Zoekresultaat:    1940-1945     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00038  
Lijk aangespoeld
Aanspoelsels           (13 April 1942)   
Aan het strand van Castricum is het lijk aangespoeld van een Engelse vliegenier hetwelk naar Bergen is vervoerd en aldaar ter aarde besteld
 

2. Database nr.: 00094  
Aanleg Fiets en wandelpaden in het duingebied.
Aanleg in de duinen           (2 Mei 1941)   
Een grote aanwinst zijn ook de nieuw aangelegde wandel- en fietspaden door het mooie stille duingebied tussen Wijk aan Zee en Bakkum (Castricum). Deze paden zijn thans tegen een zeer geringe vergoeding voor het eerst voor het publiek opengesteld. Natuurliefhebbers zullen in dit bijna 1000 H.A. groot natuurreservaat hun hart kunnen ophalen. Het strand te Wijk aan Zee zal op de gewone wijze zijn opengesteld.
 

3. Database nr.: 00098  
Een meertje in de duinen te Castricum
Afgravingen           (17 April 1940)   
B.en W.stellen den Raad voor, voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan de Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan, zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

4. Database nr.: 00219  
Een meertje in de duinen
Duinen           (17 April 1940)   
B. en W. stellen de raad voor , voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan den Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan, zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

5. Database nr.: 00245  
Ernstige waarschuwing van de Burgemeester van Castricm
Berichten           (25 januari 1941)   
Een bericht in het,,Handelsblad'':,,de burgemeester van Castricum heeft ten tweede male een ernstige waarschuwing tot de burgerij gericht; hij maakt namelijk bekend, dat de Duitse overheid heeft beslist, in verband met de voorgekomen sabotagegevallen tegen de
Duitse weermacht, dat bij herhaling de gehele bevolking zal worden weggevoerd en in kampen ondergebracht.

 

6. Database nr.: 00336  
H.H.Veehouders.
Verkoop           (21 November 1941)   
P.van Duin Bewoner van de Duinkant slingerpad 1 Castricum Te. 426 H.H. VEEHOUDERS. TE KOOP
aangeboden een zuig- en perspomp 5/4'' aansluiting voor Riemkracht z.g.a.n.

 

7. Database nr.: 00353  
Scheepsrampen Noordzeekust
Scheepsrampen           (14-1-1942)   
Nederland Noordzeekust Castricum Scheepsrampen--- 7 Ia*.
 

8. Database nr.: 00357  
Rogge in de duinen
Ontginning           (27 Juni 1940)   
De Ontginnigsmaatschappij Noord-Holland zal in het provinciaal landgoed ruim 200 hectare duingrond ontginnen ten behoeve van de roggeteelt. Hierbij zullen wederom heel wat handen werk vinden, terwijl het tevens een belangrijke maatregel is in de voedselvoorziening. Reeds deze week zal het werk beginnen.
 

9. Database nr.: 00358  
Heemskerker en Castricummer duinen werd rogge verbouwd.
Rogge           (30 Juli 1941)   
HEEMSKERK. 30Juli -'t Is veel langer dan een halve eeuw geleden, dat in Heemskerker en Castricummer duinen rogge werd verbouwd welke teelt langzamerhand voor de aardappelen moest wijken.
Thans echter is in de duinen de verbouw van rogge weer ter hand genomen. Een gedeelte achter de Brabantse landbouw ter grote van ongeveer 200 H.A., is deze winter met dit gewas bezaaid en met de oogst, die zeer bevredigend is, heeft men thans een begin gemaakt.
Ook is zelfs een gedeelte met tarwe bezaaid, welke thans ook rijp is en een flink beschot oplevert.

 

10. Database nr.: 00395  
De Strandpoltie deelt mede dat het strand geheel vrij is
Strand vrij           (31 mei 1941)   
In verband met talrijke vragen dien aangaande deelt de strandpolitie van Castricum ons mede, dat mede, dat het strand geheel vrij is en dus tijdens de Pinksterdagen kan worden bezocht.Ook
zullen dagtenten evenals andere mogen worden geplaatst, terwijl als gewoonlijk kunnen worden meegenomen.

