lopen door de gemeenten Alkmaar,Heiloo , limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam; van Alkmaar is genoegzaam rechte richting ten westen langs Heiloo naar Castricum met ene bocht westelijk langs deze plaats, van van daar weder recht door ten zuiden langs Uitgeest tot nabij Krommenie recht over de Nauernaschse vaart en met ene bocht zuidelijk langs Zaandijk en Koog aan de Zaan, om met ene bocht westwaarts en verder in rechte richting westelijk langs Zaandam tot aan de IJdijk bij laatstgenoemde plaats door te gaan.
Stations en halten zijn ontworpen bij Castricum bij Uitgeest, bij Krommenie, Bij Wormerveer, tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan en bij Zaandam, terwijl voor ene halte halte, welke te Heiloo nodig kan blijken te zijn, op het nodige terrein is gerekend.

 

6. Database nr.: 00099  
Afgraving van de duinen t.b.v. de aan te leggen spoorlijn Amsterdam door de Zaanstreek tot het Nieuwe Diep
Spoorweg           (18 Augustus 1860)   
Aan de memorie van toelichting ontlenen wij het volgende:
Art. 2 van de wet 18 Augustus 1860 ( staatsblad No 45 bepaalt dat een spoorweg zal worden gemaakt naar Amsterdam door de Zaanstreek of van Haarlem langs Alkmaar, tot het Nieuwe Diep.Bij het tegenwoordige wets-ontwerp wordt eest genoemde richting voorgesteld.
De gronden dezer keuze liggen voor de hand. Het belang van Amsterdam en dat van de Zaanstreek gaan hier samen ter gunste van de lijn, welke kortste verbinding verbinding van Noord- Holland met de Hoofdstad zal zijn. Overigens lijdt het geen twijfel, dat wordt de weg door de Zaanstreek gelegd, de verbinding met Haarlem door medewerking van bestaande maatschappij met het minst bezwaar kan worden verzekerd. Het onderzoek is niet verder dan de overzijde van het IJ, in verband met de werken van het gegraven kanaal en de verbinding met de bestaande spoorwegen bij Amsterdam, maakt nog een punt van overweging uit, hetwelk velerlei en tijdrovende opnemingen en nasporingen nodig maakt. De richting ten Zuiden van Alkmaar is in de hoofdzaak bepaald door de ligging der plaatsen aan de Zaan en de gesteldheid van het terrein ten oosten van Uitgeest en Castricum. Hierbij komt, dat voor een gedeelte der lijn in de Zaanstreek ene aanzienlijke hoeveelheid zand zowel tot het maken der baan als tot instandhouding daarvan wordt bevorderd, en dat de nabijheid der duinstreek gelegenheid geeft die grondsoort met aanzienlijke besparing van kosten op de plaats te bekomen. Van daar de ombuiging ten Westen langs Castricum, welke door dit belang ten volle schijnt te zijn gewettigd .Stations en halten zij ontworpen: bij Castricum, zuidelijk van van der kom der gemeente en Westelijk van de straatweg naar Haarlem ; bij Uitgeest, zuidelijk van den kom der gemeente van de weg naar Assum; bij Krommenie naar Assendelft, westelijk van den weg van Krommenie naar Assendelft; bij Wormerveer , oostelijk van de Noordersluissloot ; tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan, naar het Guispad ; Bij Zaandam in het verlengde van het Haringpad. Voor een halte, welke te Heilo nodig kan blijken te zijn, is op het nodige terrein gerekend.

