Zoekresultaat:    1935-1940     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 102   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00009  
De eerste slachtoffers
Aanspoelsels           (1939-10-10)   
Al vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog vielen de eerste slachtoffers. Op 11 november 1914 strandde een gewone vinvis van bijna 22 meter lang nabij Wissekerke op Noord-Beveland, twee dagen erna kwam er een van ruim 16 meter op De Beer aan de Hoek van Holland. In het einde van november volgde een vierde exemplaar van 20 meter op het strand van Bergen aan Zee. Dat was dus in twee weken vier grote vinvissen op de Nederlandse kust, iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. In maart 1915 volgde pas het het hierboven vermelde oorlogsslachtoffer van Castricum. Het zesde strandingsgeval ten gevolge van de oorlog betrof een kleine vinvis van ongeveer 12 meter lengte, die op 1 juli 1916 nabij Wijk aan Zee op het strand terechtkwam. Door alle tijden heen hebben deze grootste thans nog levende zoogdieren op de mens een diepe indruk gemaakt en op zijn fantasie ingewerkt. Het ontzaglijke voorkomen en de geweldige afmetingen dwongen respect af en het is dan ook wel te begrijpen dat zelfs strandingen uit vorige eeuwen bewaard bleven. Vele van die oude strandingsgevallen stelde men te boek en schilders, tekenaars en etsers brachten deze reuzen der zee in beeld. De oudst bekende stranding betreft een potvis die in 1531 op onze kust aanspoelde, het eerst bekend geworden geval van een vinvis dateert reeds van 1306. Zeer waarschijnlijk betrof dit ook de gewone vinvis.
 

2. Database nr.: 00013  
Nachtkamperen aan het strand verboden.
Besluit gemeente Castricum           (3 februari 1939)   
De gemeenteraad van Castricum heeft thans op het voorstel van den heer Spaansen (r.k.)weer besloten het nachtkamperen aan het strand te verbieden. Dit verbod, dat steeds weer wordt uitgelokt door de katholieke raadsmeerderheid uit zedelijkheids overwegingen, was het vorig jaar opgeheven, doordat het toen in de raad werd afgestemd. in het a.s. zomerseizoen zal men echter s avonds de tenten aan het strand weer moeten afbreken
 

3. Database nr.: 00098  
Een meertje in de duinen te Castricum
Afgravingen           (17 April 1940)   
B.en W.stellen den Raad voor, voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan de Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan, zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

4. Database nr.: 00107  
Stranding Diana HET FINSE SCHIP,,DIANA IN HET DOK.
Strandingen           (21-12-1935)   
Na de stranding bij Bakkum.
Het finse schip ,,Diana'' dat eniger tijd geleden bij Bakkum gestrand is, daarna vlot kwam en in de Minerva-haven zijn houtlading heeft gelost, is gistermiddag in een der dokken van de Amsterdamse Droogdok maatschappij opgenomen, waar de schade aan de bodem zal worden onderzocht en gerepareerd.

 

5. Database nr.: 00164  
De Provinciale duinen onder de Egmonden
De Duinen           (26 April 1935)   
Zal voortaan als een geheel beschouwd worden met dat te Bakkum omdat de gebieden thans volkomen bij elkaar komen. In verband daarmede zullen voortaan de provinciale duinen onder de Egmonden, tot nu toe alleen toegankelijk voor badgasten voor iedereen opengesteld. Er zullen toegangskaarten verkrijgbaar worden gesteld tegen een matige vergoeding, die per jaar gesteld is op f 1.50 per persoon.
Deze kaarten zijn dan geldig voor het gehele provinciale landgoed Bakkum en Egmond. De kaarten zullen verkrijgbaar zijn bij den rentmeester van het provinciale landgoed, aan diens kantoor Fochterloo, gelegen aan het begin van de Zeeweg te Bakkum en tevens aan het bureau van de Vereniging voor Vreemdelingen-verkeer te Egmond aan Zee.

