Zoekresultaat:    1925-1930     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00018  
Verkoop van strandvondsten
Strandvonderij           (3 April 1925)   
De Burgemeester- Strandvonder Lommen der gemeente te CASTRICUM zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies aan de Zeeweg aldaar publiek verkopende navolgende strandgoederen aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen: 1 vat zwarte pik, gemerkt Londen, 9 Battings en 3 platen gemerkt S. A. V.O., Een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N. X. T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug, vaten, breels, schoten, luiken , kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk, alles ongenummerd.
hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum 3 April 1925
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN

 

2. Database nr.: 00048  
Oproeping van Reclamanten te castricum aangespoelde verkochte strandgoederen.
Strandvonderij           (17 maart 1930)   
Voor de navolgende te Castricum aangespoelde en aldaar verkochte strandgoederen:
1 karrevrachten wrakhout en 2 zware planken; 7 karrevrachten nieuw gezaagd hout (schroten) gemerkt W. X. P.; 2 ladders, 2 ledige vaten en wrakhout; 2 luiken ; 1 balk (stuk) en wrakhout;enige karrevrachten wrakhout waaronder richters; 2 vrachten wrakhout, waaronder 5 kolders, 1 trap, plank en wrakhout; 110 vrachten nieuw gezaagd wrakhout, waaronder, waaronder schroten, planken en battings.
Castricum 17 Maart 1930.
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN.

 

3. Database nr.: 00058  
Onbekende naar schatting 30 jaar oud zijnd,manspersoon aangespoeld.
Aanspoelsels           (22 Oktober 1926)   
LIJK AANGESPOELD.
Aan het strand onder Castricum is het lijk van een onbekend, naar schatting 30 jaar oud zijnd, manspersoon aangespoeld

 

4. Database nr.: 00095  
Wandelen en Kamperen te castricum
Wandelen           (12 Mei 1928)   
Onze correspondent schrijft:
In verband met de wijziging, - wat alle verbeteringen blijken te zijn,-welke dezen winter aan het kampeerterrein op het provinciaal landgoed zijn aangebracht, maakten we dezer dagen een wandeling door dat landgoed. Allereerst namen we in ogenschouw de de terreinen in de richting van het pompstation der provinciale waterleiding, waar een oppervlakte van 10 H.A.
dezen winter is omgespit en gereed gemaakt voor den aanleg van een bos in het najaar. Men heeft echter voor dit seizoen het terrein dienstbaar gemaakt aan de tuinbouw en aan verschillende tuinders verhuurd voor de teelt van aardappelen. Aardig is het te zien hoe op berg en dal, want het terrein is wat hoogten en laagten betreft blijven liggen, alles is bezet met stro, om het zand tegen verstuiving te bewaren, totdat de plant voldoende bodemvastheid heeft bekomen. Aardig ook hierom omdat een oppervlakte van 10 H.A. geel zand mooi afsteekt bij de overige groene omgeving.

 

5. Database nr.: 00133  
Zaankanter met vacantie
Vacantie           (3 April 1927)   
,,Vrijheid en blijheid'' was steeds een der idealen van de Zaanbewoners, en velen zoeken
gedurende de vakantie de verwezenlijking dezer leuze door een verblijf in de vrije natuur.
Ze hebben hiertoe een prachtige gelegenheid in het Provinciaal landgoed te Castricum.

 

6. Database nr.: 00135  
Een nieuwe badplaats
Een nieuwe badplaats           (27 Februari 1926)   
De vorigen zomer stonden aan het wijde strand bij Castricum enkele badstoelen een tent en een paar koetsjes. Een heel bescheiden begin van een badplaats. Deze zomer echter hoopt men Castricum tot een echte badgelegenheid te maken. De provincie heeft een zeeweg laten aanleggen aan de voet van de Papenberg het mooie hoge duin, zijn al ettelijke villa's gebouwd en de rest zal wel komen.
Het strand daar is buitengewoon mooi en breed, terwijl het haast ongerept duinengebied aan de provincie behoort en er dus een goede kans is, dat het publiek er toegang blijft houden.

