Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1935-1940     

Aantal gevonden publicaties : 102   (uit: 880)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Database nr.: 00396  
Nieuwe stranding
Strandingen           (9 December 1935)   
Finse houtboot onder Castricum op het strand gelopen.
Vannacht om twee uur is bij mistig weer op het strand onder Bakkum ter hoogte van kilometerpaal 44, de Finse houtboot ,,Diana'' op de derde zandbank vanuit de kust. De boot ligt ver uit de kust. Reddingsboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid, terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn.
De kapitein van de gestrande boot weigert echter tot dusver elke assistentie. Hij zal bij hoog water trachten vlot te komen. Er is een kalme zee en er bestaat geen gevaar voor de bemanning.
Te omstreeks half zeven is de reddingsboot van Egmond aan Zee uitgevaren. Van Den Helder is de sleepboot ,, Utrecht " van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten zijn de sleepboten ,,Nestor'' en ,, Stentor '' ter assistentie uitgevaren.
Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana'' op de derde zandbank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nog nader: Drie sleepboten de ,,Hector" en de,, Nestor " uit IJmuiden en de ,,Utrecht" uit Den Helder alle van de Firma Weismuller en Co. bevinden zich bij de ,,Diana" evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door de strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde hij de kustwacht.
Om half acht uur was 'n reddingsboot bij het schip. Om half negen kwan de ,,Neeltje Jacob" uit IJmuiden bij de ,,Diana" aan Daar assistentie van deze reddingsboot niet nodig was, keerden zij tegen half elf terug naar hun standplaatsen terug. Zoals reeds gemeld zal de kapitein trachten bij hoog water het schip op eigen kracht weder vlot te krijgen.

 

32. Database nr.: 00417  
Stranding
Strandingen           (11 januari 1938)   
De stranding tijdens mist op de Nederlandse kust, ter hoogte van Castricum, van het motorschip Henca. Betrokkene: kapitein Jan Hendrik de Haan. De eigenaar van dit schip is kapitein H.J.A Krijt
wonende te Heemstede. En is gebouwd in 1936.

 

33. Database nr.: 00419  
Riskant Karwei van Zaansen Metaalhandelaar
Salamander           (1938)   
De Zaandamse metaalhandelaar Joachim Bakker heeft in samenwerking met den Aannemer J.W.Bos
te Bakkum het recht verkregen tot sloping over te gaan van het in 1914 met storm-weer op de kust geslagen Duitse slagschip de ,,salamander", op een afstand van circa 700m van de Zeeweg in de richting Wijk aan Zee.
Bij eb steekt een gedeelte van de ,,Salamander" boven water uit. Het schip 65 meter lang, 15 meter breed en heeft een hoogte van ongeveer 12 meter. het bevat circa 7000 ton materiaal voor de sloper, waaronder 3000 ton pantserplaten, nikkelstaal bestaat en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.
Het zal geen gemakkelijke taak zijn het wrak, dat muurvast in het zand zit, te lichten en vervolgens op het strand zetten, waar het dan eventueel gesloopt kan worden. Bij hoog getij en een gunstige ligging van het schip zo deelde ons de heer Bakker mede, hoopt men er in te slagen de ,,Salamander" op het strand te krijgen.
Het wrak vindt zich op een afstand van ongeveer 80 meter van de duinen af. Men neemt aan dar er een hoeveelheid van zeker 2000 kubieke meter zand in is gelopen. Alle zand en water zal worden uitgepompt moeten worden. Voor dit doel is men op het ogenblik bezig- er wordt met tien man personeel gewerkt - met het aanbrengen van een vier cylinder - Dieselmotor van 80 pk. De zandpomp krijgt een capaciteit van 150 kubieke meter per uur.
Of men in de voorgenomen taak zal slagen, moet natuurlijk worden afgewacht. De heer Bakker is er van overtuigd, dat het een riskante onderneming is, doch hij is vol goede moed. Wanneer de ,,Salamander'' over een jaar op het strand staat, is men niet ontevreden.

 

34. Database nr.: 00420  
Vennersborg op het strand gelopen.
Strandingen           (12 November 1938)   
Op de voorgrond een schelpenkar daarachter de s.s.,,Vennersborg" met links de sleepboot ,,Stentor'' op de voorgrond een schelpenkar op luchtbanden?
 

