Zoekresultaat:    1880-1885     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00016  
Openbare verkoping goederen Fregat schip Kinderdijk
Openbare verkooping           (9 Maart 1882)   
Ten Overstaan van den Deurwaarder J.DUPONT NOORDBEER presenteren te verkopen de navolgende door stranding van gemeld schip bij Castricum beschadigde goederen als: 28 bn Koffie zakken, 26 ledige Arakleggers , 13 kisten Wijn, 1 kist Bitter, 1 kist Brandewijn,
6 kisten Jenever, 38 vaatjes Draadnagels, 4 vaatjes Meel, 200 rol Asphaltpapier, 1059
Hardstenen Vloertegels 0.60 * 0.60 cM., 8 Aardebuizen. 11 Ijzeren Telegraafpalen en platen.
4 vaatjes Verfwaren, 1 kistje koperen en pleetzilveren Canapespijkers.
Betaling a contant. Te bezichtigen voor de verkoopdag van 9-3 uren en op den verkoopdag van 8-halftien uren in vermeld pakhuis

 

2. Database nr.: 00028  
Scheepsramp ,, ADDER".
Scheepsramp Adder           (10 Augustus 1882)   
Het COMITE van ONDEROFFICIEREN der ZEEMACHT heeft de eer aller Autoriteiten en Inrichtingen hartelijke dank te zeggen voor de welwillende medewerking en krachtigen steun betoond bij de uitvoering in het Paleis voor Volksvlijt op 25 Juli J.L. welke het hun heeft mogelijk gemaakt, ene belangrijke som bijeen te brengen voor de nagelaten betrekkingen van Zr Ms Monitor ADDER. Het comite heeft zich, ten einde meer eenheid te verkrijgen ontbonden en de in kas zijnde gelden, zijnde de somma van f 3126.241/2 aan plaatselijke Comite afgedragen, terwijl reeds f 160 is besteed om ogenblikkelijke hulp te verlenen aan dadelijk in nood verkerende gezinnen, waar zulks nodig werd geoordeeld.
HET COMITE
VAN ONDEROFFICIEREN DER ZEEMACHT.

 

3. Database nr.: 00109  
Oproeping door de strandvonder van Castricum Burgemeester Boreel
Strandvonderij           (3 December 1882)   
Aan het strand der gemeente Castricum gespoelde goederen: vier balen Hennep, Een eiken balk ongemerkt, Een kist met kleren, Een ra ongemerkt, Twee nieuwe delen, Enige vast- en wrakhout
 

4. Database nr.: 00111  
Onroerende goed van wijlen Prins Frederik te Castricum
          (3 December 1882)   
Alle onroerende goederen, die wijlen Z. K. H. die wijlen Prins Frederik in ons land bezat, zullen naar men aan het VAD. mededeel, het uitsluitend eigendom worden van de Vorstin Von Wied. De Goederen zijn de paleizen enz te "s- Hage, het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Voorschoten en de duinontginning onder Castricum
 

5. Database nr.: 00115  
Burgemeester Boreel roept ter reclame van aan gespoelde en verkochte goederen .
Strandvonderij           (7 Mei 1885)   
De Burgemeester van Castricum roept ter reclame op de rechthebbenden op de zuivere opbrengst der volgende op het strand aangespoelde en verkochte Goederen als:
2 Eiken dekbalken,
1 stuk Mast,
1 Waterkist,
1 Zeil,
1 Kist,
16 Spalhouten, en Rondhout.
Castricum, 7 Mei 1895,
De Burgemeester
Boreel.,

 

6. Database nr.: 00117  
Stranding Kinderdijk op een bank.
Strandingen           (20 December 1881)   
Het Nedrl. schip Kinderdijk '',Kapt Disper van Rotterdam naar Soerabaja, is Zondagmiddag omstreeks 3 uur op een bank gelopen tegenover Castricum.De bemanning is door de Egmonder reddingsboot behouden aan aan wal gebracht, het schip zit hoog (gunstig) zal gelicht en vermoedelijk wel afgebracht kunnen worden.
Ook de reddigsboot van Wijk- aan-Zee werd uitgebracht en zou, deze dank zij de paarden van het badhotel nog eer ter plaatsen hebben kunnen zijn, indien de trossen niet telkens gebroken waren. Ook het tuig schijnt niet in orde zijn geweest.