 

7. Database nr.: 00100  
Sectie Alkmaar -Amsterdam . De Commissie voor de staatspoorwegen
Afgraving           (24 Februari 1863)   
Gedeelte ALKMAAR-cASTRICUM.
Nadat voorlopige terreinsopnemingen hadden plaats

 

8. Database nr.: 00211  
Gedeelte Alkmaar-IJdijk
Onteigening           (11 Juni 1864)   
De onteigening bescheiden voor dit gedeelte gedeelte werden opgemaakt en voor de eerste maal in de verschillende gemeenten ter visie gelegd. De wet tot verklaring van het algemeen nut van het werk is in Juni door de beide Kamers van de Staten- Generaal aangenomen. Nog in dit jaar kan het maken van dien weg worden aan besteed, wanneer de zaak der onteigening het slecht zal toelaten.
Met de eigenaresse der duinen in sectie D der gemeente Castricum is een overeenkomst aangegaan, waarbij aan de Staat het recht wordt toegekend om, ten behoeve van den spoorweg van Alkmaar naar Amsterdam, gedurende 15 jaren kosteloos het zand uit de duinen te graven.

 

9. Database nr.: 00241  
STRANDVONDERIJ
Strandvonderij           (25 September 1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM, zal als lasthebbende van de Kapt. BEEKHUIS, door het ministerie van den den te BEVERWIJK residerende Notaris C.Jz PRINS OP Donderdag den 4 October 1860, om contant geld, aan de meestbiedende presenteren te Verkopen: het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN van het op den 17 September 1860, bij paal 45, onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam, met suiker, Rum, katoen; een Scheepsboot, 1 Anker, Masten, Stengen, RA,s en andere rondhouten, Zeilen,staand en lopend Want enz- Voorts 15 a 20 vaten Rum en ruim 20 Balen Katoen, alles daags voor den verkoopdag te zien.
De verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies aan de plaats van de stranding, circa 1/half uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip, en ene grote partij wrakhout; en voorts vervolgd worden in het dorp Wijk aan Zee met de rum. de katoen, het rondhout,
want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

10. Database nr.: 00244  
Lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding Wihelmina Frederika.
Stranding           (5 januari 1861)   
BEVERWIJK 1 Jan. men zal zich herinneren, dat voor enige tijd melding werd gemaakt van de lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding van het Ned. Barkschip Wilhelmina Frederika, kapt. Beekman, die, in stede van enige poging aan te wenden tot redding van de in doodsgevaar verkerende bemanning, zich schuldig maakte aan roof van de aangespoelde goederen en die bovendien zijne schanddaad bezoedelde door het wreedaardig vermoorden van den hond van des kapiteins, die zijn leven zwemmende, zijn goed zijn meesters bewaakt, men vond het trouwe dier met den kop letterlijk van de romp afgesneden.
Gelukkig evenwel dat zodanig verstompt menselijk gevoel bi uitzondering wordt aangetroffen en dat ook onder diezelfde kustbewoners mannen worden gevonden die moed van menslievendheid paren en zelfs met eigen levensgevaar, dat van hunne medemens trachten te redden. Diezelfde schipbreuk gaf hiervan het aangenaam bewijs en leverde alzo een waardige tegenhanger van zoveel onedels. De verre afstand tussen het punt van stranding en de dorpen Wijk aan Zee en Egmond, was de oorzaak, dat men voor de schipbreukelingen die den gehele nacht op het voorste gedeelte van het reeds uiteen geslagen schip in doodsangst hadden doorgebracht, van de reddingsboten geen spoedige hulp kon verwachten, zodat elk ogenblik over het leven van 14 mensen kon beslissen. de op het strand aanwezigen hadden bemerkt dat de schipbreukelingen een stuk hout aan ene tros hadden gebonden doch door de stroom of door de zwaarte der tros steeds op aanmerkelijke afstand van het van het strand. De toeschouwers echter echter zowel als de schipbreukelingen zelve zagen te recht, in die overtuiging, aarzelde CORNELIS WIJKER niet, zich zijn afgespannen paard in de hevige branding te begeven en mocht hij, na bij herhaling daarvan afgeslagen, het geluk smaken door, na zijn doel te hebben bereikt, ene gemeenschap daar te stellen tussen het het strand en de schipbreukelingen, door welke allen, hoewel sommigen meer dood dan levend van een anders wisse dood werden gered. De heer Burgemeester van Castricum heeft, onder mededeling van de feiten, zich gewend tot het Departement der Maatschappelijk tot nut
van t Algemeen alhier, ten einde bovengenoemde C.Wijker en Arie Wagenaar, die zich bij die redding zo loffelijk hebben onderscheiden, bij het hoofdbestuur aan te bevelen, tot het verlangen van een openlijk huldebetoon voor hun menslievend gedrag.