35. Database nr.: 00421  
Castricum verbood het baden in zee
Strand           (24 Juni 1939)   
Aan het strand te Castricum waren de laatste weken enkele maatregelen getroffen die duizenden bezoekers van deze badplaats buitengewoon terleurstelden. Het gehele Noorderstrand tot aan de grens van Egmond toe werd namelijk verboden voor baders, met uitzondering van het gedeelte verhuurd aan het badbedrijf. Waar tot nu toe op dat gedeelte van het strand altijd vrijelijk gezwommen was, was de ontstemming buitengewoon groot, temeer omdat de maatregel door de marechaussee te paard werd gehandhaafd.
Wij wenden ons om opheldering tot de burgemeester en vernamen dat de autoriteiten het niet langer verantwoord achten, dat aan het Noorderstrand zonder toezicht werd gebaad, omdat er enkele gevaarlijke stromingen voorkomen. De gemeente zag echter tegen de kosten van bewaking
op en nam toen de drastische maatregel van verbod van baden. Inmiddels waren reeds onderhandelingen aangeknoopt met de provincie omdat de kampeerterrein op het provinciaal landgoed het grootste aantal baders op het noorderstrand levert.
Dit overleg is thans zover gevorderd, dat de baders van het kampeerterrein weer zal toe gestaan op de gebruikelijke plaats baden. De regeling van het toezicht zal binnenkort zijn beslag krijgen. Zij die uit andere plaatsen komen om de dag aan het Castricumse strand door te brengen, zullen echter goed aan doen een plaatsje op te zoeken aan het zuiderstrand.

 

36. Database nr.: 00423  
Verdroging van de duinen
Duinen           (17 Oktober 1935)   
De verdroging van den grond wordt door het provinciale bestuur toegeschreven aan de droge zomers van de laatste jaren; en daaraan heeft het Waterleidingbedrijf geen schuld. Maar sinds het pompstation in Heemskerk werkt- sinds 1885- en na de bouw van het pompstation te Castricum zijn vele gronden daar achteruit gegaan of waardeloos geworden.
De mooiste duingroep van Heemskerk aan de Kruisberg, en de Brabantse Landbouw in het Geversduin zijn braak komen te liggen. Den tuinders is het tenslotte onverschillig wie de schuld krijgt van de uitdroging van hun grond: het Waterleidingsbedrijf of de droge zomer; als er maar verbetering komt. Ongeveer 600 bedrijven tussen het Noordzee-kanaal en Egmond, uitgeoefend op in totaal 900 ha.gaan door de verminderde bruikbaarheid daarvan steeds meer achteruit. Wil een bedrijf van het grondwater profijt hebben, dan moet dit ongeveer een meter onder de oppervlakte liggen; hier treft men pas op 2 m tot 2.5 m diepte aan en in de afgelopen zomer was het tot op 3.5 m gezakt.

 

37. Database nr.: 00424  
Verdroging gaat voort
Duinen           (17 Oktober 1935)   
Haarlem, Oktober.
De verdroging van de duingronden als gevolg van de water-onttrekking door de water-
leidingbedrijven heeft al verscheidene jaren de aandacht van deskundigen. Maar intussen is er niets veranderd en de wateronttrekking gaat in toenemende mate voort, ten nadele van de tuindersbedrijven in deze streken.
In de duinstreek ten Noorden van het Noordzee-kanaal - in de gemeenten Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk, en Castricum - blijken de gevolgen van de verdroging vernietigend te zijn. Voor verscheidene tuinders zijn de gronden onbruikbaar geworden omdat, er niets meer op te telen is. Niet alleen de moeilijkheden van dezen tijd maken voor deze mensen het bestaan bezwaarlijk; daarbij komt nog, dat hun grond langzamerhand waardeloos is geworden.

 

38. Database nr.: 00426  
Vergiftige haver gestrooid.
Haver           (17 Augustus 1940)   
Op een perceel grond onder de gemeente Castricum op verschillende plaatsen haver aangetroffen die daar was neergestrooid.Dit wekte bij het toezicht houdend personeel enige achterdocht, omdat niet gebruikelijk is dat de tuinders de fazanten voeren.
Een gedeelte van die haver werd opgezocht en scheikundig onderzocht en toen bleek, dat de haver was vergiftigd met arsenicum. Er werden ook dode fazanten aangetroffen ter plaatse. De persoon, die op het bedoeld perceel werkzaam was, werd aan een streng verhoor onderworpen hetgeen echter geen resultaten opleverde. De politie stelde daarna een onderzoek in naar de herkomst van het vergif en dit had tot resultaat, dat zij in bezit kwam van het bewijs, dat bedoelde persoon een paar dagen tevoren drie hectogram arsenicum had gekocht te Alkmaar. Naar aanleiding daarvan werd de man andermaal aan een verhoor onderworpen en toe heeft hij een volledige bekentenis afgelegd.