 

7. Database nr.: 00138  
STRANDVONDERIJ
Verkoop           (30-7-1883)   
DE BURGEMEESTER STRANDVONDER van CASTRICUM roept bij deze ter reclame op, de rechthebbenden op de navolgende Strandgoederen:
120 platings gemerkt * M*. 46 plating gemerkt B x H.
212 Platings gemerkt IJsors, 3 plating gemerkt C x W.
voorts zonder tekens of merken 173 eiken planken, 5 balen hennep, 1 waterkist, 1 watervat, 1 eikenbalk, 1 ra, 1 anker en een partij wrak- en rondhout.
De Burgemeester Strandvonder, Boreel

 

8. Database nr.: 00217  
Onroerend goederen
Duinontginging           (5 December 1882)   
Die wijlen Z.K.H. Prins Frederik in ons Land bezat worden eigendom van de Vorstin Von Wied. De goederen zijn: De paleizen enz. te s-Hage, het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginning onder Castricum
 

9. Database nr.: 00249  
De Heren D.C. RIETBERGEN te Rotterdam, en J.GOEDKOOP Dzn., wonende alhier,
Strandingen           (11 Januari 1882)   
De Heren D. C. RIETBERGEN te Rotterdam, J.C. v . d. POLL en J .GOEDKOOP Dzn wonende alhier, zullen op last van Kapt. M. C.Disper, voerende het schip Kinderdijk, thans op strand zittende bij Castricum, presenteren te Verkopen, ten overstaan van de Heer DUPONT NOORDBEEK, Deurwaarder alhier, alhier op Vrijdag 13 Januari voormiddags 11 uur in het Entrepot-pakhuis Winter, denavolgende door zeewater beschadigde goederen:
22 Kisten Manufacturen
25 vaten dw. Draadnagels
12 vaten ,, Verfwaren .
14 Kistjes Pomm. Spiritus
2 Vaatjes Boter
te bezichtigen daags voor en op de verkoopdag

 

10. Database nr.: 00276  
Strandgoederen
Strandvonderij           (27-4-1880)   
De BURGEMEESTER- STRANDVONDER der gemeente Castricum roept Rechthebbenden ter reclame op, op de zuivere opbrengst van de hieronder vermelde STRANDGOEDEREN, den 10den Maart jl te Castricum in het openbaar verkocht:
270 Battings, 3 stukken mast, 1 nieuwe Ra, 10 Dekbalken. 22 luiken, een partij Dekdelen, enige Deuren en Rondhout, enig Wrakhout, acht grote en acht kleine Vaten, een partij Eiken Duigen, een partij Eiken Hoepels, twee stel Riemen, een partij Koper en IJzerwerk
een Palmbomen Lessenaar,drie vaten Machine-olie, drie Trappen.
De Burgemeester- Strandvonder,
BOREEL.

 

11. Database nr.: 00340  
Egmond aan Zee
Stoomtram           (14 Juli 1882)   
Naar we uit goede bron vernemen, hebben de beide ondernemingen ter exploitatie van een stoom- en paardentram van hier naar Castricum en Alkmaar onder directie van den heer J.Holland te Amsterdam ter ener, en den heer C.De Groot c. s. alhier, ter andere zijde, zich verenigd om elkaar de hand te bieden, door van nu gezamenlijk pogingen in het stellen ter verkrijging van een "t zij stoom-, 't zij paarden -, 't zij stoom 't zij wellicht ook electrische tram in deze streek waar beter vervoermiddel dringende behoefte is.
 