 

7. Database nr.: 00142  
Een bloementuin
Bloementuin           (6 Juni 1928)   
Een reusachtige bloementuin minstens vijftig K.M. lang van Castricum tot Den Haag op meerdere plaatsen meer dan tien 10 K.M.Breed ..... aldus lag de in andere jaar. getijden zo kale, bijna zou men zeggen: armoedige streek-achter-de-duinen daar, in de paar fraaie weken die wij achter ons hebben. En een mooiere reclame voor ons land als deze uitbundige kleuren-symfonie in rood, geel, blauw, paars, lila en welke nuances niet meer,is moeilijk denkbaar
 

8. Database nr.: 00143  
Bollencultuur
Bloemenvelden           (3 Arpril 1926)   
Te vaak wordt vergeten, dat ook ten Noorden van het Noordzee - kanaal de bollencultuur veel betekenis heeft gekregen. Tussen Beverwijk en Heemskerk liggen reeksen bollenvelden, die voor den trots van Kennemerland niet onderdoen.
In de omgeving van Beverwijk en Heemskerk staan nu narcissen- en Hyacintenvelden in bloei. Hier en daar, het meest in de omtrek van Castricum zijn ook wat vroege tulpen uit. Maar de kleur is nog wat zwak. De krachtige Hyacint is overheersend en geeft aan de volle velden haar fraaie kleuren. Ook tussen Castricum en Limmen, en aan de zijwegen naar Uitgeest en Akersloot kleurt het rood en paars in donkerder en lichte tinten,vele akkers

 

9. Database nr.: 00144  
Achteruitgaang van groenten en aardbeien
Opmerkelijke berichten           (22 maart 1930)   
In de laatst gehouden vergadering van de Algem. voor bloembollencultuur heeft de voorzitter er de aandacht op gevestigd, dat de uitbreiding van de bloembollencultuur zich niet tot Brabant beperkt,maar dat men zichook in Noordelijke provincieen op de teelt van bloembollen toelegt.
Wij zullen nu buiten beschouwing laten of of het juist gezien is van de tuinders, dat zij zich gelokt door de hoge prijzen van de bloembollen, in zo grote getale op de bollenteelt werpen: een feit is het, dat mennig tuinder het oude vertrouwde bedrijf
grotendeels, soms zelfs geheel, heeft aan de kant gedaan om bollenkweker te kunnen worden. Vooral in de streek tussen het Noordzeekanaal en Castricum treedt deze wijziging in de cultuur sterk aan de dag.
Men spreekt van deze streek nog gaarne als van het aardbeien-centrum; maar sinds enige jaren is daar een zo belangrijke wijziging in gekomen, dat de veilingverenigingen den achteruitgang van den aardbeien-en groenten teelt niet zonder bezorgdheid constateren

 

10. Database nr.: 00221  
Fazanten
Fazanten           (15 Februari 1930)   
Bij Kon. Besluit van den 30sten Januari is. ter uitvoering van art., derde lid der jachtwet 1923 bepaald:
De Fazanten zullen worden gerekend tot het wild in het gehele Rijk met uitzondering van de navolgende gebieden te weten de gemeenten Castricum, Egmond - Binnen en Egmond aan Zee.
Dit besluit wordt herzien voor 1 Maart 1931.

 

11. Database nr.: 00222  
Rijwielpad onder Castricum
Aanleg Fietspad           (1 December 1925)   
Ged. Staten stellen voor ten behoeve van den aanleg van een rijwielpad langs den Schulp- of Zeeweg f 10.000 ter beschikking te stellen, onder voorwaarde, dat de gemeente zich verbindt, de helft der kosten van dit werk terug te betalen en voorts de helft van de jaarlijkse onderhoudskosten voor haar rekening te nemen.
 

12. Database nr.: 00232  
Geversduin
Geversduin           (23 November 1926)   
De Jacht op het landgoed Geversduin.
 

13. Database nr.: 00233  
Op het landgoed ,,Geversduin'' bij Castricum is zaterdag een wedstrijd in het
Geversduin           (23 November 1926)   
Apporteren van jachthonden van wild door jachthonden gehouden. Baron van Tuyll van SerooSeroos- kerken schieten op fazanten. De hond ,,Pan van Eichenhorst'' brengt een geschoten vogel aan.
 

14. Database nr.: 00234  
Gratis duinen.
Duinen           (28 November 1928)   
De Thomassen (sd) vroeg N.A.V. de werkeloosheidsbestrijding of er mogelijkheid bestaat dat de voorgenomen openbare werken zullen worden uitgevoerd door arbeiders uit de provincie. Dit zou in de aanbestedingsbepalingen moeten worden bepaald.
Spr. heeft een voorstel ingediend teneinde het provinciale landgoed nabij Castricum voor het publiek toegangkelijk gesteld zal worden zonder daarvoor een toegangskaart behoeft.
Daar in de omgeving is alles vrij; iemand die het niet weet, komt kaartloos op het landgoed en wordt dan bekeurd en beboet. Dat is niet de juiste manier om het vertoeven in de natuur te bevorderen. Bovendien is het het een soort vermomde tolheffing. Men heeft in het landgoed bovendien rijweilpaden aangelegd maar die worden niet gebruikt omdat men er niet op mag komen en ze bovendien door het ontbreken van aanwijzingen niet te vinden zijn. Spr. merkte op dat nog 70.000 mensen in Noord-Holland van waterleiding verstoken zijn.Spr. zou het wenselijk vinden dat ook deze waterleiding krijgen, ook zal dat misschien wegens hoge kosten geen duinwaterleiding kunnen zijn. Spr. pleitte voor de vereenvoudiging van het bestuursstelsel der polders; er zijn polders waarover men met een flinke polstok heen springt. Die polders met het bestuur en al zijn overbodig. Ook verschillende kleine gemeenten zouden gecombineerd kunnen worden.