 

6. Database nr.: 00165  
Wrak aangetroffen 4 mijl wet ten noorden vam Castricum
Gezonken           (30 November 1936)   
Egmond aan Zee, 29 Oktober.-
De van IJmuiden uitgevaren stoomtrawler ,,Beatrice " van de rederij VEM te IJmuiden heeft op vier mijl West ten Noorden van Castricum een wrak aangetroffen.
De kiel van het wrak steekt boven water uit en levert enig gevaar op voor de scheepvaart op. Thuiskomende vissersschepen zijn van het een ander op hoogte gesteld. Voorts is te Egmond aan Zee een reddingsboei aangespoeld, waarop de letters L. T. 263 Concord stonden vermeld. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er enig verband tussen deze twee waarnemingen bestaat.
Uit de letters L.t. zou men kunnen opmaken dat het hier een Engels bootje betreft uit de vissersplaats Lowestoft.
IJmuiden 29 OKT. - De sleepboot ,, Nestor'' van het bureau Wijsmuller die omstreeks half zes was om te zoeken naar het wrak, dat bij Castricum gesinaleerd was, is tegen negen uur onverrichterzake in de haven teruggekeerd.

 

7. Database nr.: 00168  
Jongen bij Castricum verdronken
Drenkeldoden           (20 Juni 1936)   
Gistermiddag omstreeks half drie ware een tweetal meisjes met een bal aan het spelen.Op een gegeven ogenblik riepen de beide meisjes om hulp. Twee personen begaven zich in zee en slaagden erin de beide te redden. Van den jongen, den veertienjarigen C.H. uit Amsterdam,is niets meer te zien. Zijn zusje, dat zich aan de waterkant bevond, heeft niet zien terugkomen. De politie heeft de Familie van het droevig ongeval in kennis gesteld.
 

8. Database nr.: 00176  
De Salamander Lichten
Strandingen           (20 April 1938)   
Een groep uit Zaandam en Castricum hebben het plan opgevat het wrak van de ongeveer 48 jaar geleden op het strand geworpen Duitse monitor ,, Salamander" te Lichten. Het wrak ligt ter hoogte van Bakkum. De voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen; zo is men o.m. bezig met het bouwen van een waterdichte cabine, waarin een 80 P.K. Dieselmotor met zandzuigermotor
 

9. Database nr.: 00177  
Sportterreinen in de duinen bij Castricum.
Werkelozen           (23 November 1937)   
In de duinen worden in werkverschaffing door jeugdige Amsterdamse werklozen sportterreinen aangelegd en andere werkzaamheden verricht op een geegaliseerd
 

10. Database nr.: 00178  
M.s henca
Strandingen           (24 November 1939)   
Het nederl. m.s. Henca dat nabij Castricum aan de grond gezeten is gisteren te Amsterdam aangekomen om de van Hull aangevoerde lading stukgoed te lossen. Voor zover bekend heeft het motorschip ten gevolge van de stranding geen schade geleden.
 

11. Database nr.: 00181  
De storm geluwd
Scheepsramp           (7 November 1936)   
Ter hoogte van Castricum hebben zij een schip zien ronddrijven stuurloos zonder tuigage, zonder stuurhut en waarschijnlijk ..... zonder bemanning. En zo is de mare, dat er nog een onbekende schipbreuk op de Noordzee heeft plaatsgevonden, in IJmuiden gekomen.
Het was tegen het vallen van de avond. Onmiddellijk maakte de ,,Nestor" zich klaar om te gaan zoeken. Zij is enkele uren buitengaats gebleven, doch heeft niets kunnen ontdekken.
Wel heeft de kapitein van een andere logger gerapporteerd, dat hij op enkele mijlen uit de kust ,ter hoogte van Castricum een met de kiel naar boven drijvend wrak heeft gezien, maar de ,,Nestor" heeft niets kunnen ontdekken

 

12. Database nr.: 00185  
Nieuwe stranding houtboot onder castricum.
Strandingen           (9 December 1935)   
Vannacht om twee uur is bij mistig weer op het strand onder Bakkum gemeente Castricum ter hoogte van Kilometerpaal 44 de Finsche houtboot Diana op de kust gelopen. De boot ligt ver uit de kust reddingsboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn. De kaptein van de gestrande boot weigert echter tot dusver elke assistentie. hij zal bij hoogwater trachten los te komen. Er bestaat geen gevaar voor de bemanning.
Te omstreeks half zeven is de reddingsboot van Egmond uitgevaren. van Den Helder is de ,,sleepboot" van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten ,, Nestor'',,Stentor" ter assistentie uitgevaren .
Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana" op de derde bank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nog nader. Drie sleepboten ,de ,, Nestor" en de ,,Hector" en de Utrecht uit Den Helder alle van van de Firma Wijsmuller en co. bevinden zich bij de ,,Diana," evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door den strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde deze de kustwacht .
Om half acht uur was een roeireddingsboot uit Egmond aan Zee bij het schip. Om half negen kwam de,, Neeltje Jacoba '' uit IJmuiden bij de ,,Diana'' aan.
Daar assistentie van de reddingsboten niet nodig was, keerden zij tegen half negen weer naar hun standplaatsen terug. Zoals reeds gemeld zal de Kapitein trachten bij hoog water het schip op eigen kracht weder vlot te krijgen.