 

39. Database nr.: 00442  
V.V.V. Castricum
Toerisme           (21 mei 1938)   
Toerisme. gratis gids f0.20. Inl. Stat. Kiosk en Bakkum
 

40. Database nr.: 00475  
Werken in het Provinciaal duingebied
          (3 Oktober 1935)   
Onder Castricum,Heemskerk, Egmond, en Bergen, bestaan in het vastleggen van stuivende duinen, aanleggen zandwegen ter lengte van + 15 km. grondwerk voor 20 ha bos en 5 ha weiland.
Bij dit object hebben in de periode Juli 1934- April 1935 100 a 130 werklozen uit Haarlem en Zaandam gewerkt. De uitgaven hebben die periode bedragen f 87.735.
Bij het vastleggen van duinen egaliseren van wegen, makem van van duinwegen enz. zijn sinds April 1935 pl.m. 130 werklozen te werk gesteld; van dezen zijn 30 overgeplaats bij het ontgraven en bloot maken van het Slot op den Hoef te Egmond.
De verschillende werken, behalve die in de Nes'', zijn door de ontginningsmij. Noord-Holland voor de provincie uitgevoerd. Van Rijkswege werd daarvoor een subsidie verleend in de lonen, de overige kosten zijn van provincie wege als aannemingssom beschikbaar gesteld.

 

41. Database nr.: 00503  
EEN ZWEEDS SCHIP IN MIST BIJ CASTRICUM GESTRAND
Strandingen           (12 November 1938)   
In de afgelopen nacht is op de kust een Zweedse vrachtboot , ,,Venesborg'' omhoog gelopen. Daar de zee kalm is bestaat er geen gevaar voor het schip, zodat men verwacht met vloed weer vrij te zullen komen, eventueel met behulp van sleepboten. Geheel links de ,,Stentor'' die kort na de stranding ter plaatse was.
 

42. Database nr.: 00509  
Castricum 14 Juli
Drenkeldoden           (14 Juli 1940)   
Zondagmiddag is een 28 jarige jongeman wonende in de Geelvinckstraat te Castricum bij het baden in zee verdronken.De jongeman die de zwemkunst niet machtig was, is van paal 45 in zee gesprongen en vermoedelijk door een golf meegesleurd. Er werden direkt reddingslijnen uitgegooid terwijl geoefende zwemmers op onderzoek uitgingen. Het lichaam spoelde echter al gauw aan.
Hoewel direct een dokter aanwezig was, mocht geen hulp meer baten.

 

43. Database nr.: 00545  
Onbekend wrak onbekende wrak
Strandingen           (3 Oktober 1936)   
Nabij Castricum wordt het onderzoek naar het onbekend wrak nabij Castricum voortgezet, met assistentie van enige watervliegtuigen.
 

44. Database nr.: 00554  
Aangespoelde mijnen
Explosieven en munitie           (28 November 1939)   
Twee kilometer ten Noorden van Egmond aan Zee zijn twee mijnen aangespoeld. tussen Bergen aan Zee tot den Helder zijn zes mijnen aangespoeld.
Vannacht zijn van Kamperduin tot Castricum zeven mijnen aangespoeld en wel een te Egmond aan Zee, twee te Bergen aan Zee twee te Kamperduin en twee te Castricum.

 

45. Database nr.: 00555  
Prins Bernhard op jacht.
Jacht           (4-11-1939)   
Prins Bernard is gisteren op jacht geweest in het voormalige GEVERSDUIN onder Castricum.
Omstreeks 10 uur arriveerde Prins Bernard in gezelschap van zijn adjudant per auto aan het jachthuis KIJK UIT. Onder leiding van den jachtheer den heer Smidt van Gelder, toog het gezelschap op jacht. Ten huize van den jachtopziener den heer C.Schoen, aan den Beverwijkse straatweg werd de maaltijd gebruikt. Nadat ook des middags nog was gejaagd vertrok de prins weer per auto.

 

46. Database nr.: 00556  
Busdienst
Busdienst           (25-7-1940)   
NAAR CASTRICUM EN BAKKUM AAN ZEE
Geregelde autobusdienst van Castricum (station) naar Bakkum aan Zee.
tot 15 september 1940.