 

15. Database nr.: 00252  
Castricum aan Zee
Strand Castricum           (27 Februari 1926)   
De badplaats van de Zaanstreek (er is geen eigenlijk dorp aan zee) heeft vijf kilometer strand, waarvan de helft is verpacht.De mogelijkheden voor het zwemmen worden er door borden aangegeven. Dit voor de dagtenten worden geregeld door de exploitanten, die ook tenten verhuren. De vergoeding zijn gering. Op het vrije strand dagtenten gewoon tarief.
Het bekende grote tentenkamp staat op het Provinciale Landgoed achter de zeereep. moeilijk plaats te krijgen!

 

16. Database nr.: 00335  
Geen openbare weg meer ?
Schulpweg           (18 Augustus 1928)   
Castricum. Gisteren stonden voor het Kantongerecht terecht de heren R., en De J., die zich voor enige weken hadden laten bekeuren op de oude Schulpweg liggende in het voormalige Geversduin te Castricum, ten einde bij de gerechtelijke uitspraak te laten uitmaken of inderdaad zoals de eigenaresse, de N. V. Hollandse Duin.Mij., beweert, die weg is geen openbare weg meer is.
De ambtenaar van het O.M. merkte op, dat hem uit getuigenverklaring is gebleken, dat de weg absoluut niet meer bestaat en dat een weg alleen het karakter ,,openbare weg' krijgt indien deze door een publiekrechtelijk lichaam wordt aangelegd of onderhouden. Spr. eist ten slotte voor elk der verdachten f 5 boete of vijf dagen hechtenis.
De Uitspraak is bepaald op 29 dezer.

 

17. Database nr.: 00341  
De papenberg.
Papenberg           (15 April 1926)   
Castricum heeft dus al veel voor boven haar concurrente is. Het ligt dan ook voor de hand dat het gemeentebestuur de goede kansen gebruiken wil. De villabouw wordt in de hand gewerkt en aan den voet van den Papenberg, het mooie hoge duin, ontwikkelt zich een villawijk, die de grondslag zal zijn van het komende Castricum aan Zee.
Den vorige zomer stonden aan het strand enkele badstoelen, een tent en een paar koetsjes, en heel bescheiden begin, maar voor hen, die er de zee zochten, was het ruim voldoende. De uitbreiding zal niet langer op zich laten wachten, dan de omstandigheden het noodzakelijk maken, en dan kan Castricum een van de meest gezochte badplaatsen in het noorden van deze provincie worden. De spoorwegverbinding maakt het mogelijk en voor autobuscontact tussen station en strand kon de nieuwe weg niet gunstiger zijn aangelegd. Wat de provincie voor de verdere ontwikkeling van deze badplaats zal doen, zal blijken, zodra het rapport van de voor dit doel in het leven geroepen commissie zal zijn uitgebracht. Eerst dan zullen Ged. Staten waarschijnlijk met nieuwe voorstellen komen

 

18. Database nr.: 00355  
Aanleg Fietspad van Castricum naar zee
Rijwielpad           (23 November 1925)   
Castricum 23 Nov.- Het gemeentebestuur is met Ged. Staten overeengekomen dat Langs den Schulpweg van hier naar zee, die het vorig jaar met provinciale steun is aangelegd een rijwielpad zal worden gemaakt. De gemeente en de provincie zullen de kosten van aanleg en
onderhoud gezamenlijk dragen. Het gemeentebestuur verwacht, dat ook de aanleg van dit rijwielpad in belangrijk mate zal bijdragen aan de opkomst van Castricum als badplaats.

