Zoekresultaat:    1910-1915     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00011  
Mijnen en 9 lijken gevonden op het strand van Wijk en nabij Castricum.
Drenkeldoden           (2 Februari 1915)   
De Irma". behalve de reeds gemelde 9 Lijken van het stoomschip ,,Irma" nog drie lijken nabij Wijk aan Zee en is een lijk nabij Castricum aangespoeld. Van de 16 opvarenden wordt thans nog een vermist.( Twee werden gered en 13 lijken zijn aangespoeld.)De Zweedse houtboot was onderweg naar Amsterdam in nood raakte. Meen vreesde dat de lading zou gaan schuiven. men vreesde dat het schip zou kapseizen. Zij gingen in de sloep, die evenwel omsloeg
 

2. Database nr.: 00044  
Openbare Verkooping van het gestrande gepantserde Duitsche Oorlogsschip De Salamander.
Strandingen           (30 Maart 1911)   
Op DONDERDAG 30 MAART 1911 DES NAMMIDDAGS TEN 1 URE ZAL DE DEURWAARDER L.A.GLASER in hotel te IJmuiden PUBLIEK VERKOPEN het gestrande gepantserde Duitsche Oorlogsschip genaamd ,,DE SALAMANDER" met aanwezige machines en verdere aanhorigheden.Te bezichtigen op het strand nabij Castricum
 

3. Database nr.: 00045  
Het landschap onder Castricum betreffende jacht en visscherij en Strandvonderij.
Strandvonderij           (15 Juli 1914)   
De Indeling van het nieuwe college van Gedep.staten van Noord-Holland. vvor de waterstaats-en waterschapzaken, benoemingen voor ongevallenwet, de beroepswet en voor de leggers der vroegere hinderwet en voor reclamatien tegen de directe belastingen de heren ketelaar en J.N. Hendrix; voor de financiele zaken en voor de zaken het hoger -
middelbaar- en lager onderwijs de heren A.H.Gerhard en dr H.F.R Hubrecht; voor de zaken betreffende het armwezen en voor de reglementen en verordeningen, behalve die der waterschappen en voor de zaken betreffende de militie, de landweer en den landstorm voor drankwet, gezondheidsraad, woningwet, Kamers van Arbeid, Krankzinnigenwezen de heren jhr. mr. D.E. van Lennep en A.W.Michels;voor de zaken betreffende de jacht en visserij en voor het landschap onder Castricum de heren mr. Ketelaar en Jhr. mr. D.E. van Lennep; voor de zaken betreffende de strandvonderij de heren Th.M.Ketelaar en A.W. Michels. Voor de zaken betreffende de Provinciale ambtenaren de heren A.H. Gerhard en J.N. Hendrix.

 

4. Database nr.: 00106  
Oproeping van rechthebbende.
Strandingen           (28 Maart 1912)   
Op de te melden, strandgoederen of van de zuivere opbrengst daarvan: 1 vat machineolie,
2 lege vaten en enig wrakhout e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum J.C.Mooy.

 

5. Database nr.: 00108  
De ENGELSE GESNEUVELDEN
Aanspoelsels           (28 September 1914)   
Voor het kust tussen Egmond en IJmuiden zal dat te Castricum en voor het kustvak tussen Katwijk en IJmuiden nabij Zandvoort geschieden.
De in IJmuiden aangebrachte lijken worden op de algemene begraafplaats aldaar begraven.Fotografische opnamen aldaar zullen worden gedaan, ten einde de identiteit te kunnen vaststellen

 

6. Database nr.: 00141  
De Duin-ontginning
Duinen           (29 Juni 1915)   
Ten aanzien der bloemisterijen wordt medegedeeld, dat de cultuur van fijne bloemen niet bijzonder voordelig is geweest die der bolgewassen is over het algemeen gunstig te noemen.
Te Haarlem is echter de teelt afgenomen en het bloemisten verminderd. Het jaar 1851 is voor de bollen noodlottig geweest en de vroege winter heeft tot veel ziekte onder die gewassen aanleiding gegeven.- De duinontginning te Castricum van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden beslaat ene uitgestrektheid van 800 bunders, van welke een groot gedeelte met aardappelen is beplant, om nader tot wei- en bouwland ie worden aangewend. Onder Calandsoog tracht men een partij te trekken van de duingronden, door ze voor de schapen te gebruiken. Deze kudden tieren echter niet welig. Volgens de bij het prov. bestuur ingekomen opgaven, bedragen de ontginningen, waarmede in het afgelopen jaar een aanvang is gemaakt tezamen 97.6573 bunders.

