Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1935-1940     

Aantal gevonden publicaties : 102   (uit: 880)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 102


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Database nr.: 00890  
VERGIFTIGDE HAVER
Duinen           (17 Augustus 1940)   
In de duinen onder Castricum heeft men haver aangetroffen wat bij het Toezicht houdende personeel achterdocht wekte daar het niet gebruikelijk is dat de tuinders de fazanten voeren.Na scheikundig onderzoek bleek, dat de haver vergiftigd was met arsenicum. Het politieonderzoek leverde eerst geen resultaat op. Toen heeft men een onderzoek ingesteld
naar de herkomst van het vergif waarbij bleek, dat men te Alkmaar enige dagen een vrij grote hoeveelheid daarvan aan iemand in Castricum had verkocht.
De koper is daarna aan een langdurig verhoor onderworpenen heeft tenslotte bekend,
dat de in de duinen aangetroffen dode fazanten van door hem vergiftigde voer hebben gegeten.

 

92. Database nr.: 00891  
Werken in het Provinciaal duingebied onder Castricum
Duinen           (3 Oktober 1936)   
Het vastleggen van stuivende duinen aanleg zandwegen ter lengte van+ 15 km grondwerk voor 20 ha bos en 5 ha weiland.
Bij dit object hebben in de periode Juli 1934-- April 1935 100 a 130 werklozen uit Haarlem en Zaandam gewerkt. De uitgaven hebben over die periode bedragen F 87.735.
Bij het vastleggen van duinen egaliseren van wegen, maken van duinwegen enz. zijn sinds April 1935 pl.m. 130 werklozen te werk gesteld; van dezen zijn 30 overgeplaatst
bij het ontgraven van het slot ,, Slot op den Hoef" te Egmond.

 

93. Database nr.: 00896  
Aangespoelde mijnen
Aanspoelsels           (28 November 1939)   
Twee kilometer ten Noorden van Egmond aan Zee zijn twee mijnen aangespoeld. Tussen Bergen aan Zee tot den Helder zijn zes mijnen aangespoeld.
Vannacht zijn van Kamperduin tot Castricum zeven mijnen aangespoeld, en wel een te Egmond aan Zee, twee Bergen aan Zee twee Kamperduin en twee te Castricum.

 

94. Database nr.: 00923  
Zoektocht Sch.179 Wrak bij Castricum gerapporteerd.
Vermissing           (30-10-1936)   
Zowel reders-als in visserskringen te Scheveningen wordt thans als vrijwel vaststaand aangenomen dat de Sch.179 met man en muis bij IJmuiden is vergaan. De directeuren van de Rederij v/h. Frank Vrolijk te Scheveningen, eigenares van de vermiste logger, zullen Vrijdagochtend naar IJmuiden vertrekken om met een sleepboot een onderzoek in te stellen bij het gezonken schip, teneinde te trachten absolute zekerheid te krijgen omtrent de identiteit van het zich daar bevindende visserschip.
 

95. Database nr.: 00925  
Stranding Drente II
Strandingen           (19-10-1935)   
Stranding van de sleepboot Drente II tussen Bakkum en Egmond.De Drente gebouwd in het Jaar 1894,BRT,352, 1000 pk, De Drente was ex Hudson, ex Triton.En gesloopt in 1935.
 

96. Database nr.: 00926  
Stranding Kerkplein
Strandingen           (19-10-1935)   
Tijdens een zware storm is de kerkplein op het strand van Egmond gelopen.Die in vliegend stormweer in moeilijkheden . En mat 8000 ton. Het was op Vrijdag 18 Oktober in ballast uit Amsterdam naar Rotterdam vertrokken, om daar een dok beurt te ondergaan.
Noot Ger ter Burg

 

97. Database nr.: 00934  
De stranding te Egmond aan Zee.
Raad van Scheepvaart           (30-12-1935)   
Amsterdam 30 Dec. Inzake de stranding op de kust bezuiden Egmond aan Zee van het stoomschip ,,Kerkplein'' en van het uitgevaren sleepboot,, Drente ''heeft de raad van scheepvaart heden uitspraak gedaan. Het college heeft gezagvoerder van de ,,Kerkplein''voor den tijd van drie maanden geschorst. De raad is van oordeel dat, ofschoon de stranding in de eerste plaats moet worden toegeschreven aan het hevige stormweer, door lichtvaardig optreden en door gemis aan bekwaamheid en zeemanschap een ramp heeft plaats gehad, welke wellicht tot verlies van het gehele schip en in elk geval tot zeer grote schade zal leiden.
Wat de ,,Drenthe'' betreft, is de raad van oordeel, dat in verband met de omstandigheid dat de tros in haar schroef is gekomen' het voor deze sleepboot onmogelijk was, om van de kust weg te komen. De sleepboot heeft gedaan wat zij kon om de ,,Kerkplein'' voor stranding te behoeden. De raad sprak woorden van lof en hulde jegens de schipper van de roeireddingsboot van Egmond.

