Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 32)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00326  

            
 

2. Database nr.: 00650  
Krijgskans der voordeels Nederland en Fransen
Duinen           (5 October 1799)   
DEn 2den October vernieuwden de Engelsen hunnen aanval, met zulk een goed gevolg, dat
Brune met een gevoelig verlies naar Castricum en de Beverwijk moest wijken; doch de 6de
October besliste de krijgskans ten voordele der Nederlandse en Fransen. De Hertog van York viel al vroeg in den morgen met geweld op ons leger aan, en streed hardnekkig tot 's avonds acht ure, zonder door te kunnen breken. Zijn wel doordachte plan, om ons leger langs het strand in den rug aan te vallen, werd door ene toevalligheid verijdeld. Brune vergezeld van zijn staf, tot dicht aan het strand rijdende, en op een hoge duin geklommen zijnde, ten einde alles te kunnen overzien, werd hij door de aanrukkende vijanden bemerkt, die hun oogmerk verijdeld wanend, terug trokken, York bood nu de handen tot verdrag, dat den 8de October 1799 tot stand kwam, waarbij de Engelsen en Russen een vrije aftocht werd toegestaan.

 

3. Database nr.: 00966  
Het vergaan van de KW.152 , Hoogwater.
          (28-10-1926)   
Het Lijk dat te Castricum is aangespoeld en waaromtrent nadere inlichtingen werden verzocht, is herkend als dat van den omstreeks 40 jarigen C Plug van de Katwijk 152.
 

4. Database nr.: 00967  
Waterleiding
            
Bij het dagelijkse bestuur en technische beheer onzer gemeente zijn plannen in voorbereiding
voor den aanleg ener waterleiding van gemeentewege. Het voornemen is het water uit de Vecht naar de stad te leiden, en ook voor particulieren beschikbaar te stellen. Een hoge toren ter opvoering van het water zou in de onmiddelijke nabijheid worden gebouwd. Van de Duinwater-maatschappij is bij de regering hangende de aanvraag om vergunning tot het maken ener duinwaterleiding van Castricum langs de Zaanstreek naar Amsterdam.

 

5. Database nr.: 00968  
Castricum aan Zee.
            
De Badplaats van de Zaanstreek (er is geen dorp aan zee)heeft 5 kilometer strand, waarvan de helft is verpacht. De mogelijkheden voor het zwemmen worden door borden aangegeven. de dag tenten worden geregeld door de exploitanten die ook tenten verhuren .
De vergoedingen zijn gering. Op het vrije strand dagtenten gewoon tarief. Het bekende grote tentenkamp staat op het Provinciale Landgoed. Moeilijk plaats te krijgen!

 

6. Database nr.: 00970  
Amsterdam 3 Februari
          (2-2-1896.)   
Nadat het stoomschip Kanzler door experts was nagezien en den bodem door een duiker was onderzocht, is het stoomschip volkomen zeewaardig verklaard. Het heeft door de stranding
geen schade bekomen en zette heden de reis naar Oost-Afrika voort

 

7. Database nr.: 00971  
Sectie ALKMAAR-AMSTERDAM. GEDEELTE ALKMAAR-CASTRICUM.
          (1 Januari 1863.)   
Sectie Alkmaar-Amsterdam. Gedeelte Alkmaar-Castricum.
Nadat voorlopige terreinsopnemingen hadden plaats gehad, deed de Commissie een voorstel omtrent de richting, de dit gedeelte van den spoorweg naar hare mening zou behoren gekozen
te worden , zij deed daarbij opmerken dat welke ook de richting moge zijn die voor het verdere gedeelte van de lijn mocht vastgesteld worden deze op het trace van het gedeelte tussen Alkmaar en Castricum van geen invloed is. Zij deed daarbij tevens de redenen kennen
die haar noopten om de richting ten Oosten van Castricum te kiezen in tegenover van ene ten westen van dat dorp welke door de nabijheid van de duinen voor den gemakkelijke aanvoer van zand tot ballast aanbeveelt. Hoofdzakelijk was zij hiertoe overgegaan, omdat bij ene mogelijke voortzetting der richting door de Zaanstreek, deze weg daardoor ongeveer
1500 el korter zou worden, en tegelijkertijd ene aansluiting met Haarlem langs Beverwijk gemakkelijker wordt gemaakt. Naar aanleiding van Uwer Excellenties missive van 22 Augustus
no 3312, nadere inlichtingen gegeven betrekkelijk het voordelige van de voorgestelde richting voor de aansluiting aan den Hollandsche IJzeren staatsspoorweg bij Haarlem s'Gravenhage den 1sten Januari 1863. De Commissie voor de staatsspoorwegen Vak Meuks, Voorzitter G.J.Klerck, Scretaris.