 

47. Database nr.: 00558  
Geregelde Auto busdienst
Busvervoer           (15 September 1940)   
Vervoer van het station naar het strand het strand van Castricum (station) naar Bakkum aan Zee
 

48. Database nr.: 00560  
Zweeds Schip Venersborg nabij Castricum gestrand
Strandingen           (11 November 1938)   
Nabij Castricum is hedenmorgen vroeg het Zweedse stoomschip ,,Venersborg'' waarschijnlijk ten gevolge van den dichten mist; gestrand. Het schip behoort aan de Svea-lijn te Stockholm en onderhoudt een geregelden weekdienst op Amsterdam.
Het was ditmaal op weg van Hull naar IJmuiden om daar ijzer te laden bij de hoogovens, terwijl het een klein hoeveelheid stukgoederen voor Amsterdam aan boord had.
Het schip lag vanmorgen in 2.5 vaam water. Twee sleepboten zijn uit IJmuiden vertrokken om te trachten het schip vanavond bij hoog water vlot te slepen.

 

49. Database nr.: 00570  
VENERSBORG
          (12-1-1938)   
IJMUIDEN, 11 NOV. het met stukgoed van Norrkoping laatst van Hull naar Amsterdam bestemde Zweedse s, Venersborg is hedennacht, tijdens dikken mist, tussen Castricum en Wijk aan Zee gestrand. De eerste stuurman is met een vissersvaartuig naar hier gekomen om assistentie in te roepen. De sleepboten Stentor en Utrecht van bureau Wijsmuller zijn naar de stranding vertokken.
 

50. Database nr.: 00574  
VENERSBORG
Strandingen           (1938)   
IJMUIDEN, 11 Nov. Het met stukgoed van Norrkoping laatst van Hull naar Amsterdam bestemde Zweedse s. Venersborg is hedennacht, tijdens dikke mist, tussen Castricum en Wijk aan Zee gestrand. De eerste stuurman is met een vissersvaartuig naar hier gekomen om assistentie in te roepen. De sleepboten Stentor en Utrecht van bureau Wijsmuller zijn naar de strandingsplaats vertrokken.
 

51. Database nr.: 00575  
Bij Castricum is het Zweedse s.s. ,,Vennersborg'' op het strand gelopen
Strandingen           (12 November 1938)   
Op de achtergrond links de sleepboot ,,Stentor'' rechts het Zweedse schip, Waarmede getracht zou tracht zou worden het schip vlot te brengen
 

52. Database nr.: 00579  
ROGGE in de DUINEN
Ontginnen Rogge           (4 Oktober 1940)   
De ontginningsmaatschapij Noord-Holland zal ruim 200 hectare duingrond ontginnen ten behoeve van de roggeteelt. Hierbij zullen wederom heel wat handen werk vinden, terwijl het tevens een belangrijke maatregel is in de voedselvoorziening. Reede deze week zal het werk beginnen.
 

53. Database nr.: 00585  
Een stranding bij Castricum
Strandingen           (21 November 1938)   
Onderzoek ingesteld onderzoek naar de stranding van de m.s. Henca bij Castricum op 21 November. Gehoord is de kapitein. De,, Henca '' die 304 bruto ton groot is, was 20 November van Hull vertrokken. Onderweg bemerkte dat de log gebroken was, zodat de afgelegde afstand moest worden geschat. Den volgenden dag omstreeks vijf uur kreeg men een wit-rood schijnende licht in het zicht. Licht en en karakter konden niet worden uitgemaakt worden, daar de kapitein van mening was, dat het niet op de kaart stond.
Later bleek, dat het schijnsel het licht van Egmond was. Het werd dik van mist. Er werd gelood. Men wilde in minder water ten anker gaan liep de de ,,Henca''plotseling aan de grond. Bij vloed kwam het schip vrij. De Kapitein had zeven jaren niet gevaren.
Later volgt de uitspraak.

 

54. Database nr.: 00587  
DE SCHONE DROOM VAN EGMOND EINDIGT.
Strandingen           (21 December 1935)   
,,Jos Maria ''met Kerstmis vlot? Egmond aan Zee. De Diana lag immers vlak bij Bakkum aan Zee en reeds zag men den stroom van bezoekers afgedamd naar het Bakkumse strand.Maar het gevaar ging voorbij, de Diana kwam vlot en Egmond is nog steeds een unicum met zijn drie schepen. En toch begint de belangstelling te tanen. De aantrekkingskracht van de Lorelei is verminderd er zijn in twee weken geen schepen gestrand! Op hun beurt oefenden de gestrande schepen een grote aantrekkings kracht uit op de vreemdelingen, maar ook die is verminderd.
 