 

13. Database nr.: 00191  
Castricum krijgt een Paviljoen boven de zee voor het a. s. badseizoen.
Strand           (2 April 1935)   
Het moge dan met alle dingen, die de ontwikkeling van Castricum ten doel hebben, niet even voorspoedig gaan .... Met een ding gaat het vlot en interessant. dat is de ontwikkeling van de badplaats. Voorts is door en met medewerking van de Provinciaale Bedrijven op het laatste traject van de Zeeweg de kromming tussen de duinen weggenomen."n Geheel nieuwe brede en kaarsrechte weg is geprojecteerd, welke nu dadelijk op hetlaten we zeggen:- Automobiel-plein achter het badhotel toeloopt. De oude weg blijft, ook als de nieuwe geopend is. En een derde weg in de toekomst nog volgen, benevens het bestaande wandelpad door de duinhelling.
 

14. Database nr.: 00205  
De Diana
          (1938)   
 

15. Database nr.: 00219  
Een meertje in de duinen
Duinen           (17 April 1940)   
B. en W. stellen de raad voor , voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan den Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan, zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

16. Database nr.: 00224  
G.Twisk
Tulpen           (5 Januari 1939)   
Teeltbewijs van tulpen
 

17. Database nr.: 00274  
DE GESTRANDE SCHEPEN TE EGMOND
Strandingen           (8 December 1935)   
Bemanning van de ,,Kerkplein'' heeft het gezellig.
Zaterdag heeft het bergingsvaartuig de ,,Meermin''nieuwe ankers voor de ,,jos maria "gebracht. Heden zou men kunnen beginnen. Daar zullen zij wel een paar weken mee gemoeid en eerst dan zal het schip vlot gesleept kunnen worden. Dat zal wel heel wat vlotter gaan dan met ,,Kerkplein" waar men de laatste weken niets aan hebben kunnen doen.
De ,,Kerkplein" is Zondag door den storm een stuk verzet. Men verspeelde daarbij een van de vier zuigerpompen, en inmiddels door een duiker weder opgedoken is Toen moest alles weder op zijn plaats gezet worden en nu bij gunstig weer verder gaan met zuigen.De Bedoeling is, het schip aan de ankers te winchen d.m.v. naar zee te trekken en eerst als het vlot ligt kan sleepboot- assistentie baten. Zolang het schip zodanig vastzit, zouden de sleepboten er eenvoudig naar toe getrokken worden.
Ook als de ,,Kerkplein '' vlot is zal het werk nog niet afzijn. We waren deze dagen in de gelegenheid een kijkje te nemen aan boord te nemen. In de machinekamer zijn buizen afgeknapt als riet, zware ijzeren platen van decimeters dikte zijn krom gebogen. IJzeren platen zijn ontzet. het schip maakt veel water. En nog voortdurend ,,werkt '' het schip. Het zal moeten dokken en grondig nagezien moeten worden als het vlot komt. Het is voor de bemanning aan boord nog wel uit te houden, al zou de stuurman liever op weg zijn naar
Buenos Aires, dan als de beste stuurman aan de wal fungeren. In de salon brandt gezellig
de haard en legt men daar s, avonds een kaartje.De radio verzorgd de muziek of andere verstrooiing. En als dat ook verveelt gaat men passagieren en profiteert van een uitnodiging voor bioscoop. Sinterklaas werd gezellig gevierd. Waarbij de Egmondse bevolking zorgde voor taai taai en speculaas.En zo leeft de bemanning aan boord als in Abrahams schoot. Van de stranding van ,,Jos Maria''heeft men in het geheel niets gemerkt.,s morgens ontdekte men pas. toen men te horen kreeg.Rustige wacht men op de dag waarop de Kerkplein zee kan kiezen,. Of die dag zal aanbreken?