 

19. Database nr.: 00375  
Tuinbouw.
Schadelijk wild           (19 Februari 1926)   
De Fazant schadelijk wild.
Dinsdagavond werd te Castricum een vergadering gehouden van de belanghebbenden tuinders en bloembollenkwekers teneinde te bespreken de middelen om te bereiken dat ook na 1 Maart 1920 de fazant onder schadelijke wild zal blijven gerangschikt.
De vergadering was door ruim honderd personen bezocht, onder wie de heer CHR.van de Bilt, lid van de tweede Kamer der Statengeneraal.
De burgemeester de heer P.H.L.J. Lommen die het eerst het woord voerde zeide vooraf een misverstand uit het leven te willen helpen. Er is gezegd, dat hij, door te ijveren voor de rangschikking van den fazant onder schadelijk wild, geen vriend van de jagers zal zijn. Dat is allerminst sprake van. De jacht is een sport en wordt uitgeoefend voor het plezier., maar de tuinders werken om om den brode. Na hem uit onderzoek is gebleken, dat de fazant schade doet aan tuinders en bloembollenkwekers en daarom alleen acht hij het zijn plicht als burgemeester op te komen voor de belangen van de ingezeten, die daarbij betrokken zijn en dit zijn ervoor de gemeente Castricum een groot aantal. Nu zal 1 Maart vervallen het K.B. waarbij de fazant voor Castricum onder schadelijk wild wordt gerangschikt.

 

20. Database nr.: 00398  
De Strandvonderij
Strandingen           (3 April 1925)   
De Burgemeester-strandvonder Lommen der gemeente Castricum zal op 14 April 1925 des v.m. te 10 uur precies aan de Zeeweg aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen:
1 vat zwarte pik, gemerkt Londen. 9 battings en 3 platen gemerkt S.A.V.O., een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N.X.t., dennepalen, kisten, ladders, kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk, alles ongenummerd .
Castricum, 3 April 1925.
De Burgemeester-Strandvonder LOMMEN.

 

21. Database nr.: 00409  
Kamperen
          (16-6-1926)   
CASTRICUM. Voor kamperen op het strand zich schriftelijk te wenden tot B. en W.; in de duinen tot de heer Rentmeester van het Provinciaal landgoed, Huize ,,Fochteloo", Bakkum
Gem. Castricum.''Vanuit de tent mag niet worden gebaad en mag zich niet geheel of gedeeltelijk ontkleed voor de tent ophouden.

 

22. Database nr.: 00436  
VILLAWIJK
Villabouw           (15 April 1926)   
Castricum heeft al veel voor boven de concurrenten nog voordat het eigenlijk concurrente is. Het ligt dan ook voor de hand, dat het gemeentebestuur de goede kansen gebruiken wil. De Villabouw wordt in de hand gewerkt en aan de voet van den Papenberg, het mooie hoge duin ontwikkelt zich een villawijk, die de grondslag zal zijn van het komende Castricum-aan -Zee.
Den vorigen zomer stonden aan het strand enkele badstoelen, een tent en een paar koetsjes; een heel bescheiden begin, maar voor hen, die er de zee bezochten was het ruim voldoende. De uitbreiding zal niet langer op zich laten wachten, dan de omstandigheden het noodzakelijk maken en dan kan Castricum een van de meest gezochte badplaatsen in het Noorden van deze provincie worden. De spoorwegverbinding maakt dat mogelijk, en voor een autobuscontact tussen station en strand kon de nieuwe weg niet gunstiger zijn aangelegd. Wat de provincie voor verdere ontwikkeling van deze badplaats zal doen, zal kunnen blijken,zodra het rapport van de voor dit doel in het leven geroepen commissie zal zijn uitgebracht. Eerst dan zullen gedeputeerde Staten waarschijnlijk met nieuwe voorstellen komen.

 

23. Database nr.: 00438  
Luchtvaart
Luchtvaart           (17 Juni 1925)   
Vliegen te Castricum.
Naar ons wordt medegedeeld zijn er plannen door de K.L.M. dezer zomer te Castricum passagiersvluchten te organiseren. Daartoe wordt moeite gedaan aan een geschikt terrein te verkrijgen. Op het prov. landgoed ligt een vrijwel geschikt terrein langs de Zeeweg nabij het Commissarishuis, ongeveer halfweg den Bakk.straatweg en het strand. De rentmeester van het prov.landgoed heeft geen bezwaar het terrein daartoe beschikbaar te stellen. Te hopen is het dat de vluchten dezen zomer zullen doorgaan, dat zal zeer zeker het bezoek van vreemdelingen bevorderen.