 

98. Database nr.: 00935  
Uitspraak van den Raad,
Strandingen           (14 october 1947)   
Voor de scheepvaart van het motorvissersvaartuig ,,Noordzee'' IJM.215.toen het thuis varende was van de visserij op de Noordzee naar IJmuiden en het bij mistig weer ten anker was gegaan omdat de motor weigerden nadat de ankertros was gebroken, nabij paal 45 op de Nederlandse kust gestrand. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur voor den scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der schepenwet, dat de raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van de stranding. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 2 maart 1948, in tegenwoordigheid van den inspecteur voor de scheepvaart
J. H. Th Eerman.
De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek derscheepvaart-inspectie waarbij een proces-verbaal van het verhoor van de 2 opvarenden van de ,,IJM''. 215 en hoorde als getuige M. Spering, kapitein van de IJM.215.
Bij de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken: Het motorvissers-
vaartuig ,,Noordzee'' IJM> 215 is een Nederlands schip van 28.35 bruto-registerton en behoort toe aan A.Sperling te Santpoort. Het wordt voortbewogen door een 1 cilinder Kromhout motor van 40 PK.
Op 13 October 1947 te 9 uur vertrok de ,,IJM. 215'' uit IJmuiden ter visserij. De bemanning bestond uit de kapitein, getuige M.Sperling, en een matroos. Vanaf de pieren werd gedurende 3 uren in de koers N.W. per Kompas gestuurd; de vaart was 4.5. a 5 mijl. Nu werd gevist totdat tegen middernacht het net haakte achter een wrak en
zodanig werd beschadigd, dat de visserij moest worden afgebroken. Te 0 uur van 14 October werd op koers Z.O. per kompas naar IJmuiden teruggevaren. Te 14.30 uur, toen juist 3 vadem was gelood, werd op vier streken het vuur van Egmond gezien. Even later werd het mistig. Getuige wilde de 4 vadem- lijn aanlopen en deze volgend IJmuiden binnenlopen. Te 3 uur stopte de motor en kon niet weer op gang worden gebracht. Getuige wist niet waar het schip zich bevond en besloot te ankeren om de motor na te zien. Een anker met + 20 staaldraad werd gepresenteerd, waarna beide opvarenden begonnen om de motor na te herstellen. Terwijl beiden hiermee bezig waren is blijkbaar de ankertros gebroken, maar niemand bemerkte dit, voordat te ongeveer

 

99. Database nr.: 00936  
Raad van Scheepvaart uitspraak inzake stranding Kerkplein
Strandingen           (10 oktober 1935)   
Op 19 October 1935 is het stoomschip kerkplein tijdens stormweer op de Nederlandse kust,
bezuiden Egmond aan Zee, aan den grond gelopen. De ter assistentie van IJmuiden uitgevaren sleepboot Drenthe is eveneens, op korte afstand van de Kerkplein gestrand.
In overeenstemming met het voorstel van den inspecteur generaal voor de Scheepvaart besliste een commissie uit den Raad van Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen.
Genoemde commissie besliste bovendien dat het onderzoek naar de oorzaak van deze ongevallen zou instellen.
Genoemde commissie besliste bovendien, dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet de stranding van het stoomschip mede was te wijten aan schuld van den Kapitein van dat vaartuig, Teunis Dekker, wonende te \schiedam.
Het onderzoek had plaats ter zitting van 12 November 1935 in tegenwoordigheid van den
inspecteur- generaal voor de scheepvaart.
Beide ongevallen, als afzonderlijke zaken door den inspecteur- generaal bij de Raad aanhangig gemaakt, werden ter zitting gevoegd.
De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopige onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuigen: Adriaan van Ooststroom en Johannes van der Graaf onderscheidelijk tweede machinist op het stoomschip Kerkplein en Kapitein op de sleepboot Drenthe ten tijde van de ongevallen. De Kapitein, Teunis Dekker voornoemd werd als betrokkene buiten ede gehoord. De voorzitter zette hem doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf gelegenheid tot zijn

 

100. Database nr.: 00938  
Verbod baden
Strandverbod           (24-6-1939)   
Aan het strand te Castricum waren de laatste enkele maatregelen getroffen, die duizenden bezoekers van deze badplaats buitengewoon terleurstelden. het gehele noorderstrand tot aan de grens van Egmond toe werd namelijk verboden voor baders, met uitzondering van het gedeelte van het strand met uitzondering van het gedeelte verhuurd aan het bedrijf. Waar tot nu toe op dat gedeelte van het strand altijd vrijelijk gezwommen was, was de ontstemming van de strandbezoekers buitengewoon groot, temeer omdat de maatregel door marechausee te paard werd gehandhaafd.
Wij wenden ons om opheldering tot de burgemeester en vernamen, dat de autoriteiten het niet langer verantwoord achtten, dat aan het noorderstrand zonder toezicht werd gebaad, omdat er enkele gevaarlijks stromingen voorkomen. De gemeente zag echter tegen de kosten van bewaking
op en nam toen de drastische maatregel van verbod van baden.Inmiddels waren reeds onderhandelingen aangeknoopt, met de provincie omdat de kampeerterrein op het provinciaal landgoed het grootste aantal baders op het noorderstrand levert.
De overleg is thans zover gevorderd dat aan de baders van het kampeerterein weer zal worden toegestaan op de gebruikelijke plaats te baden. De regeling van het toezicht zal binnenkort zijn beslag krijgen. Zij, die uit andere plaatsen komen om de dag aan het Castricumse strand
door te brengen, zullen echter goed doen een plaatsje op te zoeken aan het zuiderstrand.

 

101. Database nr.: 00939  
Nachtkamperen in Castricum voortaan verboden
Verbod           (3-2-1939)   
De gemeenteraad heeft thans op voorstel van de heer Spaansen (rk) weer besloten, het nachtkamperen aan het strand te verbieden. Dit verbod, dat steeds weer wordt uitgelokt door de katholieke raadsmeerderheid uit zedelijkheidsoverwegingen van het vorig jaar opgeheven, doordat het toen in de raad werd afgestemd. In het a. s. zomerseizoen zal men echter's avonds de tenten aan het strand weer moeten opbreken.
 

102. Database nr.: 00965  
Stranding Vennersborg
Strandingen           (12-11-1938)   
Tengevolge van de dichte mist is het Zweedse s.s. ,,Vennersborg''. Vrijdag nabij Castricum
gestrand - Het schip in zijn ongewone positie

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 april 2020