 

18. Database nr.: 00282  
Het lichten van een Duitse kannonneerboot bij Castricum.
          (27 mei 1938)   
Even voorbij Paal 45 en meer naar de kant van Wijk aan Zee ligt sedert 28 April 1910- dus nu reeds ruim 28 jaren.De Duitse kanonneerboot Salamander als een romp oudroest in het zand. Sedert een paar maanden is een bewoner van Castricum met den Zaankanter Van der Toorn druk in de weer om te bedroeven het wrak te lichten en zoals het er nu voorstaat laat het zich wel aanzien, dat er enige kans bestaat om den romp naar boven te brengen. Het schip van tuigage ontdaan, ligt bij laag water met het dek bloot uit zee.
Voorop staan nu de IJzeren , waterdichte pompinstallatie en zandzuigerij, die naar men hoopt binnen enige dagen, dus in den loop dezer week, proef zou kunnen draaien. De buisleidingen zijn aangesloten en de zandzuig instalatie kan nu werken.Mocht het gelukken
het casco geheel of gedeeltelijk van zand en water te zuiveren, dan zal dit door de opwaartse druk moeten loskomen en gaan drijven. Men hoopt nu maar, dat het wrak onder en aan de zijkanten geen lekken heeft, waardoor zeewater bij leegpompen weer dadelijk zal vullen.

 

19. Database nr.: 00283  
VAN HEINDE EN VERRE
Strandingen           (23 April 1938)   
Een oorlogsschip wordt opgedolven. Bij Castricum aan Zee.
1 November 1910 dus ruim 27 jaar geleden, strandde er bij Castricum aan Zee een Duitse
kannonneerboot,, De Salamander''. Dit betekende een vroeg einde van het zwaar gepantserd oorlogsschip, want door sleepboten werd het van Coxhaven gebracht naar een
Zuid-Hollands slopersfirma. Ten gevolge van een hevige storm braken de trossen waarmede het schip aan de sleepboten was vast gemaakt en Castricum was een oorlogs schip rijker. In de loop van de jaren zijn menigmaal plannen gemaakt tot berging, doch stuitte al op de vele moeilijkheden en de grote kosten. En toen de tijd kwam, ijzer zo goed als niets meer waard was., dacht men aan het hele schip niet meer.
Thans echter, nu het oude ijzer belangrijke bedragen worden betaald is de belangstelling hernieuwd.
De Firma Bakker te Zaandam en P.J. W. Borst te Castricum van mening dat hier nog wel iets te verdienen valt, hebben een belangengemeenschap aangegaan en samen willen zij
trachten de taak tot een goed einde te brengen. Zo is men nar de Standaard meldt, op het ogenblik reeds bezig een waterdichte Cabine achter de achtersteven van het schip te bouwen, waar een 80pk diesel in geplaatst welke een zuigcapaciteit heeft van M3 per uur. Momenteel ligt het schip met de achtersteven welke nog zichtbaar is, naar de duinenrij, terwijl de achtersteven onder het zand verborgen is tot minstens een diepte 8 meter.
Eerstens zal men trachten het dek vrij te van alle zand en water, waarna eventuele gaten in het dek dicht gelast worden. Slechts een gat zal weer aangebracht worden om de slurf van de zuigpomp aan te brengen.Er wordt een flinke gang achter de werkzaamheden gezet, want er valt weinig tijd te verliezen, omdat de burgemeester van Castricum in geen geval een vergunning tot voortzetting der werkzaamheden wil verlenen tijdens badseizoen. De honderden meters rails, waarlangs de gereedschappen en materialen vervoerd moeten worden, zouden terecht moeilijkheden opleveren bij een
groot vreemdelingenbezoek waarop Castricum zich kan verheugen.

 

20. Database nr.: 00291  
Lichten van Duitsche kanonneerboot bij Castricum
Salamander           (27 Mei 1938)   
Zoals reeds vroeger ligt even voorbij paal 45 meer naar de kant van Wijk aan Zee sedert 28 jaren de Duitse Kanonneerboot SALAMANDER Als een romp oud-roest in het zand. Sedert een paar maanden is een bewoner van Castricum met de Zaankanter Van der Toorn druk in de weer om te beproeven het wrak te lichten en zoals het er nu voorstaat laat het zich wel aanzien, dat er enige kans bestaat om den romp naar boven te brengen. Bij ons bezoek hebben wij den huidige stand van zaken eens nauwkeurig opgenomen. Het schip van tuigage,
schoorstenen, windsen, en verdere opstal ontdaan, ligt bij laag water met het dek bloot uit zee. Voorop staat nu een ijzeren, waterdichte pompinstallatie en zandzuigerij, die naar men hoopt binnen enige dagen dus in de loop van de dezer week proef zou kunnen draaien. De buisleidingen zijn aangesloten en de zandzuiginstallatie kan nu werken.
Mocht het gelukken het casco geheel of gedeeltelijk van zand en water te zuiveren, dan zal dit door den opwaartsen druk moeten loskomen en gaan drijven. Men hoopt nu maar, dat het wrak onder en aan de zijkanten geen lekken heeft, waardoor zeewater bij leegpompen weer dadelijk de ruimten zal vullen.