 

7. Database nr.: 00187  
Een schade postje
Strandingen           (20 Februari 1914)   
Na enige maanden achtereen werkzaam te zijn geweest om den bij Castricum gestranden stoomtrawler ,, Batavier "vlot te brengen heeft men nu de poging gestaakt en wordt het schip als verloren Beschouwd.
 

8. Database nr.: 00247  
De Engelsen gesneuvelden.
Drenkeldoden           (September 1914)   
Door de autoriteiten zijn maatregelen getroffen dat de lijken der Engelse opvarenden van de in den grond geboorde oorlogsschepen in gemeenschappelijke graven zullen ter aarde besteld in de zeeduinen. Voor het kustvak tussen Egmond en IJmuiden zal dat te Castricum en voor het kustvak tussen Katwijk en IJmuiden nabij Zandvoort geschieden .
De in IJmuiden aangebrachte lijken worden op de algemene begraafplaats aldaar begraven.

 

9. Database nr.: 00248  
Bergingsvaartuig Buffel
Strandingen           (11 juli 1914)   
Eergisteren is hier van Maassluis binnengekomen het bergingsvaartuig ,, Buffel" van de Nieuwe Bergings Maatschappij. Dit zal behulpzaam zijn bij pogingen tot vlotbrengen van den van den bij Castricum gestranden ,,Batavia I'' , Men schijnt de pogingen dus nog niet op te geven.
 

10. Database nr.: 00313  
De gestrande batavier .
Strandingen           (20 Februari 1914)   
Men meldt ons uit IJmuiden:
Nadat enige maanden achtereen getracht was de bij Castricum gestrande stoomtrawler,,Batavier '' vlot te brengen zijn deze pogingen gestaakt en wordt het schip als verloren beschouwd.

 

11. Database nr.: 00333  
Oproeping van rechthebbenden.
Oproepingen           (28 Maart 1912)   
Op rechthebbenden op de navolgende STRANDGOEDEREN, of op de zuivere opbrengst daarvan 160 planken M.C.R.S. 4 Luiken, 90 stuks sparren, een plank e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J.MOOY.

 

12. Database nr.: 00349  
Prins Hendrik.
Prins Hendrik           (18 November 1912)   
De Prins is gisterochtend uit Ludwigslust te 's-Gravenhage teruggekeerd en was heden te Castricum ter deelneming aan een jacht. Hij is voornemens morgenmiddag tegenwoordig te zijn bij de teraardebestelling Jhr. Geraerts van Simonshaven Kamerheer b.d.
 

13. Database nr.: 00362  
Aangespoelde Lijken
Aanspoelsels           (7 Oktober 1914)   
Op verschillende plaatsen op onze kust zijn de laatste dagen lijken aangespoeld van de der 3 tot zinken gebrachte Engelse kruisers.
Te Noordwijk aan Zee werden Zaterdagavond de eerste aangespoelde lijken gevonden en Zondagavond waren er reeds 25 aangekomen. De meesten ongekleed en zonder en herkenningsteken. Zij werden vervoerd naa de algemene begraafplaats en er werd terstond werk om ze te kisten. Zondagavond waren er reeds 17 gekist. Vooraf werden ze gefotograveerd en zorgvuldig is alles opgetekend, wat de indentiteit zal kunnen vaststellen. Sommigen hadden nog geld bij zich; op een lijk o. a. nog een waarde van f 80 gevonden. Voortdurend is men op het strand, om uit te kijken. Ook zijn banken, roeispanen enz. komen aanspoelen. Hedenmorgen zou de begrafenis plaats hebben.
Zondagmiddag is aan het strand nabij Scheveningen het lijk aangespoeld van een blijkens de kleding, Engelse zeeofficier.
Maandagochtend is weer een schepeling aangespoeld en even later nog een nabij het Wassennaarse slag.
Er drijven nog meer lijken op zee rond waarschijnlijk zal men trachten die lijken binnen te brengen.
IN totaal zijn nu reeds aangespoeld te Noordwijk aan Zee 30 lijken te s. Gravenzande 18 lijken te Scheveningen 16 te Monster 4, te Katwijk 3 en 1 Lijk te Castricum.