 

11. Database nr.: 00426  
Vergiftige haver gestrooid.
Haver           (17 Augustus 1940)   
Op een perceel grond onder de gemeente Castricum op verschillende plaatsen haver aangetroffen die daar was neergestrooid.Dit wekte bij het toezicht houdend personeel enige achterdocht, omdat niet gebruikelijk is dat de tuinders de fazanten voeren.
Een gedeelte van die haver werd opgezocht en scheikundig onderzocht en toen bleek, dat de haver was vergiftigd met arsenicum. Er werden ook dode fazanten aangetroffen ter plaatse. De persoon, die op het bedoeld perceel werkzaam was, werd aan een streng verhoor onderworpen hetgeen echter geen resultaten opleverde. De politie stelde daarna een onderzoek in naar de herkomst van het vergif en dit had tot resultaat, dat zij in bezit kwam van het bewijs, dat bedoelde persoon een paar dagen tevoren drie hectogram arsenicum had gekocht te Alkmaar. Naar aanleiding daarvan werd de man andermaal aan een verhoor onderworpen en toe heeft hij een volledige bekentenis afgelegd.

 

12. Database nr.: 00443  
Wandelen is niet uit de mode.
Wandelen           (11 Maart 1942)   
70.000 bezoeken aan Castricum.
x Het zijn dorre cijfers en we geven ze niet gaarne. Maar ze zijn frappant om ze te verzwijgen. Hoe geweldig sterk het bezoek aan het Provinciaal landgoed te Castricum toeneemt blijke wel hieruit: in 1928 werden 184 kampkaarten uitgegeven en kampeerden 6710 personen.
In 1932 waren deze cijfers 3427 kaarten met 24.462 kampeerders .
IN 1927 bezochten 1559 kinderen het landgoed op schoolreisje dit jaar 7462.
Dagkaarten voor wandeltochten in het landgoed werden vroeger alleen afgegeven voor hoogstens 5 personen thans echter ook voor 2 personen. In 1927 werden 3858 wandelkaarten afgegeven, in 1932 liefst 21850, in 1931 de helft minder 10242.
Het aantal jaarkaarten bedroeg 115 tegen 70 in 1931.
Combineert men dit alles, dan hebben ruim 70.000 personen het landgoed dezen zomer bezocht. Wandelen is heus nog niet uit de mode!

 

13. Database nr.: 00470  
DE Volgende dag moest de Neeltje Jacoba weer naar zee,
Aanspoelsels           (20 November 1941)   
Een dag later voer de Neeltje Jacoba uit om hulp aan den trawler Adriatic te bieden waarvan was gemeld, dat deze voor IJmuiden in moeilijkheden verkeerde. We had de boot stormschade, doch de redders behoefden geen bijstand te verlenen.
Den volgenden dag ging de Neeltje Jacoba weer naar ze, doch ditmaal vond men geen spoor van het wrak, dat dwars van Castricum heette te verdrijven.
Drukke dagen, inderdaad! Wel werd de bestaansreden van de Reddingsmaatschappij bewezen.

 

14. Database nr.: 00509  
Castricum 14 Juli
Drenkeldoden           (14 Juli 1940)   
Zondagmiddag is een 28 jarige jongeman wonende in de Geelvinckstraat te Castricum bij het baden in zee verdronken.De jongeman die de zwemkunst niet machtig was, is van paal 45 in zee gesprongen en vermoedelijk door een golf meegesleurd. Er werden direkt reddingslijnen uitgegooid terwijl geoefende zwemmers op onderzoek uitgingen. Het lichaam spoelde echter al gauw aan.
Hoewel direct een dokter aanwezig was, mocht geen hulp meer baten.

 

15. Database nr.: 00556  
Busdienst
Busdienst           (25-7-1940)   
NAAR CASTRICUM EN BAKKUM AAN ZEE
Geregelde autobusdienst van Castricum (station) naar Bakkum aan Zee.
tot 15 september 1940.

 

16. Database nr.: 00558  
Geregelde Auto busdienst
Busvervoer           (15 September 1940)   
Vervoer van het station naar het strand het strand van Castricum (station) naar Bakkum aan Zee
 

17. Database nr.: 00579  
ROGGE in de DUINEN
Ontginnen Rogge           (4 Oktober 1940)   
De ontginningsmaatschapij Noord-Holland zal ruim 200 hectare duingrond ontginnen ten behoeve van de roggeteelt. Hierbij zullen wederom heel wat handen werk vinden, terwijl het tevens een belangrijke maatregel is in de voedselvoorziening. Reede deze week zal het werk beginnen.
 