12. Database nr.: 00347  
Alle onroerende goederen , die wijlen Z.K.H. prins Frederik in ons land bezat worden uitsluitend eigendom
Prins Hendrik           (5 December 1882)   
Worden van Vorstin Von Wied. Die goederen zijn: de paleizen enz. te s-Hage het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginning onder
Castricum.

 

13. Database nr.: 00392  
De Gemeente van Castricum
Aanleg Stoomtram           (23 Februari 1883)   
Heeft de Heer J.Holland concessie verleend voor de aanleg van een stoomtram, in plaats van paardentram, waarvoor de Raad reeds vroeger concessie had gegeven.
Waarschijnlijk zal men eerstdaags overgaan tot de vestiging van ene Vennootschap<< Stoomtram Holland >> genaamd met een maatschappelijk kapitaal van f 200,000.

 

14. Database nr.: 00449  
Zandvervoer van Castricum
Zandafgraving           (23 Maart 1882)   
Voor de nieuwe lijn Zaandam- Hoorn is tot nader order gestaakt, toen zij vernamen dat de zandwerkers voor die lijn (bij Castricum) weigerden te werken, wanneer hun loon niet met 20 cent per dag wordt verhoogd.
Het zandvervoer van Castricum voor de nieuwe lijn Zaandam-Hoorn is tot nader order gestaakt.

 

15. Database nr.: 00457  
Zandwinning te Castricum
Zandafgraving           (28 mei 1883)   
In de duinen te Castricum welke afgegraven worden om zand te winnen voor de spoorweg Zaandam-Hoorn, worden van tijd tot tijd geraamten gevonden. Men vermoedt, dat die afkomstig zijn van gesneuvelden uit de gevechten die in 1799 langs de Noordhollandse kusten hebben plaats gehad,bij den inval der Engelsen en Russen
 

16. Database nr.: 00471  
Stranding
Strandingen           (31-10-1882)   
Van de geredde manschappen der Schevenings schuit, die in den jongsten storm bij Castricum is gestrand, vernam het Vad. de volgende bijzonderheden omtrent hun wedervaren. Dinsdag JL voor den middag voor Scheveningen zijnde,braken en de stormgaffel en giek en was landen onmogelijk.Men ankerde dus, maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen.In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaarts gedreven,
tot het op de Moorbank bleef vastzitten. Tonnen rondhout, alles spoelde van dek, ook een jonge matroos en een scheepsjongen verdwenen in de diepte. De schipper trachtte een lijn aan wal te brengen, wat hem niet gelukte; een matroos, Jan van den Berg, een ervaren zwemmer, zou het opnieuw beproeven met een lijn om het middel. Zodra hij de bank over was, verdween hij eveneens in de golven. Allen zochten nu een schuilplaats in de mast,
waaraan zich met een riem hadden vastgebonden, ze bleven daar tot zes uren in de morgen,
toen zij het strand konden bereiken. De meesten der opvarenden hebben kwetsuren bekomen
daar zij herhaaldelijk tegen het spil en den mast geworpen.

 

17. Database nr.: 00480  
Alle onroerende goederen, die wijlen Z.K.H
Duinontginging           (6-12-1882)   
Prins Frederik in ons land bezat,zullen, naar men aan Vad. mededeelt, het uitsluitend eigendom worden van de Vorstin Von Wied. Die goederen zijn: de paleizen enz. te s_ Hage,het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginging onder Castricum.
 

18. Database nr.: 00489  
Amsterdam
Strandingen           (19 December 1881)   
Amsterdam . Het Nederlandse schip ,, Kinderdijk '', kapt Disper van Rotterdam naar Soerabaja, is Zondagmiddag omstreeks 3 uur op een bank gelopen tegenover Castricum. De bemanning is door de Egmondse reddingboot behouden aan wal gebracht. Het schip zit hoog (gunstig) zal gelicht en vermoedelijk wel afgebracht kunnen worden.
Ook de reddingboot van Wijk aan Zee werd uitgebracht en zou, dank zij den paarden van het badhotel, nog eer ter plaatsen hebben kunnen zijn, indien de trossen niet telkens gebroken waren. Ook het tuig schijnt niet in orde te zijn geweest.