 

14. Database nr.: 00366  
Aangespoelde lijken
Aanspoelsel           (7 November 1914)   
Op verschillende plaatsen op onze kust zijn de laatste dagen lijken aangespoeld van opvarenden der 3 tot zinken gebrachte Engelse kruiser. Te Noordwijk aan Zee werden Zaterdagavond de aangespoelde lijken aangespoeld van opvarenden der 3 tot zinken gebrachte kruisers gevonden. En Zondagavond waren er reeds 25 aangekomen, de meesten ongekleed en zonder noemenswaardige en herkenningsteken. Ze werden vervoerd naar de algemene begraafplaats en er werd terstond werk van gemaakt om te kisten.Vooraf werden ze gefotografeerd en zorgvuldig is alles opgetekend wat de identiteit zal kunnen vaststellen
sommige nog geld bij zich! Op een lijk o.a. nog een waarde f 80 gevonden. voortdurend is men op het strand, om uit te kijken. Ook zijn banken, roeispanen enz.komen aanspoelen. Hedenmorgen zou de begrafenis plaats hebben.
Zondagmiddag is aan het strand nabij Scheveningen het lijk aangespoeld van een blijkens de kleding Engelse officier. Maandagochtend is er weer een lijk even later bij de Wassenaarseslag.
In totaal zijn zijn er nu reeds aangespoeld is te Noordwijk aan Zee ongeveer 30 lijken
te s'Gravenzande 18, te Scheveningen 16, te Monster 4, te Katwijk 3, en 1 lijk te Castricum. Nog meldt men ons uit Hoek van Holland; In de loop van dag zijn hier Maandag 22 lijken aangedreven, alsmede enig wrakhout, waaronder een tafellade waarin een gouden horloge met ketting,een revolver enz, In de kast van het horloge stond een Hollandse inscriptie.

 

15. Database nr.: 00410  
Het leggen van mijnen in de Noordzee
Mijnen           (23 Augustus 1914)   
Londen 23 Augustus(officieel) De admiraliteit ter waarschuwing de aandacht der neutrale mogendheden op het gevaar dat de zeevaart in de Noordzee oplevert doordat de Duitsers maar overal in het wild mijnen blijven rondstrooien. De admiraliteit dringt er derhalve bij alle schepen zo Engelse als neutrale op aan eerst in een Engelse haven binnen te lopen alvorens de Noordzee in te gaan, om daar te vernemen welke route de admiraliteit van mijnen heeft doen zuiveren. De admiraliteit behoudt het recht represaille-maatregelen te nemen voor deze nieuwe wijze van oorlog voeren en maakt bekend, dat zij tot nu toe geen mijnen heeft doen leggen, doch al het mogelijk doet om die zeewegen voor den vredelievenden handel open te houden.
 

16. Database nr.: 00425  
Vermist
Vermist           (29 Juli 1914)   
Vermist. Te Castricum worden sedert een paar dagen twee meisjes van 9 en 11 jaar vermist.
Men denkt,dat ze duinen het spoor bijster zijn geraakt.

 

17. Database nr.: 00497  
Bebossing der duinen
Duinen           (29 Juni 1915)   
In verband met het ingediende voorstel- Thomassen c.s., om Gedep. Staten uit te nodigen
voorstellen te doen om zo spoedig mogelijk op uitgebreide schaal een aanvang te maken met de bebossing der Provinciale duinen stellen Gedep. Staten voor, om een commissie van deskundigen te benoemen om Gedep. Staten voor te lichten, omtrent de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor een krediet van f 5000 te verlenen. De kosten van ontginning van het gehele landgoed zijn geraamd op f 220.000, welke som over een aantal jaren zal kunnen worden verdeeld en goed besteed zal zijn. De commissie zal o.m. moeten overwegen of tot tuin - of grasland geschikt gemaakte gronden in eigen bedrijf moeten worden genomen.
Gedep. Staten stellen daarbij voor om f 10.000 beschikbaar te stellen voor het verharden van den Schulpweg en weer aanplanten van door den laatsten storm vernield bos op het provinciaal Landgoed te Castricum.