55. Database nr.: 00588  
Toch zullen degenen , die de Drie schepen nog eens willen zien
Strandingen           (1935)   
Moeten haasten. De ,,Drente''wordt met man en macht gesloopt.Reeds is het personeel druk bezig met de steekvlam platen uit het dek te snijden. Spoedig zal er dus van de ,,Drente'' niet veel meer over zijn dan de romp. Hier is geen twijfel mogelijk, de sloper doet zijn werk en het schip verdwijnt. Anders staat het met de beide andere schepen. Voor het vlotbrengen is men afhankelijk van weer en wind. De Kerlplein is weder
 

56. Database nr.: 00592  
Diana gestrand
Strandingen           (1935)   
Hoewel de achtersteven van ,,Diana" danig in beweging was, leek het er aanvankelijk op, dat het loskomen niet gemakkelijk zou gaan.
Maar precies zeven minuten over twee, toen de vloed bijna het hoogtepunt bereikthad schoof de ,,Diana '' plotseling met den staart van de bank af: ze was vrij.
Het wenden van de steven was daarna het werk van een ogenblik en om kwart over twee stoomde de boot, hoewel zwaar slagzij makend op naar Ijmuiden:
De sleepboten keerden hierna naar hun diverse standplaatsen terug.

 

57. Database nr.: 00603  
Finse houtboot onder Castricum op zandbankgelopen
Strandingen           (1935)   
Vannacht om twee uur bij mistig weer op het strand onder Bakkum ter hoogte van kilometer paal 44 de Finse houtboot Diana op de derde zandbank vanuit de kust gelopen. De boot ligt ver uit de kust. Reddingboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid, terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn.
De Kapitein van de gestrande boot weigert echter tot dusver alle assistentie. Hij zal bij hoog water trachten vlot te komen. Er is een kalme zee en er bestaat geen gevaar voor de bemanning.
Te omstreeks half zeven is de is de reddingboot van Egmond uitgevaren. Van Den Helder is de sleepboot Utrecht van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten
,,Nestor'' en ,,Stentor" ter assistentie uitgevaren. Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana'' op de derde zandbank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum
vernemen wij nog nader. Drie sleepboten de ,,Hector'' en de ,,Nestor'' uit IJmuiden en de ,,Utrecht" uit Den Helder alle van de firma Wijsmuller en Co, bevinden zich bij de ,,Diana'' evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door den strandjutter Engel de Groot
uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde men de kustwacht.
Om halfacht acht uur was de was de roeireddingsboot van Egmond aan Zee bij het schip.
Om half negen kwam de ,,Neeltje Jacoba'' uit IJmuiden bij de ,,Diana" aan. Daar de assistentie van de reddingboot niet nodig was, keerden zij tegen zij tegen half elf weer naar hun standplaatsen terug. Zoals reeds gemeld zal de kapitein trachten bij bij hoog water het schip op eigen krachtweder vlot te krijgen.

 

58. Database nr.: 00607  
Nieuwe stranding
Strandingen           (9 December 1935)   
Finse houtboot,,Diana'' onder Castricum op zandbank gelopen ter hoogte van kilometerpaal 44 op de derde zandbank vanuit de kust gelopen. De boot ligt ver uit de kust.
Reddingsboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid, terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn. De Kapitein van de gestrande boot, weigert echter tot dusver elke assistentie. Hij zal bij hoog water trachten vlot te komen. ER is een kalme zee en er bestaat geen gevaar voor de bemanning

 

59. Database nr.: 00608  
Omtrent de stranding van de houtboot Diana
Strandingen           (1935)   
Op de derde zandbank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nader:Drie sleepboten, de ,,Hector" en de ,,Nestor" uit IJmuiden en de ,,Utrecht" uit Den Helder alle
van de firma Weismuller en Co., Bevinden zich bij de ,,Diana," evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door den strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddellijk waarschuwde deze de kustwacht.
Om half acht uur was 'n roeireddingsboot van Egmond aan Zee bij het schip. Om half negen kwam de ,,Neeltje Jacoba" uit IJmuiden bij de ,,Diana" aan. Daar assistentie van deze reddingsboot niet nodig was, keerden zij tegen half elf weer naar hun standplaatsen terug.Zoals reeds gemeld zal de kapitein trachten bij hoog water het schip op eigen kracht weder vlot te krijgen.

 

60. Database nr.: 00609  
De Kapitein van de gestrande weigert echter tot dusver elke assistentie
Strandingen           (9 December 1935)   
Hij zal bij hoog water vlot te komen. Er is de reddingsboot van Egmond uitgevaren. Van Den Helder is de sleepboot,,Utrecht" van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten ,,Nestor" en ,,Stentor" ter assistentie uitgevaren.
Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana" op de dere zandbank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nog nader:

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020