 

11. Database nr.: 00263  
JACHT. JACHT.
Jachtopziener           (8 Juni 1863)   
WORDT GEVRAAGD een bekwaam JACHTOPZIENER,in de duinen bij Castricum; bekend met de behandeling der faisanten. Zonder goede getuigschriften onnodig zich aan te melden.
Brieven Franco onder 't motto >> Castricum<< bij den Boekhandelaar P.SOMERWIL,te Leiden.

 

12. Database nr.: 00265  
JAGT TE HUUR
Jachtzeisoen           (19 Juli 1863)   
Voor het aanstaande Jachtseizoen wordt te huur aangeboden: De WILDRIJKE JAGT,in de gemeente Castricum en Bakkum, over ene uitgestrektheid uitmuntende, meest langs de Duinkant gelegen bossen, en Wei en Bouwlanden van p. m, 800 a 1000 Bunders, het kooirecht daar buiten gerekend.
De gegadigden worden verzocht zich voor of uiterlijk met Juli franco aan het plaatselijke bestuur aan te melden, met de opgave der prijs die zij er voor willen geven, zullende dezelve aan den hoogsten Inschrijver worden gegund.

 

13. Database nr.: 00305  
Scheepstijdingen.
Strandingen           (18 September 1860)   
In de nacht van 16 op 17 september is alhier gestrand de gekoperde bark Wilhelmina Frederica, kapt. Beekhuizen met suiker en rum onderweg naar Amsterdam. De equipage is behouden aan wal gebracht.
 

14. Database nr.: 00324  
Gedeelte Alkmaar- Krommenie
          (1April 1863)   
Bij missive van 1 April no'' 959 deed de commissie Uwer Excellentie die naar hare mening behoort te worden aangenomen voor den spoorweg van Alkmaar naar Amsterdam trokken van Alkmaar naar Amsterdam. De richting was op daarbij overgelegde kaart aangegeven en getrokken van Alkmaar ten oosten langs Castricum, vandaar in Zuidoostelijke richting langs Krommenie tot Wormerveer en vervolgens ten westen van de Zaan langs Koog, Zaandijk en Zaandam tot aan het IJ.
De commissie deed daarbij de voordelen uitkomen, zowel voor de voor de doorsneden landstreek als voor Nieuwe Diep, en de verwachte opbrengst van den spoorweg, die

 

15. Database nr.: 00331  
Strandvonderij Castricum gestrande Wilhelmina Frederika
Stranding           (17-9-1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM,zal als lasthebbende van den Kapt. F.Beekhuis, door het Ministerie van den te Beverwijk residerende Notaris C. Jz. Prins, op Donderdag 4 den October 1860, om contant geld, aan de meestbiedenden presenteren te Verkopen: Het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN , van het op den 17 den September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam met Suiker, Rum, en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker, Masten, stengen,Ra,s en andere Rondhouten, zeilen, staand en lopend Want enz, - voorts 15 a 20 vaten Rum, en ruim 20 Balen katoen, alles daags voor den verkoopdag te zien.
de verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, circa ander half uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip , de Boot, en ene grote partij Wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de Katoen, het rondhout, Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