 

21. Database nr.: 00297  
MIJNENGEVAAR S.O.S. langs de Nederlandse kust.
Mijnen           (28 November 1939)   
Versplinterde ruiten. De Stormen van de laatste dagen hebben vele van hun akkers los geslagen mijnen naar de kust gedreven. Maandag zijn mijnen aangespoeld te Zandvoort., Ouddorp, Egmond aan Zee en Castricum - in totaal acht stuks.
Op het eiland Texel zijn enkele aangespoelde mijnen op het strand tot ontploffing gekomen
Vlak bij Oude Schild sloeg een mijn tegen de dijk, waardoor een groot gat ontstond. In het dorp braken door het geweld van de ontploffing vele ruiten. Tussen twee palen waren
bovendien alle telefoondraden vernield. Men vermoedt dat dit laatste op rekening moet worden geschreven van een door de storm voortgedreven kabelballon die de,s nachts over het eiland is gekomen. Het telefoonverkeer met de vaste wal was hierdoor verbroken. Ook heeft het noodweer tientallen mijnen de Westerschelde opgedreven. Te Vlissingen zelf zijn vele mijnen aangespoeld. Om ongelukken te voorkomen, is een groot deel van de aan zee grenzende stadswijken afgezet.

 

22. Database nr.: 00342  
Strand van bij Castricum.
Strand           (29 Maart 1935)   
Wat dezen zomer het amusement op het strand bij Castricum. zal schragen .
De betonnen palen, waarop het nieuwe paviljoen wordt gebouwd.

 

23. Database nr.: 00357  
Rogge in de duinen
Ontginning           (27 Juni 1940)   
De Ontginnigsmaatschappij Noord-Holland zal in het provinciaal landgoed ruim 200 hectare duingrond ontginnen ten behoeve van de roggeteelt. Hierbij zullen wederom heel wat handen werk vinden, terwijl het tevens een belangrijke maatregel is in de voedselvoorziening. Reeds deze week zal het werk beginnen.
 

24. Database nr.: 00367  
Salamander
Strandingen           (13 Augustus 1938)   
Even voorbij paal 45 ligt sedert 28 April 1910- dus nu reeds 28 jaren - de Duitse kanonneerboot
Salamander als romp oudroest in het zand. Sedert een paar maanden is een bewoner van Castricum met de Zaankanter Van der Toorn druk in de weer om te beproeven het wrak te lichten en zoals het er nu voorstaat laat het zich wel aanzien dat er enige kans bestaat om
den romp naar boven te brengen.
Het schip van tuigage, schoorstenen, windsen en verdere opstal ontdaan, ligt bij laagwater met het dek bloot uit zee. Voorop staan nu de ijzeren waterdichte pompinstallatie en zandzuigerij, die naar men hoopt binnen enige dagen, dus in de loop van de week proef zal kunnen draaien. De Buisleidingen zijn aangesloten en de zandzuiginstallatie kan nu werken.
Mocht het gelukken het casco geheel of gedeeltelijk van het zand en water te zuiveren, dan zal dit door de opwaartsen druk moeten loskomen en gaan drijven. Men hoopt nu maar de zijkanten geen lekken heeft, waardoor zeewater bij leegpompen weer dadelijk de ruimten zal vullen.

 

25. Database nr.: 00368  
CASTRICUM,s ,, Lutine"
Strandingen           (1938)   
Even iets ten zuiden van paal 45 aan het strand te Castricum ligt het wrak van een schip,dat, evenals de Lutine nabij Terschelling de badgasten interesseert vanwege de pogingen, die er gedaan worden tot opdelving van zij inhoud.
Op 1 November 1910 werd dat schip de Duitse Kanonneerboot ,, Salamander'' van Duitsland gesleept met bestemming de Nieuwe Waterweg om in Nederland gesloopt te worden. Onderweg werd de sleep overvallen door een zware storm, die de ,,Salamander''los sloeg en op de kust nabij Castricum zette. Daar bleef het schip liggen, ten prooi aan wind en golven, waardoor het wrak steeds dieper wegzonk, zodat bij vloed maar enkele delen boven water uit staken.
In het voorjaar van 1938 kregen kregen twee ondernemende mannen tegen een betaling van f 40 van Rijkswaterstaat verlof, om zich meester te maken van het schip en sindsdien wordt er dag in dag uit gewerkt, om het wrak leeg te maken en het daarna mogelijk hogerop te krijgen.
Het gaat hier echter niet om staven goud, maar om de machines en het nikkelstaal, dat er volgens zeggen in zit en een tamelijke hoge waarde vertegenwoordigt. Het werk is nu zover gevorderd, dat er reeds een ruim zoo goed als leeg is waardoor men tot de machinekamer is genaderd.