18. Database nr.: 00614  
Stranding nabij Castricum
Strandingen           (26 September 1941)   
Ook heeft de Raad uitspraak gedaan inzake de stranding tijdens mist op de Nederlandse kust nabij Castricum van den stoomlogger Gesina" VL.80 op 26 September 1941. De Raad is met den inspecteur- generaal voor de scheepvaart van oordeel, dat dit ongeval geheel is te wijten aan de onjuiste navigatie van den betrokkene is te wijten. De raad heeft hem daarom gestraft door hem de bevoegdheid te ontnemen, als kapitein te varen op een schip als bedoeld bij art. 2 der Schepen wet, voor den tijd van veertien dagen
 

19. Database nr.: 00617  
Jongeman te Castricum verdronken
Drenkeldoden           (16 Juli 1940)   
Zondagmiddag te ongeveer twee uur heeft de zee bij Castricum een slachtoffer gekost. Een vijftal jongelui uit Amsterdam waren op het vrije strand gaan baden achter het wrak van de ,,Salamander''.Hierbij gingen drie van het gezelschap te ver in zee. Op hun hulpgeroep begaven twee leden van de Eerste Hulp, die toevallig in de nabijheid waren, zich te water. het mocht hen gelukken twee der zwemmers op het strand te brengen. De derde evenwel was in de diepte verdwenen. Zijn lijk is later aangespoeld. Het slachtoffer is de 21 jarige Th.Bussing uit de Czaar Peterstraat te Amsterdam. De twee geredde drenkelingen verkeerden in bewusteloze toestand. Door gedurende en half uur kunstmatige ademhalingtoe te passen, mocht het gelukken hen weer tot bewustzijn te brengen.
 

20. Database nr.: 00649  
Vernietigde woningen Castricum
          (1940 - 1945)   
Vernietigde woningen te Castricum.
totaal 378.

 

21. Database nr.: 00650  
Krijgskans der voordeels Nederland en Fransen
Duinen           (5 October 1799)   
DEn 2den October vernieuwden de Engelsen hunnen aanval, met zulk een goed gevolg, dat
Brune met een gevoelig verlies naar Castricum en de Beverwijk moest wijken; doch de 6de
October besliste de krijgskans ten voordele der Nederlandse en Fransen. De Hertog van York viel al vroeg in den morgen met geweld op ons leger aan, en streed hardnekkig tot 's avonds acht ure, zonder door te kunnen breken. Zijn wel doordachte plan, om ons leger langs het strand in den rug aan te vallen, werd door ene toevalligheid verijdeld. Brune vergezeld van zijn staf, tot dicht aan het strand rijdende, en op een hoge duin geklommen zijnde, ten einde alles te kunnen overzien, werd hij door de aanrukkende vijanden bemerkt, die hun oogmerk verijdeld wanend, terug trokken, York bood nu de handen tot verdrag, dat den 8de October 1799 tot stand kwam, waarbij de Engelsen en Russen een vrije aftocht werd toegestaan.

 

22. Database nr.: 00668  
Een bericht in het ,,Handelsblad" : ,, de Burgemeester van Castricum heeft ten tweede male een waarschuwing tot de burerij gericht
Sabotage           (25 januari 1941)   
Tot de burgerij gericht; hij maakt namelijk bekend, dat de Duitse overheid heeft beslist, in verband met de voorgekomen sabotage gevallen tegen de Duitse weermacht, dat bij herhaling de gehele bevolking zal worden weggevoerd en in kampen ondergebracht.
 

23. Database nr.: 00695  
Duingebied bij Bergen.
Duinen           (17 Januari 1942)   
Slechts een wandelkaart voor alle terreinen nodig.
Het provinciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland stelt met ingang van 1,42 al zijn duinterreinen in de provincie toegangkelijk op een eenzelfde toegangskaart welke a 10 ct per persoon per dag aan de daarvoor aangewezen adressen verkrijgbaar is. tot dusver was voor elk der terreinen Bergen, Egmond - Bakkum, Castricum . Heemskerk en Wijk aan Zee een aparte kaart nodig. Deze maatregel stelt een recreatieterrein van grote schoonheid voor het publiek open, en geeft voort gelegenheid, nader kennis te maken met het nog weinig bekende terrein Castricum, het z.g. Geversduin, dat voor natuurliefhebbers wel zeer aantrekkelijk is. Het verbod om buiten de paden te treden, zoals dat voor enkele terreinen gold, is tegelijk opgeheven. Het is te hopen, dat het publiek van deze gelegenheid een behoorlijk gebruik zal weten te maken.