 

8. Database nr.: 00973  
Versplinterde ruiten
            
De stormen van de laatste dagen hebben vele van hun ankers losgeslagen mijnen naar de Nederlandse kust gedreven.
Maandag zijn mijnen aangespoeld te Zandvoort, Ouddorp, Egmond aan Zee en Castrium- in totaal acht stuks.
Op het eiland Texel zijn enkele mijnen op het strand tot ontploffing gekomen. Vlak bij Oude Schild sloeg een mijn tegen de dijk, waardoor een groot gat ontstond. In het dorp braken door het geweld van de ontploffing vele ruiten.

 

9. Database nr.: 00974  
Stranding Eban Haezer.
          (21-8-1981.)   
De viskotter Eban haezer IJM. 18 is gisteren tijdens slecht weer op het strand tussen
Castricum - Egmond gelopen.

 

10. Database nr.: 00975  
Reddingsboot Neeltje Jacob
          (9-10-1940.)   
Gebouwd op de werf van Gebroeders Niestern te Delfzijl.Geschenk van de Vereniging voor de Effectenhandel Amsterdam. Talrijke reddingen werden door de Neeltje Jacoba gedaan onder leiding van Schipper J.v.d. meulen
 

11. Database nr.: 00976  
Barkschip Wilhelmina Frederika
          (10-10-1860)   
BEVERWIJK, 7 Oct. De Veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika, heeft ongeveer f 3300
opgebracht. Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip, dat op de hoogte van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voedden dat hij nog in vol zee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was.Tegen de middag het om de Noord gewend hebbende was het schip omstreeks 4 ure weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen ene bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan het oog onttrok. Met ontzetting vernam men den volgende morgen reeds dat het bedoelde schip des avonds ten 10 ure onder Egmond was gestrand. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slecht een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

12. Database nr.: 00977  
Een Zeearend
            
Dezer dagen vertoonde de heer van Reijn,preperateur te Amsterdam, een pracht-exemplaar witkop zeearend. (Haliaetuc Leucocephales (Deze vogel, die alleen bij zeer stormachtig weer nog zeer zeldzaam aan onze kust voorkomt, werd bij Castricum, helaas, het slachtoffer van jachtlust. De lengte van den koninklijken roofvogel is van kop tot staart 88 c.M., met een vlucht van 250 c.M.
 

13. Database nr.: 00978  
''#'' Te koop. Door toevallige omstandigheden. Een fraai Bovenlands MERRIE PAARD, 5 jaren oud, evenzeer geschikt voor Rij als Trekpaard .
          (26 -10-1858)   
''# '' TE KOOP. Door toevallige omstandigheden. Een Fraai Bovenlandse MERRIE-PAARD, Adres met franco Brieven onder letter H, bij den Boekhandelaar C.A.VIEWEG TE Nijmegen voor PUBLIEKE VERKOPING op Johanneshof in de Duin-ontginning van Z.K.Prins Frederik der Nederlanden,te Castricum op Donderdag den 26''en October 1858,'s morgens ten tien ure, ten overstaan van den Notaris C. SCHEUDER, residerende te Velsen van 30 stuks KALFSKOEIEN , SCHOTTERS en GELDEVAARSEN, 10 KALVEREN, PINKEN, STIEREN, OSSEN en SPRINGRAMMEN, Engelsch gecroiseerd RAS. 6 diverse zo RUIN als MERRIEPAARDEN, een eenjarig MERRIEVEULEN voorts BOERENWAGENS, PLOEGEN,EGGEN, KRUIWAGENS, GIERBAKKEN en diverse BOEREN en Bouwgereedschappen
een groot DORSCH-of ZAADKLEED en een VLETSCHUIT met 2 Zeilen en verder Toebehoren, enz.enz.
Het Vee om betaald te worden met 1 Mei 1859.(mits onder soliede Borgtocht) en het overige a contant geld. De 13 percelen ONROERENDE GOED, zijnde omtrent 52 Bunders Rest WEILAND die op Dinsdag 19 dezer te Rotterdam zijn geveild door de Notarissen Van der HOEVEN en LORIE en
opgebracht hebben Gemeente Kothel No f 3700- No 2 f2200 - No 3800.