16. Database nr.: 00343  
Pinksterstorm
Aanspoelsels           (13 Juni 1860)   
Sedert den Pinksterstorm zijn aan het strand van Castricum en Heemskerk aangespoeld Drie lijken.Van manspersonen, een 25 a 30 jaar oud, lang 1 el 6 palm, met lang krullend haar, een rose baard onder de kin door, aanhebbende blauw gestreept overhemd, wit flanelle hemd en onderbroek en grijze kousen met witte toonen, alles ongemerkt; een naar gis om en nabij de 20 jaar, slank van persoon , lang 1 el 7 pal, met blond kort stekelachtig haar, geen baard, neus en mond klein, doch anders geen kenbare tekenen, zijnde van alles ontbloot, en een lang 1el 9 palm, met blond haar en een moustache aan de kin, zijnde verder het gelaat onkenbaar, aanhebbende een zwarte borstlap, 2 blauw gestreepte hemden rode wollen onderbroek, grijs lakensbroek blauwe kousen, en een geoliede kiel en zuidwester, en een midden vinger der rechterhand een gouden ring, waarin gegraveerd : a. Hillebrandt, aandenken,; 7 Januari 1858.
 

17. Database nr.: 00378  
Strandvonderij
Strandvonderij           (8 Juni 1860)   
De Rechthebbenden op een SCHEEPSBOOT gemerkt----
Ene RODE VLAG of WIMPEL met Wit gemerkt EARL TALBOT; enige Noorse Delen en Planken, sommige gemerkt H.R.K, of K,; of met twee strepen Rood; 4 Grenen Balkjes; 2 Roeren; 9 Watervaten; 1 Scheepspomp; 1 Vat Teer; een Vat met enige Boter; 3 Makreelnetten, en enige Beddegoed, alles van 29 tot 31 Mei 11.aan het strand der Gemeenten Castricum, Heemskerk en Wijk aan Zee aangespoeld, en te wijk aan Zee geborgen, worden bij dezer voor den EERSTEMAAL opgeroepen om, voorzien van de vereiste bewijzen van reclame, zich daartoe binnen bij de wet bepaalde tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier Gemeenten.
J.RENDORP VAN MARQUETTE
C. STUMPHIUS.

 

18. Database nr.: 00381  
Zie ook 00383
Strandingen           (10 Oktober 1862)   
Te Wijk aan Zee werden zij door den directeur van het badhuis van andere kleren voorzien; de overige ingezetenen met den pastoor belasten zich met de verdere verpleging. Eerst nadat een autorisatie van de Burgemeester van Velsen verkregen was tot lossing der lading, kon tot ontscheping der haring worden overgegaan; de steurharing, die eerst op f 500 geschat wa, bracht toen slechts f 50 op. De meeste der opvarenden hebben kwetsuren bekomen, daar zij herhaaldelijk tegen het spil en den mast geworpen werden.
-Dezen nacht kwamen hier een twintigtal haringschuiten allen met averij. Een schuit van den heer P. de Niet had al haar haringnetten verloren.

 

19. Database nr.: 00393  
Wilhelmina Frederika
Strandingen           (13-10-1860)   
7 oktober. De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer f 3300 opgebracht
 

20. Database nr.: 00399  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (7 Januari 1864)   
De rechthebbenden op 445 Noorse delen en Planken waarvan sommigen gemerkt I EN CM; 4 lege Petroleumfusten; 1 witgeschilderde Bank; 1 nieuwe lijn of tros; 1 Mast met Gaffel, Ra, Zeil, Ketting en enige staand Want; 1 dito met Gaffel, Giek, 2 stukken Zeil, en enig touwwerk, gemerkt JHN; 58 stuks Noordse delen en planken; 1 eiken Balk; 1 partij Touw; 1 stuk Mast;1 Raen enig Wrakhout en 32 Balken, gemerkt C.W.S. merendeels door Brand beschadigt, onder resortvan Castricum aangespoeld of geborgen, waaronder 40 Balken gemerkt CWS merendeels door Brand beschadigt worden bij deze voor de vierde maal opgeroepen, om voorzien van de vereischte bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij de Ondergetekend Burgemeester dier Gemeente.
J.RENDORP VAN MARQETTE.
Heemskerk den 7den Januari 1864.