 

18. Database nr.: 00535  
Stranding Betsy Anna
          (11-2-1914)   
Hedenmiddag stelde de Raad voor de scheepvaart een onderzoek in betreffende de stranding op 30Jan. J.L. bezuiden Egmond van het s.s. ,,Betsy Anna''. Gezagvoerder H.P. de Jonge
reder W.M.Berghuys te Amsterdam. Het s.s.,,Betsy Anna'' is op reis van Hartepool met steenkolen naar Amsterdam op 30 Januari j.l. bij mistig weder bij Egmond ( paal 45)
gestrand. De Equipage bestaande uit 17 koppen werd met de reddingboot aan land gebracht; het schip werd de volgende dag door de sleepboten, Hercules'', ,,Atlas'' en de ,,Cyclop van de sleepdienst ,,Zur Muhlen'' vlot gebracht en te IJmuiden binnen gesleept.
Bij onderzoek bleek het schip weinig water te maken.
Den gezagvoerder H. P.. de Jonge werd door den voorzitter medegedeeld dat het onderzoek ook zal lopen over de vraag of de ramp ook te wijten is aan ene daad of nalatigheid zijnerzijds .

 

19. Database nr.: 00551  
Hedenmiddag stelde de Raad van Scheepvaart een onderzoek betreffende de stranding van s.s.,,Betsie Anna''.
Strandingen           (30 Januari 1914)   
Gezagvoerder H.P. de Jonge. reder W.M.Berghuis te Amsterdam Het s.s. ,,Betsy Anna" op reis van Hartepool met steenkolen naar Amsterdam op 30 Januari j.l. bij mistig weer weder bij Egmond paal 45 gestrand. De equipage bestaande uit 17 koppen werd met een reddingboot aan land gebracht; het schip werd den volgenden dag door de sleepboten ,Hercules'', ,,Atlas''en de ,,Cyclop'' van de sleepdienst ,, Zur Muhlen'' vlot gebracht en te IJmuiden binnen gesleept. Den gezagvoerder H.P. de Jonge werd door den voorzitter medegedeeld dat het onderzoek ook zal lopen over de vraag of de ramp ook te wijten is aan ene daad of nalatigheid zijnerzijds.
 

20. Database nr.: 00552  
Verboden Jachtterein
Jacht           (10 Februari 1910)   
Het in deze gemeente gelegen verboden jachtgebied wordt begrensd door de kustlijn van Kilometerpaal 45 tot aan de gemeentegrens Castricum - Heemskerk de grenslijn tot aan den Rijksstraatweg van Castricum naar Beverwijk deze straatweg tot aan den spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg te Castricum de spoorlijn tot aan het Schulpstet te Bakkum en vandaar de rechte lijn getrokken tot kilometerpaal 45 aan het Noordzeestrand .
Het reeds eerder verschenen jachtverbod voo het duin-en poldergebied te Bakkum blijft onaangetast.

 

21. Database nr.: 00567  
Aanbesteding
Aanbesteden           (18 November 1915)   
Des voormiddags te half elf ure, zal aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem bij enkele inschrijving worden aanbesteed:
Provinciaal Landgoed in de gemeente Castricum.
Het bestek is tegen betaling van een gulden per exemplaar verkrijgbaar aan het gebouw van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland te Haarlem, en aan het bureau voor buitenlandse
paspoorten op het stadhuis te AMSTERDAM.
De aanbesteding geschiedt volgens art. 71 der A.V. met deze uitzondering, dat gene kosten van besteding gevorderd worden.
Aanwijzing op het terrein bij Castricum op Donderdag 11 November 1915 des voor middags te
11.30 samenkomst aan het beginpunt van den weg.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat te Haarlem op Vrijdag 12 November 1915, des voor middags van 10 tot 12 uur.