 

14. Database nr.: 00979  
STRANDVONDERIJ
          (9-4-1858.)   
De Burgemeester van Velsen, als belast met het beheer der strandvonderij in die gemeente,is
voornemens,ten verstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag, 13 April 1858, des
voormiddags ten elf ure te Wijk aan Zee, een contant geld te doen verkopen:
1o HET BRIKSCHIP Wiliam Packet, liggende, in zee of op het strand der gemeente Velzen, met inbegrip der lading Steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zover die in hetzelve nog mocht aanwezig zijn;
2o; de van voormeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN, ZEILEN, SCHEEPSBOTEN, WATERVATEN, IJZER en TOUWWERK.
3o; De nog bij de strandvonderij der gemeenten Velsen, Heemskerk en Castricum aanwezige
strandgoederen bestaande in een partij NIEUW-WERKHOUT, ROND- WRAKHOUT, IJZER en KOPERWERK, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Zegt het voort

 

15. Database nr.: 00981  
Uitspraak van den Raad van Scheepvaart.
          (28-07-1931)   
De Raad voor de Scheepvaart stelde hedenmorgen een onderzoek in naar de stranding van den motorlogger ,,Vertrouwen" KW.112 op 30 Mei 1931 nabij Castricum.
De gezagvoerder werd gehoord op daad of nalatigheid.
Het schip, groot 119.55 br.ton,had in de omgeving van het lichtschip ,,Haaks'' gevist. In en nacht van 30 Mei werd de terugreis aanvaard; de zee was kalm, de vaart was ongeveer zes mijl. Plotseling ging het schip minder vaart lopen en draaide de motor langzamer. Daarna liep het schip aan de grond bij paal 46-47 nabij Castricum.
Te 1.30 kwam het schip bij hoog water vlot,om om 4 uur in IJmuiden binnen te lopen.
De schipper verklaarde, te 1.30, nadat het scheeps was gehaald, het lichtschip,,Haaks" te hebben gepeild Oost ten Noorden op ongeveer 8 mijl.
Een der leden van den Raad maakte er den schipper een verwijt van,dat hij, toen hij
8.5 vaam gelood had, niet aan dek was gebleven om het lood gaande te houden.
Uitspraak van den Raad volft later

 

16. Database nr.: 00982  

            
 

17. Database nr.: 00983  

            
 

18. Database nr.: 00984  
Gemengde Berichten
          (4-2-1911)   
Niet vlot te krijgen.
Hoewel herhaaldelijk alles in het werk werd gesteld om de voor enige maanden in de onmiddellijke nabijheid van Castricum gestrande uitse oorlogsboot ,,Salamander", die aan de sloper verkocht was, weder vlot te brengen, is zulks niet mogen gelukken. De Zware stormen waren oorzaak, dat de boot zodanig lekkage kreeg, dat zij zich meer en meer in het zand vast werkte. Verder pogingen zullen dan ook niet meer worden aangewend, zodat
het aantal wrakken op onze kust met een vermeerderd.

 

19. Database nr.: 00987  

          (11-1-1950)   
Toen het bergingsvaartuig ,,Hulp in Nood''van de Amsterdamse rederij goedkoop een onderzoek naar de voor Castricum gezonken ,, Sandbergen'' - een bootje dat met gietstukken
van de Hoogovens onderweg was- liep de ,,Hulp in Nood'' op het strand. Een uitgevaren reddingsboot behoefde geen hulp te verlenen, daar het bergingsvaartuig door het opkomende water vlot kwam. De jeugd kijkt toe.

 

20. Database nr.: 00988  

          (7-9-1934)   
In het begin dezer eeuw is men ook begonnen het diepduinwater te winnen. In de duinen in Bakkum, waar sedert Juni 1924 tot September 1933 niet minder dan 22 milliard water werd gewonnen ( 1933 alleen al 3.3) geen bovenwaterwinnig plaats.
Vervolgens sprak de heer E.Vogelzang rentmeester van de waterleidingsterreinen der Provincie. Spr. deelde mede, dat op het proefveld op 800 m afstand van het hoofdpompstation, in 1930 per ha werd geoogst 30.000 kg aardappelen een gemiddelde aardbeienoogst bedraagt 6000 kg, princessenbonen 5000 kg. Enige percelen duinland- bouwland zijn voorjaar verhuurd voor f 1.30 per ha! De Oostenrijkse dennen bij en om het hoofd pompstation hebben gemiddeld een lengtegroei van 30 cm per jaar.
De waterstand in het duinmeertje, 600 meter van de bronnenreeks van een secundaire
pompstation, is in dit jaar - dat voor Kennemerland een droog jaar is - niet beneden 0.80 m + N.A.P. geweest! Hieruit blijkt wel dat-hoewel er flink water wordt gewonnen - enige cultuur toch mogelijk is.

