Zoekresultaat:    1905-1910     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00126  
Oproeping ter reclame van de rechthebbenden .
Strandvonderij           (7 Augustus 1906)   
Op de na te melden strandgoederen of op de zuivere opbrengst daarvan ; daarvan 2 stukken rondhout, 2 tonnen, 22 Mijlpalen, 2 bos latten , 80 stuks ribbenhout , 3 battings , 7 gr, platings BAFSO, 4id. BBORG, 5 planken, een mast en wrakhout, 85 platen WKR.
De Burgemeester van Castricum,
J.Mooy
Castricum, Augustus 1906

 

2. Database nr.: 00350  
Prins Hendrik
Prins Hendrik           (31 Maart 1906)   
De chauffeur Nico van Baron van Pallandt voerde in 1 uur en 5 minuten het voertuig van Den Helder naar Castricum. Aldaar werd enigen tijd vertoefd op het jachthuis ,,Kijkuit'' nabij het gesticht ,,Meer en Bosch, waar ZKH.werd verwelkomd door JHR Gevers en mevrouw en Baron van Zuylen van Nijervelt.
Na het gebruik ververesingen, zette het hoge gezelschap den tocht naat Marquette voort en arriveerde te 6.15 aan de ingang van de beukenlaan, door Heemskerk's bevolking luide toegejuicht.
ZHK zag er zeer welvarend uit, trots de vermoeienissen van de reis naar Terschelling.
Prins Hendrik is voornemens Zaterdagmorgen halfacht per auto naar Petten te vertrekken om daar de zeewering te bezichtigen en een bezoek te brengen aan de bestuurderen en het hoofdgebouw der Hondsbossche van duinen tot Petten, waar Jhr. Gevers hoofdingeland en het Kamerlid jhr. Van Foreest dijkgraaf is.
te 1 uur komt Prins Hendrik weer naar Marquette terug, waar het dejeuner zal worden gebruikt en hij nog enige tijd zal vertoeven, om het landgoed te bezichtigen.
Tal van mensen zijn voornemens ZKH aan het stoompontveer te Velsen op te wachten, om hem aldaar te kunnen zien en te begroeten.

 

3. Database nr.: 00415  
Oprichting ener vereniging
Land en tuinbouw           (1 April 1905)   
Men meldt uit Castricum.
Zaterdagavond jl. is hier een vergadering bijeengeroepen ter oprichting ener vereniging ter verbetering van tuin en landbouw. De zaal van den heer Wempe hiervoor gekozen, was zeer goed bezet. De heer Twisk (D.C.) opende de vergadering en zette in 't kort uiteen, het doel en de voordelen welke aan deze vereniging verbonden zijn. Vervolgens nam de heer W.Twisk Fz het woord en sprak over de toestand der laatste jaren, over de nadelen voor ieder afzonderlijk zoals bijv. de verzending naar andere plaatsen het verlies van zakken, manden, kisten enz. wat zo gemiddeld op f 6 per week kan worden geschat, en drong hij er op aan, dat deze vereniging zou tot stand komen, tot voordeel van de gemeente en tot bloei en welstand der maatschappij. Na rondvraag der aanwezigen traden 23 leden en 6 donateurs als lid toe.
Het bestuur bestaat uit de heren D. C. Twisk.Fz., P kuis Pz. P.Lute, E Lute.

 

4. Database nr.: 00552  
Verboden Jachtterein
Jacht           (10 Februari 1910)   
Het in deze gemeente gelegen verboden jachtgebied wordt begrensd door de kustlijn van Kilometerpaal 45 tot aan de gemeentegrens Castricum - Heemskerk de grenslijn tot aan den Rijksstraatweg van Castricum naar Beverwijk deze straatweg tot aan den spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg te Castricum de spoorlijn tot aan het Schulpstet te Bakkum en vandaar de rechte lijn getrokken tot kilometerpaal 45 aan het Noordzeestrand .
Het reeds eerder verschenen jachtverbod voo het duin-en poldergebied te Bakkum blijft onaangetast.

 

5. Database nr.: 00562  
Urk 11 September 1905
Drenkeldoden           (3 Oktober 1905)   
Nadat onder zeer veel grote belangstelling het stoffelijk overschot van Pieter Pasterkamp schipper van het met man en muis verongelukte vissersvaartuig UK 321, alhier aan de aarde werd toevertrouwd, had gistermiddag dezelfde plechtigheid ook onder zeer veel belangstelling plaats met het lijk van den derde man (jongste knecht) van dat vaartuig, den 19 jarige Hendrik Pasterkamp neef van voorgaande.
Deze was aan het strand nabij Castricum gevonden en wegens gebrek aan gelden op verzoek van een oom aldaar begraven, evenwel zonder voorkennis of toestemming van zijne naaste betrekkingen. Door optreden van Familie en vrienden en welwillendheid van de betrokken autoriteiten, is het lijk wederom opgegraven en rust op de algemene begraafplaats te Urk, zeer tot geruststelling van de diepbedroefde moederweduwe, broertjes en zusters, welke allen hun hoop gevestigd hadden op ''groten '' broer. Dit is reeds de tweede maal dat de wed. Pasterkamp zo'n ramp treft. Voor vijf kwam nl. ook haar man op zee om.

 

6. Database nr.: 00619  
Verkochte schepen
          (14-2-1908)   
DE heer Jan Visser Hzn.te IJmuiden heeft zijne stalen zeilloggers IJM 300 Wilhelmina en
IJm 301 Zijtje onderhands verkocht aan den heer J.de Haas te Castricum.

 

7. Database nr.: 00624  
Lijk gevonden
Strandingen           (6 Oktober 1905)   
Van een der na de storm van 6 Oktober j. l. vermiste Urkervisser is thans - volgens een uit IJmuiden te Urk ontvangen telegram - gevonden lijk van Jacob Nentjes, een der opvarenden van ,,U. K. 79'', die toen nabij Castricum strandde.
 

8. Database nr.: 00793  
Deutsche Ost-Afrika Linie
          (15-3-1906)   
Het ss.KANZLER van Hamburg en Rotterdam naar Oost-Afrika, vertrok 11 Maart van Suez.
 

9. Database nr.: 00843  
Lijk gevonden
Aanspoelsels           (10 Februari 1910)   
Aan het strand van Castricum is gevonden het lijk van Meindert de Boer, een der opvarende van den Urker botter No 309, die verleden week tijdens een aanvaring met een stoomtrailer bij IJmuiden is gezonken. Het lijk is te Urk ter aarde besteld.
 

10. Database nr.: 00954  
Salamander
Stranding           (23-11-1910)   
Uit IJmuiden meldt men: De voor sloping verkochte monitor "Salamander'' van Wilemshaven
naar Dordrecht gesleept door de ,,Zuiderzee'' sloeg Maandagochtend tijdens stormweer
voor de IJmuider- hoofden Zuiden van Egmond op het strand geslagen. De Opvarenden zijn door de reddingsboot afgehaald en te Castricum geland.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020