 

19. Database nr.: 00506  
Beverwijk 25 oct.
Strandingen           (27 Oktober 1882)   
Dezen nacht is onder de gemeente Castricum gestrand de haringschuit Jacobus Biever van Scheveningen komende met 140 ton haring. Twee man der equipage zijn overboord geslagen en een bij het uitbrengen van een lijn verdronken. De stuurman met nog 4 man, die den gehele nacht in het want hebben doorgebracht, zijn behouden te Wijk aan Zee aangekomen.
 

20. Database nr.: 00525  
OPENBARE VERKOPING
Strandingen           (9 Maart 1882)   
Kapitein M.C.Disper voerende het Fregatschip Kinderdijk, zal op Donderdag 9 Maart 1882, des voormiddags te 11 uur, voor rekening van wien het zal blijken aan te gaan, in het Entrepotpakhuis ,, Winter'' te Amsterdam, ten overstaan van den Deurwaarder J.DU PONT NOORDBEEK., presenteren de navolgende, door stranding van gemeld schip bij Castricum beschadigde Goederen als.28 Bu, koffiezakken, 20 legen Aarakleggers, 13 kisten Wijn, 1 kist Bitter. 1 kist Brandewijn. 6,, Jenever, 38 ,, Vaatjes Draagnagels
4 ,, Vaatjes Meel, 200 Rol Asphaltpapier. 1059 Hardstenen Vloertegels 0.60 x 0.60 M.
8 Aardebuizen. 11 Ijzeren Telegraafpalen en platen. 4 Vaatjes Verfwaren. 1 Kistje Koperen en Pleetzilveren Canapesspijkers.
Betaling a contant.

 

21. Database nr.: 00533  
AMSTERDAM, 19 December 1881
Strandingen           (20 December 1881)   
Het Nederlandse schip ,,Kinderdijk¨,kapitein Disper van Rotterdam naar Soerabaja, is Zondagmiddag omstreeks 3 uur op een bank gelopen tegenover Castricum. De bemanning is door de Egmonder reddingboot behouden aan wal gebracht. Het schip zit hoog (gunstig)zal gelicht en vermoedelijk wel afgebracht kunnen worden. Ook de reddingboot van Wijk aan Zee werd uitgebracht en zou, dank zij paarden van het badhotel, nog eerder ter plaatse hebben kunnen zijn, indien de trossen niet telkens gebroken waren.
Ook het tuig schijnt niet in orde te zijn geweest.

 

22. Database nr.: 00598  
Gestrand bij Castricum het barkschip Kinderdijk
Strandingen           (20 December 1881)   
Nog is gister bij Castricum gestrand het Nerderlandse barkschip KINDERDIJK, Kapitein Dieper, 13 dezer van Brouwershaven naar Soerabya vertrokken.Volgens een later bericht zit het schip hoog op een strand. De equipage is gered.
 

23. Database nr.: 00600  
Het onder Castricum gestrande vissersvaartuig is een Scheveninger haringschuit
Strandingen           (28 November 1882)   
Die op weg was naar huis. Door zware averij, voornamelijk door het scheuren der zeilen, voor den storm was afgedreven en aldaar op het strand gezet. De schuit zal wel verloren zijn;ze heet Jacobus Briever, stuurman Pronk, die met vijf man der equipage, na den nacht in den mast doorgebracht te hebben, gered werd, doch drie der opvarenden, waaronder twee broeders, kwamen in de golven om. De vader dier beide verongelukte broeders, was ook aan boord, doch hij werd gered. De vloot te Egmond is hoog op het strand geworpen door den storm; twee schuiten, die nog in zee waren, zijn in het Nieuwediep binnengesleept met meerdere of mindere averij.
 