 

26. Database nr.: 00369  
Na een intermezzo van zeven-en-twintig jaar gaat men nu het nogeens proberen
Salamander           (17 Mei 1938)   
Na een intermezzo van zeven en twintig jaar gaat men nu het nog eens proberen. Ongeveer 3000 kub.m. zand moet uit het wrak worden gezogen. En daar men bij de Salamander niet,
zoals bij de ,,lutine" en de ,,Telemaque " zeker weet dat zij inderdaad onder water iets van waarde herbergt, kam men voor teleurstelling komen te staan.
Niet alleen schepen, maar ook illusies kunnen Schipbreuk lijden!In 1938 waren de heren J Borst uit Bakkum, Door de slecht weer moest de bergingspoging worden gestaakt. In 1958 deed de Fa Scholte uit Diemen nog een bergingspoging. Na een vergeefse poging om in het ketelruim te komen werd de berging opgegeven.Holland Salvage BV uit beverwijk deed in 1980 een poging om het wrak op te ruimen.

 

27. Database nr.: 00372  
De Salamander
Berging Salamander           (27 April 1938)   
De Duitse kanonneer ,, Salamander ", die op 1 November 1910 ter hoogte van Castricum strandde, wordt gelicht. Voor de werkzaamheden is op den achtersteven een waterdichte cabine gebouwd.
 

28. Database nr.: 00373  
De Duitse Kanonneerboot Salamander
Berging           (27 April 1938)   
D DUITSE KANNONNEERBOOT SALAMANDER, die op 1 November 1910 ter hoogte van Castricum strandde wordt
gelicht. Voor de werkzaamheden is op de achtersteven een waterdichte cabine gebouwd.

 

29. Database nr.: 00374  
Uitroeiing van de konijnen.
Uitroeiing           (3 September 1935)   
Tot algehele uitroeiing van de konijnen in de duinen.
WEGENS GROTE SCHADE AAN HOUTGEWAS.
Verleden jaar deden in Castricum geruchten de ronde, dat de bedoeling van de beheerders van de provinciale eigendommen in de duinen langs de Noordzee zou zijn. tot algemene uitroeiing van de konijnen over te gaan, omdat deze te veel schade veroorzaken aan het houtgewas. Tot heden toe is men nog niet daartoe overgegaan, maar de goedgemeente is blijkbaar toch wel goed is ingelicht geweest, want er zal wij vernemen met de uitroeiing in het komend voorjaar worden begonnen. Gevolg zal zijn, dat de verpachting van de jacht niet in die mate zal geschieden als andere jaren. Na uitroeiing van de konijnen zal het in de toekomst niet meer nodig zijn de beboste duingedeelten af te rasteren met vlechtdraad.

 

30. Database nr.: 00386  
Snelle verbinding
Zeeweg           (29 Maart 1935)   
De Provincie zal tegen de opening van het seizoen klaarkomen met de grote verbreding verbindingsweg welke komt te lopen noordelijk van Bakkum van de primairen weg Uitgeest regelrecht in het verlengde van de Zeeweg Bakkum. Zodat bezoekers van de Zaankant, zowel als van andere kanten, nu kilometers uitwinnen, doordat zij niet den ouden omweg over Castricum en Bakkum naar het Castricumse strand behoeven te maken. Van Uitgeest enige rechte kilometers en....men is aan zee. Ook van Amsterdam is de verbinding rechtstreeks en kort. Per electrische trein kan men van het Centraal Station tot Station Castricum en direct door per gereedstaande bus tot het strand- op een doorgaand kaartje.
Hier hebben derhalve de spoorwegen de provinciale bedrijven en het particulier initiatief
vruchtbaar samengewerkt tot een vlugge en dadelijke oplossing voor het zich amuseren aan het strand van Castricum!

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2020