 

24. Database nr.: 00486  
Verkochte schepen
Verkochte schepen           (10 September 1926)   
De aan de Maatschappij te IJmuiden verkochte stoomtreiler IJM> 6 (Eduarda) van de Visserij Mij te Castricum Eduarda te Castricum zal binnenkort onder de naam IJM. 6 (Polaris) vanuit IJmuiden aan de Noordzeevisserij deelnemen
 

25. Database nr.: 00499  
De Burgemeester-strandvonder der gemeente Castricum
Strandvonders           (4 April 1925)   
Zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies, aan de Zeeweg aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen
1 vat zwarte pik, gemerkt Londen. 9 Battings en 3 platen gemerkt S.A.V.O., een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N.X.T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug. vaten, breels, schroten, luiken, kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk alles ongenummerd.
Hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum, 3 April 1925.
De Burgemeester-strandvonder,
LOMMEN.

 

26. Database nr.: 00544  
Voor het kamperen op het strand
Kamperen           (11 Juli 1925)   
Voor het kamperen moet men zich schriftelijk te wenden tot B. en W.; in de duinen tot den heer Rentmeester van het Provinciaal landgoed, Huize ,,Fochteloo'', Bakkum, Gem. Castricum . Vanuit de tent mag niet worden gebaad en men mag zich niet geheel of gedeeltelijk ontkleed voor de tent ophouden.
 

27. Database nr.: 00548  
Hij den Burgemeester gaf het laatste den doorslag
Zedelijkheid           (13 Juli 1926)   
In de raad werd een vinnig debat over badplaats en zedelijkheid gevoerd. Bij de burgemeester gaf het laatste de doorslag. In felle kleuren maalde hij de gevolgen voor onze goede gemeenten, als zij het voorbeeld van Scheveningen, Zandvoort, Domburg en Noordwijk zou volgen en blote benen op het strand toelaten: zelfs waagde hij er zich aan de vroede vaderen de mogelijkheid van,,dames met ontblote broeken'' in zee voor te houden.
Voor de kampeerders was Castricum al geen Dorado. Zich half gekleed uit hun tent als uitgangspunt verboden.
En zo zou Castricum een badplaats een worden. De burgemeester zelfs begreep, dat deze
voorschriften onhoudbaar waren. Zo kon Castricum misschien een geliefkoosd strandoord voor zendelingen, nonnentjes en katecheseermeesters worden- maar wat valt daaraan te verdienen?
En dus beloofde de burgemeester dat hij als concessie aan de geest des tijds in het
vervolg de blote benen oogluikend zou toelaten. echter niet verder dan de knie, en het baden uit tenten echter op minstens 400 meter van de zeeweg. En dit alles alleen op werkdagen; De Zondag wordt te Castricum gevierd met schoenen en kousen aan, als vanouds . De wereldlingen kunnen komen:
Castricum is een badplaats geworden.

 

28. Database nr.: 00549  
Castricum Badplaats
Zedelijkheid           (13 Juli 1926)   
Castricum is een badplaats geworden,wat voor ons gemeentebestuur eigenaardige moeilijkheden heeft mee gebracht. Want dit bestuur is, goed katholiek en heeft dus de politieverordening als een waakhond voor de zedelijkheid gelegd. \Of liever voor dat, wat de officiele roomsen onder zedelijkheid verstaan. Natuurlijk bleef de kermis met al haar uitspattingen en ontuchtige gevolgen gehandhaafd.
Maar het,,lopen met ontblote benen'' was strikt verboden. Kan een badplaats gedijen,
als het strand alleen zorgvuldig bedekte benen mag zien? Immers neen. Zo bleek, wat als een slagboom tegen de onzedelijkheid was gesteld, tevens een struikelblok voor de op zoete winstjes van badgasten hopende middenstanders, winkeliers en pensionhouders.

 

29. Database nr.: 00573  
HET VERGAAN VAN DE KW. 152 HOOG WATER
Drenkeldoden           (1928)   
Het lijk, dat te Castricum is aangespoeld en waaromtrent nadere inlichtingen werden verzocht is herkend als dat van de omstreeks 40 jarige C.Plug van de Katwijk 152 de Agatha Maria zeilloger en daarbij verloren 13 personen het leven ( Bron) een Zee te hoog
 

30. Database nr.: 00581  
Vragen over de exploitatie van het prov. landgoed
Duinen           (28 September 1926)   
HAARLEM 28 Sept.- Het lid der Prov.Staten mevrouw A.Aukes- Timmers te Bakkum heeft bij Ged. Staten bereid aan de Staten mededeling te doen van hetgeen - na de terugneming in de vergadering van 26 Juli 1925 van de voordracht betreffende de exploitatie van het aan zee gelegen gedeelte van het provinciaal landgoed te Castricum - te dezer zake is verricht en van eventueel dienaangaande aan hen uitgebrachte rapporten? kan reeds worden medegedeeld, wanneer ongeveer een nieuwe voordracht aan de staten mag worden tegemoet gezien?
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 maart 2020