 

22. Database nr.: 00622  
Gestrand
Strandingen           (31 Januari 1914)   
,,Betsy Anna " bezuiden Egmond gestrand. De bemanning is met de reddingboten gered en aan land gebracht
 

23. Database nr.: 00654  
Batavier
Strandingen           (4-7-1914)   
Na enige maanden achtereen werkzaam te zijn geweest om de bij Castricum gestranden trawler ,, Batavier'' vlot te brengen heeft men nu de pogingen gestaakt en wordt het schip als verloren beschouwd.
 

24. Database nr.: 00671  
NIEUWE DIEP
Aanspoelsels           (6 Maart 1911)   
Door Hr. Ms.torpedoboot Cycloop is alhier v.Castricum aangebracht een aldaar op strand aangespoelde excericitietorpedo van Fransen oorsprong en verouderd model. De op detorpedo aanwezige roestlaag doet vermoeden dat zij reeds geruimen tijd rondgedreven heeft.
 

25. Database nr.: 00810  
Aangespoelde lijken
Aanspoelsels           (7 November 1914)   
Op verschillende plaatsen op onze kust zijn de laatste dagen lijken aangespoeld van opvarenden der 3 tot zinken gebrachte Engelse Kruisers.Te Noord wijk aan Zee werden Zaterdagavond de eerste aangespoelde lijken gevonden en Zondagavond waren er reeds 25 aangekomen, de meesten ongekleed en zonder noemens waardigheden herkenningsteken: Zij werden vervoerd naar de algemene begraafplaats en er werd terstond werk van gemaakt om ze te kisten. Zondagavond waren er reeds 17 gekist. vooraf werden ze gefotografeerd en zorgvuldig is alles opgetekend wat de indentiteit
zal kunnen vaststellen. Sommigen nog geld bij zich; op een lijk o.a. werd nog een waarde van f80 gevonden. Voortdurend is men op het strand om uit te kijken. Ook zijn op banken, roeispanen enz. komen aanspoelen. Hedenmorgen zou de begrafenis plaats hebben.
Zondagmiddag is aan het strand nabij Scheveningen het lijk aangespoeld van een blijkens de kleding Engelse zeeofficier.
Maandagochtend is er weer een lijk van een schepeling aangespoeld en even later nog een nabij het Wassenaarse slag.
Er drijven nog meer lijken op zee rond waarschijnlijk zal men trachten die lijken binnen te brengen.
In totaal zijn nu reeds aangespoeld te Noordwijk aan Zee ongeveer 30 lijken. te 's Gravenzande
18, te Scheveningen 16 te Monster, 4 te Katwijk 3 en lijk te Castricum.

 

26. Database nr.: 00843  
Lijk gevonden
Aanspoelsels           (10 Februari 1910)   
Aan het strand van Castricum is gevonden het lijk van Meindert de Boer, een der opvarende van den Urker botter No 309, die verleden week tijdens een aanvaring met een stoomtrailer bij IJmuiden is gezonken. Het lijk is te Urk ter aarde besteld.
 

27. Database nr.: 00954  
Salamander
Stranding           (23-11-1910)   
Uit IJmuiden meldt men: De voor sloping verkochte monitor "Salamander'' van Wilemshaven
naar Dordrecht gesleept door de ,,Zuiderzee'' sloeg Maandagochtend tijdens stormweer
voor de IJmuider- hoofden Zuiden van Egmond op het strand geslagen. De Opvarenden zijn door de reddingsboot afgehaald en te Castricum geland.

 

28. Database nr.: 00984  
Gemengde Berichten
          (4-2-1911)   
Niet vlot te krijgen.
Hoewel herhaaldelijk alles in het werk werd gesteld om de voor enige maanden in de onmiddellijke nabijheid van Castricum gestrande uitse oorlogsboot ,,Salamander", die aan de sloper verkocht was, weder vlot te brengen, is zulks niet mogen gelukken. De Zware stormen waren oorzaak, dat de boot zodanig lekkage kreeg, dat zij zich meer en meer in het zand vast werkte. Verder pogingen zullen dan ook niet meer worden aangewend, zodat
het aantal wrakken op onze kust met een vermeerderd.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 maart 2020