 

21. Database nr.: 00401  
Strandvonderij Castricum
Strandvonders           (9 April 1862)   
De Burgemeester van Castricum zal op de daartoe bekomen machtiging , ten overstaan van Notaris C.Jz. Prins op Woensdag den 9 den April 1862 des Middags ten 12 ure aan de Woning Johanne's Hof
, in de duinontginning, publiek ad opus jus habentium, om contant Geld presenteren te Verkopen
: Een SCHEEPSBOOT genaamd SUSHINE WHPOOL, 13 BALKEN, gemerkt C&S; 12 DITO , ongemerkte ; 68 NOORSE DEELEN, 19 PLATINGS , 4 BARKOENS ; 2 WATERVATEN, 11 HARINGNETTEN , DOBBERS of BREELDJES en enige ROND- en WRAKHOUT.
ZEGT HET VOORT.

 

22. Database nr.: 00404  
Strandvonderij
Aanspoelsels           (28 Februari 1863)   
De rechthebbenden op 77 Noordse delen merendeels gemerkt C. en 1 onder het ressort van Heemskerk, onder het ressort van Castricum 30 Noordse delen, gemerkt C. en 1 Ra, onder het ressort van Heemskerk ; op 1 Mast, 2 Stukken Mast, 2 Balken en 4 Noorse Delen, alsmede een wit geschilderde Mast, met 2 Ra's , staande Want en Zeilen, onder het ressort van Castricum; en 30 Noorse Delen, gemerkt C en 1 Watervat onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden bij deze voor de derde maal opgeroepen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier Gemeente.
HEEMSKERK en CASTRICUM,
J.RENDORP VAN MARQETTE.
28 Februari 1863. Wijk aan Zee en DUIN.
J.J.DELRUEL

 

23. Database nr.: 00416  
Houtveiling
Houtveiling           (31 Januari 1861)   
De vroeger oorzake der sneeuw uitgestelde HOUTVEILING, in de duinen van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, alsmede in de duinen en bossen van Jonkhr. Gevers van Endegeest zal plaats hebben op Donderdag den 31sten Januari 186, des morgens om 10 ure precies, in de Rustende Jager, te Castricum.
 

24. Database nr.: 00429  
PUBLIEKE VERKOPING
Verkoping           (6 November 1864)   
Te Castricum op DONDERDAG 19 NOVEMBER 1864, van een hecht sterk HERENHUIS,TUIN, en LAND ; bestaande ui 13 arbeiderswoningen Onder een dak ;1 DITO van 4 woningen en ene Werkplaats onder een dak; ERVEN,van TUIN,en MOESGRONDEN ter grote 1b ., 14 r., 98 e., zeer geschikt
tot bloembollen grond.
De voornoemde percelen zijn sedert 3 jaren nieuw gebouwd en genieten vrijdom van grondlasten tot 1873.
Op DONDERDAG 26 NOVEMBER van ene zeer grote aanzienlijke partij STOOMWERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN, als: locomotieven, locomobielen, centrifugaalpomp, draaibank, wagons, dommekrachten, partijen koper-, tin- metalen -, ijzer-, lood-, en touwwerken; alles gediend hebbende bij den aanleg der spoorwegen, lijnen Helder, Alkmaar, Castricum, Uitgeest, Zaandam, en nog zeer dienstbaar tot aanleg van spoorwegen en grote openbare werken. In de bovengenoemde percelen zal ook gehouden worden ene verkoping van een zeer netten INBOEDEL. Huisraad van gladhouten en andere meubelen, Pendule,Brandkast, Bedden en toebehoren en zo voorts; alles breder volgens biljetten en gedrukte notitien, te bekomen op Franco aanvrage, bij den NOTARIS C. SCHREUDER, te Velsen

 