24. Database nr.: 00620  
Onder Castricum gestrand
Strandingen           (28 oktober 1882)   
Het onder Castricum gestrande vissersvaartuig is een Scheveninger haringschuit die, op weg was naar huis door zware averij, voornamelijk door het scheuren der zeilen, voor den storm
was afgedreven en aldaar op het strand werd gezet. De schuit zal wel verloren zijn; ze heet Jakobus Briever, stuurman Pronk, die met vijf man der equipage, na den nacht in den mast doorgebracht te hebben,gered werd doch drie opvarenden, waaronder twee broers, kwamen in de golven om. De vader dier beide verongelukte broeders, was ook aan boord, doch hij werd gered. De vloot van Egmond is hoog op het strand geworpen door den storm; twee schuiten, die nog in zee waren, zijn in het Nieuwediep binnen gesleept met meerdere
of mindere averij.

 

25. Database nr.: 00648  
Stranding
          (31-10-1882)   
Vrijdag tegen middernacht zijn de zes matrozenvan de equipage der schuit die te Castricum strandde te Scheveningen teruggekeerd. Van hen vernam men de volgende bijzonderheden. Laatstleden Dinsdag voor den middag voor Scheveningen zijnde, braken en stormgaffel en giek en was landen onmogelijk. Men ankerde dus, maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen. In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaarts gedreven, tot het op de Moorbank bii Castricum bleef vastzitten. Tonnen, Rondhout, alles spoelde van dek, ook een jonge matroos en een scheepsjongen verdwenen
in de diepte. De Schipper trachtte een lijn aan wal te brengen, wat hem niet gelukte;
een matroos Jan van den Berg een ervaren zwemmer, zou het opnieuw beproeven met een lijn om zijn middel. Zodra hij de bank over was, verdween hij eveneens in de golven. Allen zochten nu een schuilplaats in den mast, waaraan zij zich met een riem hadden vastgebonden, zij bleven daar tot zes uren in den ochtend, toen zij het strand konden bereiken .
Te Wijk aan Zee werden zij door den Directeur van het badhuis van andere klederen voorzien, de overige ingezetenen met de pastoor belasten zich met de verdere verpleging. Eerst nadat een autorisatie van den burgemeester van Velzen verkregen was tot lossing der lading kon tot ontscheping der haring worden overgegaan;de steurharing, die op f 500 geschat was, bracht f 50 op. De meesten der opvarenden hebben kwetsuren bekomen, daar zij herhaaldelijk tegen tegen het spil en de mast geworpen werden.

 

26. Database nr.: 00704  
ROTTERDAM 23 DECEMBER
Strandingen           (7 Juli 1882)   
Het bergen van de lading uit het bij het Castricum gestrande schip Kinderdijk, is aangenomen tegen 25 percent der waarde van het geborgene. Een en ander te Amsterdam te leveren.
 

27. Database nr.: 00707  
ROTTERDAM
Strandingen           (23 December 1882)   
Het bergen van de lading uit het bij gestrande schip Kinderdijk, is aangenomen tegen 25 percent der waarde van het geborgene. \een en ander te Amsterdam te leveren.
 

28. Database nr.: 00779  
Gemengd
Kinderdijk           (7-7-1882)   
ROTTERDAM, 23 December. Het bergen van de lading uit het bij Castricum gestrande schip Kinderdijk, is aangenomen tegen 25 percent der waarde van het geborgene. Een en ander te Amsterdam te leveren
 

29. Database nr.: 00854  
Van de Duinwatermaatschappij is bij de Regering hangende een aanvraag
Waterleiding           (18 Mei 1882)   
Om gunning tot het maken ener duinwaterleiding van Castricum langs de Zaanstreek naar Amsterdam
 

30. Database nr.: 00858  
Werkstaking
Aanleg Spoorlijn           (14 April 1882)   
ZAANDAM, 12 April. Na de bekende werkstaking op de nieuwe spoorlijn ZAANDAM -HOORN is men
met het zandvervoer van Castricum begonnen; met grote spoed wordt gewerkt tot voltooiing
van deze lijn.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 maart 2020