 

24. Database nr.: 00727  
Verdronken
Verdronken           (14 Juli 1940)   
Bij Castricum is gisteren de 25 jarige J.Ruig bij het baden in zee verdronken
 

25. Database nr.: 00804  
De motorkotter IJM. 224
Strandingen           (11 November 1942)   
Is de motorkotter Klaus IJM. 224 tijdens de mist op de Nederlandse kust ter hoogte van Castricum gestrand.
In overeenstemming met het voorstel van den Inspecteur- Generaal voor de scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van deze stranding zou instellen. Bovendien besliste genoemde commissie dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten aan schuld van de schipper Adrianus Plug, wonende de te Katwijk aan Zee.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 26 Februari 1943, in tegenwoordigheid van den Inspecteur- Generaal voor de scheepvaart P.S. van 't Haaff.
De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopige onderzoek der Scheepsvaartinspectie en hoorde den schipper voornoemd als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem de gelegenheid tot zijn verdedeging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende.
s'Raads onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd.
Het zeevisserijvaartuig Klaus, gemerkt IJM. 224 metende 35,51 bruto- registerto, is een houten motorvaartuig voor de kustvisserij, getuigd als kotter eigendom van L. Parlevliet D.zn., te IJmuiden en gereed door L.Parlevliet N.zn., aldaar Het schip dat in 1930 in Belgie van eikenhouten is gebouwd, heeft een twee-cylinder Laval gloeikopmotor, die 80 pk kan ontwikkelen.

 

26. Database nr.: 00845  
DE MOFFEN VREEZEN DE INVASIE
Verzet           (15 November 1942)   
Voor het maken van tankvallen in het duingebied bij Castricum en Bergen zijn vanuit de Zaanstreek 5 a 6000 arbeiders te werk gesteld. Te Zandvoort zijn met dit soort werk pl.m 2000 arbeiders bezig. Bij Woerden wordt eveneens aan versterking gewerkt.
Het parool is: zachtjes aan dan breekt het lijntje niet!

 

27. Database nr.: 00859  
BEHANDELING DOOR DE RAAD VOOR DE SCHEEPVAART
Strandingen           (29 december 1941)   
Blijkens de verklaring van de schipper was de logger die dag - na vier dagen op den op de kust visserij te zijn geweest-op den terugweg naar IJmuiden. Er hing een dikke mist waardoor het onmogelijk was, zich te orienteren. Slechts wist de schipper, dat hij zich ten Noorden van IJmuiden bevond. Terwijl het schip Z. Z. O. koerste om de 5 vaam-lijn op te zoeken, had men achtereenvolgens 8, 7,en 6 en half vaam gelood.
Toen vlak na de laatste peiling de logger vast op de grond liep. Hoewel onmiddellijk
met volle kracht achteruit'' werd geslagen, lukte het niet meer het schip los te krijgen. Eerst later, toe de vloed was gekomen opzetten was de Gesina vlot gekomen.
Dank zij het stille weer had de stranding geen verdere gevolgen gehad.
Zowel de voorzitter als de leden van de raad, alsmede de inspecteur voor de scheepvaart, die de zitting bijwoonde waren van mening, dat de schipper niet voorzichtig was geweest. Zij spraken als de schipper een Zuidelijke of iets meer Westelijken koers had gehouden en daarbij voortdurend had doen looden de stranding niet zou geschied.
De Raad zal later uitspraak doen.

 

28. Database nr.: 00861  
Stranding Gesina uitspraak raad voor de scheepvaart
Strandingen           (12 Maart 1942)   
STRANDING NABI CASTRICUM.
Ook heeft de Raad voor Scheepvaart uitspraak gedaan inzake de stranding tijdens mist op de Nederlandse kust nabij Castricum van den stoomlogger,,Gesina" VL80 op 26 September 1941. De Raad is, met den inspecteur - generaal voor de scheepvaar, van oordeel dat dit ongeval geheel aan onjuiste navigatie van den betrokkene is te wijten.De Raad heeft daarom gestraft door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip als bedoeld bij art.2 der schepenwet, voor den tijd van veertien dagen.

 

29. Database nr.: 00880  
Strand van Castricum is vrij
Strand           (31 Mei 1941)   
In verband met talrijke vragen dienaangaande deelt de strandpolitie van Castricum geheel
vrij is en dus tijdens de Pinksterdagen kan worden bezocht. Ook zullen dagtenten evenals andere jaren mogen worden geplaatst, terwijl als gewoonlijk rijwielen kunnen worden meegenomen.

 

30. Database nr.: 00885  
Een meertje in de duinen
Duinen           (17 April 1940)   
B.en W. stellen den Raad voor, voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan de Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2020