25. Database nr.: 00441  
Tot dusver moesten de door de Noord- en Zuid- Hollandse Maatschappijen tot redding van scheepbreukelingen
Vuurpijlen           (23 September 1864)   
Op onze kusten benodigde vuurpijlen uit Engeland of Denemarken worden ontboden. Gister zijn op het strand, een eind ver benoorden het Gemeente Badhuis, in tegenwoordigheid van den burgemeester der residentie. Jhr F.G.A. Gevers Deijnoot, het lid van het hoofdbestuur, den heer Beels van Heemstede en andere heren, waaronder de 1e luitenant der artellerie, de heer
J.W. Bergansius, benevens den plaatselijke bestuurders, den heer A.E. Maas en het lid, den heer L.de Jager, vergelijkende proeven genomen met onder leiding en het toezicht van gemelden officier te Delft in het laboratorium der Pyrotechnische School vervaardigde vuurpijlen, welke gebleken zijn zo zeer aan het doel beantwoorden, dat ze in geen opzicht behoeven onder te doen voor die Engelse of Deense fabrikaat. Met vier pijlen werden achtereenvolgens de lijnen uitgeschoten tot op afstanden van 250 en 300 Ned. ellen. aan de gnomen proeven kan te meer waarde worden gehecht, omdat er nogal veel wind was.

 

26. Database nr.: 00496  
Strandvonderij
Strandvonderij           (27 September 1860)   
CASCO of de daar afkomende wrakken van het op den 17den September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande BARKSCHIP WILHELMINA FREDERICA van Suriname naar Amsterdam, met Suiker, Rum, en Katoen, 1 Scheepsboot, 1 Anker,Masten, Stengen, Ra's en andere Rondhouten Zeilen, staand en Lopende Wand, enz. en andere Rondhouten Zeilen, Staand en lopend wand enz. Voorts 15 a 20 Vaten Rum en ruim 20 Balen katoen. Alles daags voor den Verkoopdag te zien. De verkoop zal aanvangen des Morgens om 10 ure precies, aan de plaats van de stranding, circa 1.5 uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip de boot en ene grote partij Wrakhout, en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee,
 

27. Database nr.: 00528  
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend ,
Aanspoelsels           (28 Maart 1862)   
Dat op het strand is aangespoeld en geborgen: Een scheepsboot, rood met witten letter geschilderd: Joseph Ancher; een dito geheel teer- en verfloos en zonder merken; vier kleine en een grote Riem, enige stukken Mast, waarvan 2 met ijzeren Schijven, 3 Stengen, waarvan een met Schijf en Touw, enige Visserstonnetjes, en een ledig Vat en dito Ton,2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een Boei, een Barkoen, 20 Vishouders, gemerkt HEWETT, een stuk Zeil, waarin geknoopt enige stukken Zeil en einden Touw, ene partij Wrak en Rondhout, een Boorpaal met IJzeren Puntboor, Pijp, Stang, Ketting en verder IJzerwerk (gebroken) enige Spalkhouten en Sparren en Eiken Noordse delen, waarvan 91 gemerkt B 62, 53 WHK, 30 B, 25 H, 9 C*K, 7 C, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder die tot deze Voorwerpen vermeent gerechtigd te zijn, wordt opgeroepen, zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd:
CAREL H.MOENS

 

28. Database nr.: 00702  
Beverwijk 18 September
Strandingen           (18 September 1860)   
Gisteren avond werd alhier gevankelijk binnengebracht Jan Scheerman
 

29. Database nr.: 00733  
Scheepstijdingen
Strandingen           (18 September 1860)   
Heden nacht van 16 op 17 is alhier gestrand de de gekoperde bark Wilhelmina Frederica. Kapt. Beekhuizen met suiker en rum naar Amsterdam De equipage is behouden aan wal gebracht.
 

30. Database nr.: 00736  
AMSTERDAM
Strandingen           (18 September 1860)   
De Nederlandse bark Wilhelmina Frederika, Kapt. Beekhuis, van Suriname, met suiker en rum, herwaarts gedestineerd, is gisteren avond in de nabijheid van Castricum gestrand, op zijde gevallen en zal waarschijnlijk: weg zijn; het volk en de passagierzijn gered.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 februari 2020