 

21. Database nr.: 00989  
Ongeluk zandtrein
          (1-3-1882.)   
Gisteren-middag is het Binnengasthuis gebracht een persoon, die, op den spoorweg door een zandtrein moet overreden zijn en aan beide benen ernstig is gewond.
 

22. Database nr.: 00990  
Ontspoord
          (3-12-1881.)   
Gisteren ontspoorde bij Castricum een zandtrein. Negen wagens werden verbrijzeld. De Locomotief zit in het zand.
De gewone treinen hadden drie uur oponthoud.

 

23. Database nr.: 00991  
HET ZEEVELD
          (22-8-1829.)   
CHRISTIAAN STUMPIUS, MAKELAAR,zal ten overstaan van de Not. JAN de CHAMBRE KARSHOOF,op Zaterdag den 22 sten Augustus 1829"s avonds ten vijf ure, in het logement de Zon, te Beverwijk, aan de meest biedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen:No.1 Een perceel DUINEN, MET DAAROP staand Huis, met stalling, Scuur enz., en annex WEITeel en Bosland, genaamd HET ZEEVELD, staande en gelegen te Bakkum,in de gemeente Castricum, te zamen groot ruim 490 Bunders, No.2. een dito Perceel DUINEN, met daarop met daarop staand Huis, Stalling enz. en annex Wei- en Teelland, genaamd HET ZEEDUIN, staande en gelegen mede in de gemeente Castricum, te samen groot ruim 180 Bunders, No.3. Een stuk Bos
 

24. Database nr.: 00992  

            
 

25. Database nr.: 00993  
Bij het baden verdronken
            
Een 25-jarige man bij Castricum het slachtoffer.

Gistermiddag ongeveer half vier is te Castricum in zee verdonken een onbekend manspersoon Lan + 1.80 m, + 25 jaar met zwart haar, zware wenkbrauwen, gaaf gebit, bruine ogen, geen littekens. Kleding paarsbruin colbert jas en broek Schiller-hemd, twee verschillende manchetknopen, korte onderbroek flanellen hemd, bruine sokken en sokophouder paarse bretels, witte badhanddoek met oranje streep, bruine lage schoenen
maat 44, wit pochette met vlinders emaille insigne met wimpel en letters M.V.E.,
padvinders- portemonnai met ongeveer f 5 inhoud.

 

26. Database nr.: 00994  

            
 

27. Database nr.: 00995  
OPENBARE VERKOOP, TE WIJK aan ZEE.
          (17-1-1875)   
Kapitein IVER R. RAMSLAND, van het Noorse Schip Soblomsten, daartoe geantoriseerd door de heren DE VOS en ZOON, Agenten van Noorse Assuradeuren, is voornemens op Maandag den 18den Januari 1875, des voormiddags te 11 uren, ten overstaan van den Deurwaarder J.A. JANSSEN te Beverwijk , Publiek te verkopen: De van genoemd schip te
Wijk aan Zee geborgen ANKERS, KETTINGEN en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarns het HOL of CASCO van het genoemd Schip, zoals het op het strand bij Castricum is zittende. Nadere informatie bij de heren DE VOS en ZOON , Hartenstraat, KK 596 te
Amsterdam en bij bovengenoemde Deurwaarder.

 

28. Database nr.: 00996  
Strandgoederen
          (17-4-1930)   
oproeping van reclamanten.
voor de navolgende te CASTRICUM aangespoelde en aldaar aangespoelde en aldaar verkochte strandgoederen:
1 karrevracht wrakhout en 2 zware planken; 7 karrevrachten nieuw gezaagd hout (schroten) gemerkt W.X.P.; 2 ladders, 2 ledige vaten en wrakhout; 2 luiken; 1 balk (stuk) en wrakhout; een zware plank en wrakhout; enige karrevrachten wrakhout, waaronder richters; 2 vrachten wrakhout, waaronder 5 koldere, 1 trapplank en wrakhout
; 110 vrachten nieuw gezaagd wrakhout waaronder schroten, planken en battings.
Castricum 17 maart 1932.
De Burgemeester- Strandvonder.
LOMMEN.

 

29. Database nr.: 00997  
STRANDVONDERIJ
          (12 Januari 1867)   
De Regthebbenden op Noorse Delen.; M.B. 4 dito E.L.B. en dito K.L.en enige Wrakhout oder
het ressort van Heemskerk; op 5 Noorse Deelen M.B. enige eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond- en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich
daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeester dier gemeente. J.Rendorp van Marquette.
J.J. Delruel.
Zaterdag den 12den Januari 1867

 

30. Database nr.: 00998  

            
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2020